Zásadné pripomienky Fóra života, o.z. k Návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR a k Návrhu Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 - 2019

Návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Návrh akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 sú dokumenty, ktorých cieľom je presadiť ideológiu rodovej rovnosti do praxe. Táto ideológia môže výrazne narušiť vzťahy medzi mužmi a ženami, ako aj prirodzenú rodinu. Zároveň požaduje zdroje financovania, ktoré sú potrebnejšie pre iné priority. Preto zásadne odmietame tieto texty a žiadame, aby boli materiály stiahnuté na prepracovanie. Týmto Vás prosíme o podporu našich pripomienok s cieľom, aby vláda SR neprijala tieto dokumenty.

 1. Stratégia narába s nevedecký a nesprávne definovanými pojmami, ako sú „rodové stereotypy“ . Žiadame, aby tento pojem bol definovaný jasne, pretože navodzuje zbytočnú kontroverziu. Spôsob, akým je definovaný nič nevysvetľuje, práve naopak, používa rovnako nejasné pojmy, ktoré je možné vysvetliť mnohými spôsobmi.
 2. Stratégia používa vety, ktoré nedávajú zmysel, dozvedeli sme sa, že priame a nepriame formy diskriminácie sú spôsobené primárne ako následok pretrvávajúcich rodových stereotypov. Žiadame vypustiť.
 3. Žiadame vypustiť text týkajúci sa „príslušnosti k rodu“ pokiaľ ide o ten istý výraz ako príslušnosť k pohlaviu ide o nadbytočnosť, pokiaľ nie, nesúhlasíme so zavádzaním nových ideologických pojmov a nových rodov.
 4. Žiadame vypustiť neoverené tvrdenia, že spoločenská hierarchia znevýhodňuje najmä ženy. Toto tvrdenie je značne zovšeobecňujúce a nemôžeme s ním súhlasiť. Žena je výnimočne oceňovaná v spoločenskej hierarchii pre svoju úlohu matky. Nepoznáme žiadneho spoločenského hierarchu, ktorý by ženy všeobecne znevýhodňoval.
 5. Používanie jazyka „musí odraziť“ , „musí obsahovať“ či „od štátov sa požaduje“ je zavádzajúci. Tento jazyk popiera autonómiu štátov pri preberaní medzinárodných záväzkov ako aj pri ich odstupovaní. Boli to štáty, ktoré sa zaviazal k týmto povinnostiam. Žiadame nahradiť skutočným textom Dohovoru: „Štát sa zaviazal“. „Štát zabezpečí.“
 6. Princíp univerzality ľudských práv je hlbokom rozpore s so slovníkom používaným v stratégii neexistujú ženské ľudské práva, existujú len ľudské práva patriace ženám a mužom rovnako. Žiadame vypustiť.
 7. CEDAW používa pojem rovnoprávnosti mužov a žien. Pojem rodovej rovnosti žiadame nahradiť za pojem „rovnoprávnosť mužov a žien“ alebo „rovnosť mužov a žien“.
 8. V dohovore CEDAW nie je definované slovo „rod“ preto žiadame toto slovo vypustiť z prvej vety v treťom odseku na strane 3.
 9. Rovnako žiadame v celom dokumente odstrániť koncept slovné spojenia „pohlavia a rodu“. Z nasledovných dôvodov. Buď znamenajú to isté ako pohlavie a v tom prípade sú nadbytočné, alebo znamenajú „pôvod“ ktorý nie je predmetom stratégie a v jej vysvetľovaní ide úplne jasne o niečo iné ako odstránenie diskriminácie na základe rodového pôvodu. (rod vo význame rodinného pôvodu, zemianskeho, šľachtického a pod. ) a v tom prípade sú tieto pojmy neprijateľné. MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie v článku 1 definuje výraz „rasová diskriminácia“, ktorý v tomto dohovore znamená akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo na národnostnom alebo etnickom pôvode.“
 10. Slovo „rod“ sa v antidiskriminačnom zákone používa tiež vo význame „rodinného pôvodu“ svedčí o tom samotné zaradenie medzi diskriminačné dôvody „ sociálneho pôvodu, majetku, ...“ určite sa nepoužíva ako alternant pohlavia, s cieľom nahradiť tento dôvod, preto odmietame používanie v Stratégii v spojení „pohlavia resp. rodu“ v celom texte dokumentu.
 11. Nemôžeme sa stotožniť s tým, že rodová rovnosť znamená rovnaké sociálne postavenie mužov a žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Sociálne postavenie musí zohľadňovať prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami ako aj efektivitu. Muž nemôže nahradiť sociálne postavenie ženy matky. Sociálne postavenie je iné, ale neznamená, že nižšie.
 12. Žiadame vypustiť pojem „rodu“ ako konceptu. Stratégia sa má zaoberať realitou nie konceptami, či presnejšie rodovou ideológiou.
 13. Žiadame vypustiť pojem rodovej rovnosti na str. 7. Ide o sociálny experiment, kde sa predpokladá, že prirodzené vlastnosti špecializácie pohlaví sú „obmedzovaním daného pohlavia“ a bránia rozvíjať schopnosti. Upriamujeme pozornosť na „nórsky paradox rodovej rovnosti“. A tento koncept je skôr ničím neodôvodnenou vierou ako vedeckým konceptom. Nesúhlasíme tiež s pojmom „odstránenie hierarchie v hodnotách“ , preformulovávanie rebríčka prirodzených hodnôt je úlohou ideológií nie štátov. Nevidíme tiež v Slovenskej republike žiadnu hierarchiu v postavení mužov a žien. Ak existuje v konkrétnej oblasti je potrebné hľadať príčinu a riešenie v danej oblasti.
 14. Žiadame vypustiť definíciu Gender Mainstreaming, ide o  plánovaciu štruktúru pre ideológiu.
 15. Pojem rodové stereotypy je nedefinovaný a nejasný.
 16. Žiadame vypustiť definície pojmov, ktoré predstavujú zavádzanie nového rodového slovníka ideológie, kde pohľad na svet a vzťahy medzi mužmi a ženami sa vysvetľuje čisto z  pozície moci či nadvlády moci jedného pohlavia nad druhým namiesto špecializácie, jednoty a spolupráce, ktorou disponuje rodina.
 17. K ekonomickej nezávislosti a trhu práce odporúčame autorom zaoberať sa výsledkami nórskeho paradoxu, ktorý preukazuje, že napriek štedrej podpore si ženy stále radšej vyberajú zamestnania, kde sa hlbšie zaoberá s človekom, nie vecami. Asi ťažko ju nazvať segregáciou. Navrhujeme vypustiť.
 18. Na základe tzv. rodových stereotypov (čo mali byť iba predsudky) starostlivosť o deti a iných členov rodiny zodpovedajú ženy. Vôbec sa neuvažuje nad tým, že práve empatia a sociálne kontakty sú tým cenným v čom sú v priemere ženy oveľa lepšie ako muži a túto skutočnosť nemožno nazvať rodovým stereotypom, ale podieľa sa na tom biológia. Navrhujeme vypustiť.
 19. Čo je cieľom stratégie dosiahnuť rovnaký pomer mužov na materských dovolenkách? Navrhujeme vypustiť ide o sociálne inžinierstvo. Samozrejme, že matka je v prvých rokoch dieťaťa nenahraditeľná a všetky ostatné úlohy musia ustúpiť na druhé miesto. Hnať matku do práce od detí je nepochopenie základných pojmov materstva a tejto úlohy ženy.
 20. Žiadame vypustiť negatívne konotácie, ktoré navodzuje konštatovanie, že matky s deťmi do 6 rokov nie sú zamestnané. Ich úlohou nie je byť zamestnané, ale byť matkami. To čo sa konštatuje, že je „štrukturálny problém“ nie je problémom. Je to normálna úloha materstva, ktorú sa snaží stratégia rozbiť. Konštatovať ako dôvod, pre ktorý sa nepodarilo ženy zamestnať skutočnosť, že muži neprechádzajú k neplatenej práci v domácnosti svedčí o čisto ideologickom základe a prieskume. Podľa jednej z definícií , ktoré uvádza Stratégia, majú všetky bytosti právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami a majú byť uznávané, zohľadňované a podporované. Ako môže potom stratégia konštatovať, že sa nepodarilo dosiahnuť prechod mužov k domácej práci? Ak si muži slobodne vyberajú svoju rolu otca a živiteľa, z akých dôvodov sa tu natláča sociálny experiment s deťmi?
 21. Stratégia vôbec nerešpektuje, že muži a ženy vytvárajú rodinu spolu, nie nezávisle od seba a táto jednotka ako hlavná musí byť ekonomicky nezávislá. Ak nie je ekonomicky nezávislá rodina, nemôže byť ekonomicky nezávislá ani jej časť. Výber povolaní je viazaný na preferencie mužov a žien a s tým podstatne súvisí aj priemer miezd. Muži nesú hlavnú zodpovednosť za hmotné zaobstaranie rodiny v čase, keď je žena na materskej dovolenke a preto musí plat muža najmä v týchto obdobiach dosahovať minimálne takú výšku, aby zabezpečil aj ženu aj deti. To neznamená, že žena má mať nižší plat. Aké riešenie požaduje Stratégia rodovej rovnosti veľmi zjednodušene: Ženy opustite svoje deti a robte viac! Muži ostaňte s deťmi!
 22. Žiadame vypustiť operačné ciele (okrem princípu 1.4) alebo ich celé predefinovať, pretože obsahujú ideologické experimenty, ktoré sa ani pod dlhých rokoch vynakladania enormných prostriedkov nepodarilo dosiahnuť ani v Nórsku. Nevieme čo je rodový mzdový rozdiel. Nesúhlasíme s tzv. zavádzaním pojmu segregácia. Vypustiť ciele, ktoré hovoria o snahe zvyšovať zamestnanosť žien, pretože kontext hovorí nie o zosúlaďovaní rodinného života, ale o jeho obmedzovaní prácou. Presadzovanie vyváženejšie deľby práce znamená neprípustné zásahy do rodinného života a do toho, ako si manželia rozdelia špecializáciu.
 23. Operačné ciele 2.1 a 2.3 navrhujeme vypustiť, ženy sú dostatočne schopné, aby sa riadne uchádzali v súťaži o manažérske miesta. Bod 2.2 navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že podpora podnikania musí byť nediskriminačná voči mužom.
 24. V časti vzdelávanie a výskum nesúhlasíme s tvrdeniami o vertikálnej a horizontálnej rodovej segregácii. Ženy si prirodzene vyberajú povolania, ktoré obsahujú prácu s ľuďmi. Ženy si proste sami nevyberajú technické smery a ak chceme ich rešpektovať, tak to musíme aj ich vlastný výber. Aj medzi vodičmi formule 1 je menej žien, to však neznamená, že ženy majú záujem o to byť vodičmi formule 1 nie to, že by žena nebola schopná stať sa vodičom formule 1.
 25. Odmietame zaraďovanie týchto ideologických teórií do školského vzdelávania. Vypustiť operačné ciele 3.1 až 3.5, pretože sú formulované ideologicky a opomínajú skutočnosť, že existuje naopak počet žien v školstve. Zvýšenie platov učiteľov by viedlo k tomu, aby sa o tieto pozície zaujímali vo väčšej miere aj muži a týmto opatrením by sa pre ženy urobilo oveľa viac, ako celou Stratégiou rodovej rovnosti, ktorú majú učiť ženy so smiešnym platom. Muži si nevyberajú povolanie učiteľa aj z dôvodov, že musia uživiť rodinu (aj ženu a deti). Takéto opatrenie nám však v Stratégii chýba.
 26. Odmietame uvádzanie neratifikovaného Istanbulského dohovoru ako aj pojmov z neho, pretože proti jeho ratifikácii vznikol výrazný občiansky odpor verejnosti kvôli ideologickým pojmom. Žiadame jeho vypustenie z textu a cieľov.
 27. Tzv. výskumy Agentúry FRA dokazujú, že nie každá piata žena, ale dokonca každá tretia žena bola obeťou násilia. Bolo by vhodné takýto prieskum uskutočniť na mužoch, aby bol prieskum vyvážený.
 28. Žiadame vypustiť ciele pod bodom 4.3, 4.5 lebo ide ideologické pretláčanie ratifikácie Istanbulského dohovoru a v bode 4.5 o skrytú propagáciu potratov.
 29. Žiadame vypustiť alebo preformulovať bod 4.4 v cieľoch pretože nerozumieme čo sa ním myslí. Sexuálne násilie je v SR trestným činom a nemáme vedomosť, že by prokuratúra takéto činy nestíhala. Ak sa mieni zavedenie nových trestných činov, bolo by vhodné ich presne špecifikovať.
 30. Žiadame Radu vlády aj Výbor pre rodovú rovnosť doplniť tak, aby ich zloženie zodpovedalo názorovému rozloženiu obyvateľov Slovenskej republiky, pretože v súčasnosti nemá časť, ktorá zastáva hodnoty rodiny pomerné zastúpenie, ktoré by jej patrilo na základe názorového rozloženia obyvateľov. Svetonázorové obmedzenie súčasných členov obmedzuje Radu aj Výbor rozoznávať potreby a názory obyvateľov.
 31. Žiadame vypustiť ciele 5.1 až 5.3. Nevidíme dôvod na ďalších úradníkov ideologickej agendy, ktorých sme svedkami.Nevidíme dôvod, pre to, aby štát špeciálne deklaroval nezávislosť špefifických MVO, či prispieval na ich činnosť kvôli ich ideologickému pozadiu.
 32. Žiadame vypustiť operačné ciele 6.1 až 6.3 Koncept rodovej rovnosti je ideologický konštrukt prekonaný vedeckými výskumami. Odmietame podmieňovanie ideologického konštruktu, ktorý nám predviedol tento dokument v rámci pomoci tretím krajinám, práve takéto podmienky sú nepriateľskými aktami, ktoré vzbudzujú odpor a opačné tendencie v krajinách, ktoré môžu dospieť príkladom nie podmieňovaním pomoci ideologickými nezmyslami. Nemôžeme stavať krajiny pred rozhodnutie opustiť svoje hodnoty alebo nedostať pomoc.

Pripomienky k Akčnému plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike

 1. Žiadame neprijať Akčný plán, v celom akčnom pláne nevidíme ako hlavné reálne úlohy na zlepšenie postavenia žien, len presadzovanie.
 2. Žiadame vypustiť konštatovania na prvej strane. Predstavujú presne to, čo nemá byť jadrom pomoci ženám. Odmietame financovanie ideologických projektov. Organizácie zaoberajúce sa pomocou ženám a týraným ženám nedostali z uvedených projektov nič. Prestali sa o tieto ideologické nezmysly ďalej zaujímať, pretože financie sú obmedzené na dotovanie rozširovania rodovej ideológie ako na konkrétnu pomoc ženám. Tomu nasvedčuje samotné konštatovanie o tom, že prevažnú časť prostriedkov nepoužili na zlepšenie pomoci ženám, ale na rozprávanie o pomoci ženám.
 3. K úlohám Akčného plánu a pripomienkam odkazujeme na naše pripomienky a preto žiadame vypustiť takto definované uvedené úlohy.
 4. Keďže dokument je neopraviteľný, zásadne odmietame prijatie tohto dokumentu. Ide iba o delenie peňazí bez reálnych výsledkov pomoci konkrétnym ženám. Tomu zodpovedajú stanovené úlohy. Propagácia, využívanie inšpekcií a kontrol na dozorovanie, ďalšie zaťažovanie zamestnávateľov povinnosťami rodových „auditov“, zvýhodňovanie predškolských zariadení ako lepších ako prostredie rodiny je jedným z nevedeckých cieľov sociálneho inžinierstva.
 5. Ideológia rodovej rovnosti má všetky typické znaky ideológií vrátane cenzorstva celého vzdelávacieho procesu. Cieľ propagácia technických odborov pre ženy je vzhľadom k výsledkom nórskeho paradoxu rodovej rovnosti nepochopiteľná. Žiadame vypustiť túto úlohu.
 6. Cieľom je tiež dosiahnuť vplyv skupiny rodovej rovnosti na programoch iného ministerstva pod rúškom reprodukčného zdravia rozširovať informácie o potratoch a antikoncepcii. Žiadame vypustiť túto úlohu. Nie je na nej celospoločenská zhoda.
 7. Pravidlá výhrady vo svedomí sú jasné a nie je možné uprednostňovať jedno právo nad právo na výhradu vo svedomí, ako sa to snaží presadzovať úloha č. 49 plánu. Žiadame vypustiť túto úlohu.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (2540)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, všetky
 • Ličáková Anna , prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipp Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančák Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauer Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkasová Robert, ortopedický obuvník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkasová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Dana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Iveta, Osvaldova 55, 917 01 Trnava
 • Cibuľka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stohlová Laura, špec. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohut Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapo Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letašiová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniakova Zuzana , fyzioterapeut, teraz MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljaková Jana, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šovčík Filip, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemethova alena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamráček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baran Marián, lesný ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejka Miroslav, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Matúš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Pavol, prac. vyskumu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierňavová Erika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šníderová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomcalova Dasa , Kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milčevičová Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcik Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancakova Maria, reholna sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, Slnečná 1407, 92601 Sereď
 • Kacaniova Maria, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Dagmara, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • budziňáková petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišaková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hricovska jana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppanová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubikova Viera, odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Renáta , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karol Hricovsky , pravnik,dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Karol, pravnik,dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecky Pavol, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Rastislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PILARČÍK Ľubomír, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pátrovičová Dagmar, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Nina , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyža Jaroslav, Dolná štvrť 364/2, 90701 Myjava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dulovicova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažalička Rudolf, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčová Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolová Alžbeta, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáč Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bros Radoslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaj Július, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perniš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litviaková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pernišová Adriana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaščiková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Katarína, MD, Budovateľská 786, 900 46 Most pri Bratislave
 • Drímalová Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorová Katarína, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polician Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd František, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jakušová mária, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stollarova NADEZDA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenová Beata, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vavro Valerian, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinková Dagmar, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniel Peter, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • záhorová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gandžala Jozef, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavajova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papsova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Oľga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lafférs Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Vladimír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Mošková Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Pavol, farský administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšavová Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaujecová Anna, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting