Zásadné pripomienky Fóra života, o.z. k Návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR a k Návrhu Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 - 2019

Návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Návrh akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 sú dokumenty, ktorých cieľom je presadiť ideológiu rodovej rovnosti do praxe. Táto ideológia môže výrazne narušiť vzťahy medzi mužmi a ženami, ako aj prirodzenú rodinu. Zároveň požaduje zdroje financovania, ktoré sú potrebnejšie pre iné priority. Preto zásadne odmietame tieto texty a žiadame, aby boli materiály stiahnuté na prepracovanie. Týmto Vás prosíme o podporu našich pripomienok s cieľom, aby vláda SR neprijala tieto dokumenty.

 1. Stratégia narába s nevedecký a nesprávne definovanými pojmami, ako sú „rodové stereotypy“ . Žiadame, aby tento pojem bol definovaný jasne, pretože navodzuje zbytočnú kontroverziu. Spôsob, akým je definovaný nič nevysvetľuje, práve naopak, používa rovnako nejasné pojmy, ktoré je možné vysvetliť mnohými spôsobmi.
 2. Stratégia používa vety, ktoré nedávajú zmysel, dozvedeli sme sa, že priame a nepriame formy diskriminácie sú spôsobené primárne ako následok pretrvávajúcich rodových stereotypov. Žiadame vypustiť.
 3. Žiadame vypustiť text týkajúci sa „príslušnosti k rodu“ pokiaľ ide o ten istý výraz ako príslušnosť k pohlaviu ide o nadbytočnosť, pokiaľ nie, nesúhlasíme so zavádzaním nových ideologických pojmov a nových rodov.
 4. Žiadame vypustiť neoverené tvrdenia, že spoločenská hierarchia znevýhodňuje najmä ženy. Toto tvrdenie je značne zovšeobecňujúce a nemôžeme s ním súhlasiť. Žena je výnimočne oceňovaná v spoločenskej hierarchii pre svoju úlohu matky. Nepoznáme žiadneho spoločenského hierarchu, ktorý by ženy všeobecne znevýhodňoval.
 5. Používanie jazyka „musí odraziť“ , „musí obsahovať“ či „od štátov sa požaduje“ je zavádzajúci. Tento jazyk popiera autonómiu štátov pri preberaní medzinárodných záväzkov ako aj pri ich odstupovaní. Boli to štáty, ktoré sa zaviazal k týmto povinnostiam. Žiadame nahradiť skutočným textom Dohovoru: „Štát sa zaviazal“. „Štát zabezpečí.“
 6. Princíp univerzality ľudských práv je hlbokom rozpore s so slovníkom používaným v stratégii neexistujú ženské ľudské práva, existujú len ľudské práva patriace ženám a mužom rovnako. Žiadame vypustiť.
 7. CEDAW používa pojem rovnoprávnosti mužov a žien. Pojem rodovej rovnosti žiadame nahradiť za pojem „rovnoprávnosť mužov a žien“ alebo „rovnosť mužov a žien“.
 8. V dohovore CEDAW nie je definované slovo „rod“ preto žiadame toto slovo vypustiť z prvej vety v treťom odseku na strane 3.
 9. Rovnako žiadame v celom dokumente odstrániť koncept slovné spojenia „pohlavia a rodu“. Z nasledovných dôvodov. Buď znamenajú to isté ako pohlavie a v tom prípade sú nadbytočné, alebo znamenajú „pôvod“ ktorý nie je predmetom stratégie a v jej vysvetľovaní ide úplne jasne o niečo iné ako odstránenie diskriminácie na základe rodového pôvodu. (rod vo význame rodinného pôvodu, zemianskeho, šľachtického a pod. ) a v tom prípade sú tieto pojmy neprijateľné. MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie v článku 1 definuje výraz „rasová diskriminácia“, ktorý v tomto dohovore znamená akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo na národnostnom alebo etnickom pôvode.“
 10. Slovo „rod“ sa v antidiskriminačnom zákone používa tiež vo význame „rodinného pôvodu“ svedčí o tom samotné zaradenie medzi diskriminačné dôvody „ sociálneho pôvodu, majetku, ...“ určite sa nepoužíva ako alternant pohlavia, s cieľom nahradiť tento dôvod, preto odmietame používanie v Stratégii v spojení „pohlavia resp. rodu“ v celom texte dokumentu.
 11. Nemôžeme sa stotožniť s tým, že rodová rovnosť znamená rovnaké sociálne postavenie mužov a žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Sociálne postavenie musí zohľadňovať prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami ako aj efektivitu. Muž nemôže nahradiť sociálne postavenie ženy matky. Sociálne postavenie je iné, ale neznamená, že nižšie.
 12. Žiadame vypustiť pojem „rodu“ ako konceptu. Stratégia sa má zaoberať realitou nie konceptami, či presnejšie rodovou ideológiou.
 13. Žiadame vypustiť pojem rodovej rovnosti na str. 7. Ide o sociálny experiment, kde sa predpokladá, že prirodzené vlastnosti špecializácie pohlaví sú „obmedzovaním daného pohlavia“ a bránia rozvíjať schopnosti. Upriamujeme pozornosť na „nórsky paradox rodovej rovnosti“. A tento koncept je skôr ničím neodôvodnenou vierou ako vedeckým konceptom. Nesúhlasíme tiež s pojmom „odstránenie hierarchie v hodnotách“ , preformulovávanie rebríčka prirodzených hodnôt je úlohou ideológií nie štátov. Nevidíme tiež v Slovenskej republike žiadnu hierarchiu v postavení mužov a žien. Ak existuje v konkrétnej oblasti je potrebné hľadať príčinu a riešenie v danej oblasti.
 14. Žiadame vypustiť definíciu Gender Mainstreaming, ide o  plánovaciu štruktúru pre ideológiu.
 15. Pojem rodové stereotypy je nedefinovaný a nejasný.
 16. Žiadame vypustiť definície pojmov, ktoré predstavujú zavádzanie nového rodového slovníka ideológie, kde pohľad na svet a vzťahy medzi mužmi a ženami sa vysvetľuje čisto z  pozície moci či nadvlády moci jedného pohlavia nad druhým namiesto špecializácie, jednoty a spolupráce, ktorou disponuje rodina.
 17. K ekonomickej nezávislosti a trhu práce odporúčame autorom zaoberať sa výsledkami nórskeho paradoxu, ktorý preukazuje, že napriek štedrej podpore si ženy stále radšej vyberajú zamestnania, kde sa hlbšie zaoberá s človekom, nie vecami. Asi ťažko ju nazvať segregáciou. Navrhujeme vypustiť.
 18. Na základe tzv. rodových stereotypov (čo mali byť iba predsudky) starostlivosť o deti a iných členov rodiny zodpovedajú ženy. Vôbec sa neuvažuje nad tým, že práve empatia a sociálne kontakty sú tým cenným v čom sú v priemere ženy oveľa lepšie ako muži a túto skutočnosť nemožno nazvať rodovým stereotypom, ale podieľa sa na tom biológia. Navrhujeme vypustiť.
 19. Čo je cieľom stratégie dosiahnuť rovnaký pomer mužov na materských dovolenkách? Navrhujeme vypustiť ide o sociálne inžinierstvo. Samozrejme, že matka je v prvých rokoch dieťaťa nenahraditeľná a všetky ostatné úlohy musia ustúpiť na druhé miesto. Hnať matku do práce od detí je nepochopenie základných pojmov materstva a tejto úlohy ženy.
 20. Žiadame vypustiť negatívne konotácie, ktoré navodzuje konštatovanie, že matky s deťmi do 6 rokov nie sú zamestnané. Ich úlohou nie je byť zamestnané, ale byť matkami. To čo sa konštatuje, že je „štrukturálny problém“ nie je problémom. Je to normálna úloha materstva, ktorú sa snaží stratégia rozbiť. Konštatovať ako dôvod, pre ktorý sa nepodarilo ženy zamestnať skutočnosť, že muži neprechádzajú k neplatenej práci v domácnosti svedčí o čisto ideologickom základe a prieskume. Podľa jednej z definícií , ktoré uvádza Stratégia, majú všetky bytosti právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami a majú byť uznávané, zohľadňované a podporované. Ako môže potom stratégia konštatovať, že sa nepodarilo dosiahnuť prechod mužov k domácej práci? Ak si muži slobodne vyberajú svoju rolu otca a živiteľa, z akých dôvodov sa tu natláča sociálny experiment s deťmi?
 21. Stratégia vôbec nerešpektuje, že muži a ženy vytvárajú rodinu spolu, nie nezávisle od seba a táto jednotka ako hlavná musí byť ekonomicky nezávislá. Ak nie je ekonomicky nezávislá rodina, nemôže byť ekonomicky nezávislá ani jej časť. Výber povolaní je viazaný na preferencie mužov a žien a s tým podstatne súvisí aj priemer miezd. Muži nesú hlavnú zodpovednosť za hmotné zaobstaranie rodiny v čase, keď je žena na materskej dovolenke a preto musí plat muža najmä v týchto obdobiach dosahovať minimálne takú výšku, aby zabezpečil aj ženu aj deti. To neznamená, že žena má mať nižší plat. Aké riešenie požaduje Stratégia rodovej rovnosti veľmi zjednodušene: Ženy opustite svoje deti a robte viac! Muži ostaňte s deťmi!
 22. Žiadame vypustiť operačné ciele (okrem princípu 1.4) alebo ich celé predefinovať, pretože obsahujú ideologické experimenty, ktoré sa ani pod dlhých rokoch vynakladania enormných prostriedkov nepodarilo dosiahnuť ani v Nórsku. Nevieme čo je rodový mzdový rozdiel. Nesúhlasíme s tzv. zavádzaním pojmu segregácia. Vypustiť ciele, ktoré hovoria o snahe zvyšovať zamestnanosť žien, pretože kontext hovorí nie o zosúlaďovaní rodinného života, ale o jeho obmedzovaní prácou. Presadzovanie vyváženejšie deľby práce znamená neprípustné zásahy do rodinného života a do toho, ako si manželia rozdelia špecializáciu.
 23. Operačné ciele 2.1 a 2.3 navrhujeme vypustiť, ženy sú dostatočne schopné, aby sa riadne uchádzali v súťaži o manažérske miesta. Bod 2.2 navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že podpora podnikania musí byť nediskriminačná voči mužom.
 24. V časti vzdelávanie a výskum nesúhlasíme s tvrdeniami o vertikálnej a horizontálnej rodovej segregácii. Ženy si prirodzene vyberajú povolania, ktoré obsahujú prácu s ľuďmi. Ženy si proste sami nevyberajú technické smery a ak chceme ich rešpektovať, tak to musíme aj ich vlastný výber. Aj medzi vodičmi formule 1 je menej žien, to však neznamená, že ženy majú záujem o to byť vodičmi formule 1 nie to, že by žena nebola schopná stať sa vodičom formule 1.
 25. Odmietame zaraďovanie týchto ideologických teórií do školského vzdelávania. Vypustiť operačné ciele 3.1 až 3.5, pretože sú formulované ideologicky a opomínajú skutočnosť, že existuje naopak počet žien v školstve. Zvýšenie platov učiteľov by viedlo k tomu, aby sa o tieto pozície zaujímali vo väčšej miere aj muži a týmto opatrením by sa pre ženy urobilo oveľa viac, ako celou Stratégiou rodovej rovnosti, ktorú majú učiť ženy so smiešnym platom. Muži si nevyberajú povolanie učiteľa aj z dôvodov, že musia uživiť rodinu (aj ženu a deti). Takéto opatrenie nám však v Stratégii chýba.
 26. Odmietame uvádzanie neratifikovaného Istanbulského dohovoru ako aj pojmov z neho, pretože proti jeho ratifikácii vznikol výrazný občiansky odpor verejnosti kvôli ideologickým pojmom. Žiadame jeho vypustenie z textu a cieľov.
 27. Tzv. výskumy Agentúry FRA dokazujú, že nie každá piata žena, ale dokonca každá tretia žena bola obeťou násilia. Bolo by vhodné takýto prieskum uskutočniť na mužoch, aby bol prieskum vyvážený.
 28. Žiadame vypustiť ciele pod bodom 4.3, 4.5 lebo ide ideologické pretláčanie ratifikácie Istanbulského dohovoru a v bode 4.5 o skrytú propagáciu potratov.
 29. Žiadame vypustiť alebo preformulovať bod 4.4 v cieľoch pretože nerozumieme čo sa ním myslí. Sexuálne násilie je v SR trestným činom a nemáme vedomosť, že by prokuratúra takéto činy nestíhala. Ak sa mieni zavedenie nových trestných činov, bolo by vhodné ich presne špecifikovať.
 30. Žiadame Radu vlády aj Výbor pre rodovú rovnosť doplniť tak, aby ich zloženie zodpovedalo názorovému rozloženiu obyvateľov Slovenskej republiky, pretože v súčasnosti nemá časť, ktorá zastáva hodnoty rodiny pomerné zastúpenie, ktoré by jej patrilo na základe názorového rozloženia obyvateľov. Svetonázorové obmedzenie súčasných členov obmedzuje Radu aj Výbor rozoznávať potreby a názory obyvateľov.
 31. Žiadame vypustiť ciele 5.1 až 5.3. Nevidíme dôvod na ďalších úradníkov ideologickej agendy, ktorých sme svedkami.Nevidíme dôvod, pre to, aby štát špeciálne deklaroval nezávislosť špefifických MVO, či prispieval na ich činnosť kvôli ich ideologickému pozadiu.
 32. Žiadame vypustiť operačné ciele 6.1 až 6.3 Koncept rodovej rovnosti je ideologický konštrukt prekonaný vedeckými výskumami. Odmietame podmieňovanie ideologického konštruktu, ktorý nám predviedol tento dokument v rámci pomoci tretím krajinám, práve takéto podmienky sú nepriateľskými aktami, ktoré vzbudzujú odpor a opačné tendencie v krajinách, ktoré môžu dospieť príkladom nie podmieňovaním pomoci ideologickými nezmyslami. Nemôžeme stavať krajiny pred rozhodnutie opustiť svoje hodnoty alebo nedostať pomoc.

Pripomienky k Akčnému plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike

 1. Žiadame neprijať Akčný plán, v celom akčnom pláne nevidíme ako hlavné reálne úlohy na zlepšenie postavenia žien, len presadzovanie.
 2. Žiadame vypustiť konštatovania na prvej strane. Predstavujú presne to, čo nemá byť jadrom pomoci ženám. Odmietame financovanie ideologických projektov. Organizácie zaoberajúce sa pomocou ženám a týraným ženám nedostali z uvedených projektov nič. Prestali sa o tieto ideologické nezmysly ďalej zaujímať, pretože financie sú obmedzené na dotovanie rozširovania rodovej ideológie ako na konkrétnu pomoc ženám. Tomu nasvedčuje samotné konštatovanie o tom, že prevažnú časť prostriedkov nepoužili na zlepšenie pomoci ženám, ale na rozprávanie o pomoci ženám.
 3. K úlohám Akčného plánu a pripomienkam odkazujeme na naše pripomienky a preto žiadame vypustiť takto definované uvedené úlohy.
 4. Keďže dokument je neopraviteľný, zásadne odmietame prijatie tohto dokumentu. Ide iba o delenie peňazí bez reálnych výsledkov pomoci konkrétnym ženám. Tomu zodpovedajú stanovené úlohy. Propagácia, využívanie inšpekcií a kontrol na dozorovanie, ďalšie zaťažovanie zamestnávateľov povinnosťami rodových „auditov“, zvýhodňovanie predškolských zariadení ako lepších ako prostredie rodiny je jedným z nevedeckých cieľov sociálneho inžinierstva.
 5. Ideológia rodovej rovnosti má všetky typické znaky ideológií vrátane cenzorstva celého vzdelávacieho procesu. Cieľ propagácia technických odborov pre ženy je vzhľadom k výsledkom nórskeho paradoxu rodovej rovnosti nepochopiteľná. Žiadame vypustiť túto úlohu.
 6. Cieľom je tiež dosiahnuť vplyv skupiny rodovej rovnosti na programoch iného ministerstva pod rúškom reprodukčného zdravia rozširovať informácie o potratoch a antikoncepcii. Žiadame vypustiť túto úlohu. Nie je na nej celospoločenská zhoda.
 7. Pravidlá výhrady vo svedomí sú jasné a nie je možné uprednostňovať jedno právo nad právo na výhradu vo svedomí, ako sa to snaží presadzovať úloha č. 49 plánu. Žiadame vypustiť túto úlohu.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (2540)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, všetky
 • Demeterová Mária, editorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oláh, PhD. Michal, VŠ ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guregová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregussova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Marcela, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindler Imrich, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podmanicky Ivan, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalafut, Ph.D. Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • moskova antonia, vedecka pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mosko martin , vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladecka Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knapík ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladecky Vladimir , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyšňovská Eva, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenkner Jozef, Taxikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danko Jozef, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacka Andrea, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havetta Štefan , technik kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrba Ján, SZČO, Oščadnica 1471, 03201 Oščadnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čačková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšor Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Frantisek, detský lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tvrdý Ľuboš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skolodova Jana, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčík Marián, kňaz, Puškinova 12, 06601 Humenné
 • janšto miroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoloda Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husáková Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová, PhDr. Mgr. Terézia, špeciálny pedagóg - logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna František, Montér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandray Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janesová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčírová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčírová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčír Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekarik Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohár Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bekes Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šipulová Alžbeta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaš Miroslav, pracovník expedície, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčin Daniel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláková Gabriela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Marko, doma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Beta, klientsky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Zuzana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bicianová Pavla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sidorová Dana, Inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vallo, Mgr. Rudolf, učiteľ, familiológ, Nová 739/14, 966 81 Žarnovica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišovský Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kocur lubomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smieskova Katarina, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasala Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčo Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Ondrej, študent/učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miština Igor, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Reváková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčin Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudák Štefan , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magathova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolík Miloš, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikláš Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčinová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klinta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chanathova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Beáta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barnová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Ján , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repiský Peter, kňaz, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenková Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solár Peter , docent biológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrych Stanislav Peter, IT programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanič Ivan, Umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozyová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ĎAČOK Ján, rehoľ. kňaz, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutkova Maria, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiak Matej, kurátor entomológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozy Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvozdík Radovan, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvozdíková Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Ľuboš, študent mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcová Petra , RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magath Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednár Milan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebcová Lucia, informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňkoľová Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňkoš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barta Jaroslav , kňaz a VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doms Alexander, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Zuzana, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Ľubica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednárová Mária, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strečková Anastázia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlík Miroslav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Veronika, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezakova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičura Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyravý Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nagyová Zuzana, terénna sociálna pracovníčka, učiteľka v materskej škole, J. Smreka 12, 841 07 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Jozef, Vývojový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonická Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holomáň Peter, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haruštiak Ján, H, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rahlová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mucha Pavel, Živnostník, MC 29, 97251 Handlová
 • Krčmárik Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Vít, iné, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchova Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marčák Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Mosná Miroslava , právnička, Bzovícka 2, 85107 Bratislava
 • Mihalinová Lucia, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malobicky Lubomir, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Viktor, IT manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježík Stanislav, technik, Gen. Svobodu 2750/13, 911 08 Trenčín
 • Krnáč Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Július , IT manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wallenfels Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčíková Anna, technik, Konská 99, 013 13 Raj.Teplice
 • Wallenfelsová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toporova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacherová Emília, ul.G.Asmolova 1991/30, 960 01 Zvolen
 • Pacherová Emília, ul.G.Asmolova 1991/30, 960 01 Zvolen
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin, tretí sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcha Karol, úradník, Kukučínoiva 12, 91401 Trenčianska Teplá
 • Seman Ondrej, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brutovska Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hatala Juaj, pacovník v IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • machilova marcela, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabura Jozef, IT manažer, Krátka 425, 02942 Bobrov
 • sedlak mikulas, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubec Martin, daňový konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydzyk Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomša Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipová Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, A. Hlinku 69, 027 12 Liesek
 • Vrabček Martin, dôchodca, A. Hlinku 69, 027 12 Liesek
 • Vrabčeková Alžbeta, dôchodkyňa, A. Hlinku 69, 027 12 Liesek
 • Mackovic Tomas, elektrotechnicky inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulková Mária, dôchodkyňa, Oravická 420, 027 12 Liesek
 • Čimbora Miloš , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, Š.B. Romana 4990/1, 036 01 Martin
 • Hodáňová Lucia, správca dane, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloss Hugo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušková Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zalepova Maria, Lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szulowski Marian, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchonova Silvia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvolková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matloch Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičian Lukáš, privátny bankár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Anna, sociálna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulovská Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balázsová Katarína, účtovník, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hayden Rudolf, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikodem Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biňovská Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobeš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Eva, biológ,odborný pracovník, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Andrea, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghardt Bohuslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Branislav, Tetchnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaščáková Andrea, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šverha František, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Alexander, dôchodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • Krafčíková olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janvarsová Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydlová Magdaléna, sociálny pracovnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaščák Zdenko, živnostník, Švábska 52, 08005 Prešov
 • Karahutová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karahuta Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaličková Viera, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňo Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Igor, projektant elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ardon Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Zuzana, Šrobárova 24, 05801 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biely Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Albín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kudláčová Alena, Profirodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hacker Marian, SW inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hackerová Silvia, Profirodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurová Katarína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezaniová Valéria, inv. dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kováčová anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vríčanova Vlasta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halánová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Viera, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pánis Rastislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chytrová Lenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitná Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siekelová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siekela Slavomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parobková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parobok Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koltner Jozef, PhDr., pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Tomas, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondžúr Radovan, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pös Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • STANO Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovský Ján , technik aktuálne zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palencarova erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puna Martin, hasic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koristeková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Doms Alexander, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubovičová Kvetoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Dušan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koristeková Marta, Kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koristeková Marta, Kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molek Dušan, katolícky duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koristek Ján, Elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Miroslava , školská psychologička,sociálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, sociálny poradca, Zelená 2, 034 01 Ružomberok
 • Gendiar Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pleva Marek, PhD. študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárová Barbara, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššovicová Katarína, študent UK v BA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Tomáš, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkuty Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkutyová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajošova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrechtova Ivana, Rodicovska dovolenka (Financny analytik), Studenohorska 15, 84103 Bratislava
 • Makovník Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdoš Matúš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tvardziková Dominika, Právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynček Pavol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardzik Tibor, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová Mariana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ján, učiteľ, riaditeľ školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cseri Ladislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tretinová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Jozefa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halková Ľudmila, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krampl Tomáš, katolícky kňaz, Farské nám. 4, 903 01 Senec
 • Hlúbiková Zuzana, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lechmanová Andrea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michniaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števek Juraj, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Jozefa, vš. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Veronika, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvál Juraj, technický redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukučka Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melo Matej, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Franková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sališová Helena, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtáš Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barčiaková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švehlíková Jana, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Troščáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BUNCEK ROMAN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CIROVA VIERA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucky Miroslav, vyskumny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CIRA MICHAL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • CIROVA AGNES, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fellegiová Anastázia, Lesná 55, 08216 Záhradné
 • Fuchs Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovic Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juričková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salaš Miroslav, invalidný dôchodca, Bajkalská 11, 080 01 Prešov
 • Cíbová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veličová Darina, zdravotnícky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavon Jan, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Mgr. Ida, matka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Silvia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janič Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomková Zuzana, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janočko Ján, IT Špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecká Tatiana, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čiháková Ivanka , Pedagog, lektor Nauka o rodině, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Lukáš, Grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodárová Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Juraj, SHR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heldáková Monika, učiteľka, V. Mayera 394/39, 91401 Trenčianska Teplá
 • Heldáková Monika, učiteľka, V. Mayera 394/39, 91401 Trenčianska Teplá
 • Krišš František, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriššová Dagmar, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajcova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pichonsky Viliam, obchodny manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malina Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasilová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ungvarska Zuzana, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • veres peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchsová Monika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Niederová Ľubica, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Štefánia, učiteľ, Krásnovská 7, 07101 Michalovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyka Michal, drevársky inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majherová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíro Robert, administrátor, Pribišova 31, 841 05 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Dagmar, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potheová Anna, doch., Sídlisko Rimava 36, 97901 Rimavská Sobota
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovínyi Pavel, IT špecialista, Ambroseho 17, 85102 Bratislava
 • Kňažková Milica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pothe Imrich , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovínyi Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Peter, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dreveniaková Petra, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčiková Gabriela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinál Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melkovičová Viera, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, Bernolákova 2, 04011 Košice
 • Triščová Jozefína, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmanová Milena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Helana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harman Peter, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trišč Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorcakova Viera, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hospodár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poliak Vladimír, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čop Ján, technik, Ševčenkova 2224/17, 069 01 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stofka Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuhárska Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kičáková Milada, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovičová Patrícia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kőnigová Kristína, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karcagi Andrej, katolícky kňaz, Za priepasťou 222/51, 97211 Lazany
 • Obšajsníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Vladimír, kňaz, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 • Palková Alena, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatok Darius, advisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziak Radovan, Projektleiter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarvaš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotný Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Jaroslava, učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynarčík Ivan, manažér, Severná 14, 974 01 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasiľ Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Príbelský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koštialová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melo Jakub, Stodolova 12, 01015 Žilina
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janočko Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeregiová Mária, učiteľka - 1. stupeň ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrivíková Daniela, SZČO , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombqla Eduard, samost. odb. referent, Starohorská 24, 974 11 Banská Bystrica
 • Dobríková Patricia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštiková Anna, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštiková Anna, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáliková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Darina, manažer pracovných aktivít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurč Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korenčiaková Juliana, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Mária, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchková Silvia, odborná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Richard, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Izakovič Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brajerová cecilia, Banská Bystrica, 974 01 BB
 • Hederova Darina, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gromada Michal, Projekt manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubský Štefan, rádiologická technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorova Martina, odborna asistentka na VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Alžbeta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • verešová katarína, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorova Karmelita, dôchodkina, Sadova 1, 9oo 27 Bernolakovo
 • Moravcová Valéria, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • d´Almeida Veronika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števeková Dáša, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kusý Vadim, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsník Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haburčák Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trenčan Jozef , Doktorand , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovský Boris, učiteľ, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okruhlicová Veronika, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mayer Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hámor Peter, policajt, Krátka 222, 05934 Spišská Teplica
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patay Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balko Lubomir, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Branisla, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hola Klara, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubackova Janka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štupák Peter , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeregiová Gabriela, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Izakovičová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačaj Ondrej , dolná 7, 96901 Banská Štiavnica
 • Galliková Mária , pedagogickz asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Waschek Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svítková Emília, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Gabriela, pracovný terapeut, Pernecká 33, 841 04 Bratislava
 • Štupáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štekl Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Quido, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stavinoha Josef, zoradovač lisov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižanin Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselovský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borbély Karol, živnosť, Priečna 1102/26, 92401 Galanta
 • Doboš Tomáš, ekonomický analytik, Hajdóczyho 138, 91701 Trnava
 • Brtko Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava
 • Gunčaga Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovská Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiaková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhnák Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrčkuľáková Margita, rodičovská , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Nadežda , administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valentovičová Katarína, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabó Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauer Ján, Kultúrny referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovský František, Sytémový inžinier, 107, 94162 Kmeťovo
 • Vondrysková Zuzana, ekonómka, Matičná 43, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašov Stanislav, finančný poradca PGSK, Lysica 287, 01305 Belá
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Musayevova Eva, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goffová Lenka, 490 Moravsky Sv. Ján, 90871 Moravsky Sv.Ján
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skočovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musayev Telman, veduci predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cambalova Erika, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočovský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musayev Telman, veduci predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • zanovit mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goffa Stefan, 490 Moravsky Sv. Ján, 90871 Moravsky Sv.Ján
 • Sedlák Juraj, Bernolákova 632/9, 97271 Nováky
 • Balaščík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minárik Ivan, Programátor analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hušlová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solenský Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čiernik Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukšicová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zalondekova Lucia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnocha Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukučka Pavol, profesionálny otec 7 vlastných detí, robotník, Karpatská 2, 915 01 Nové Mesto nd Váhom
 • Šovčíková Miroslava, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnencak Juraj, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnochova Katarina, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barina Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikorski Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunová Lívia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magicová Zuzana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Sebastián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrík Viliam, posťovací maklér, Hlaváčiková 24, 84105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • horak takacsova marcela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siheľská Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosmeľ Juraj, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrobár Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Pavol, architekt, Vydrany 166, 93016 Vydrany
 • Kňažek Jakub, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križo Eugen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Němcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javornická Anna, Produktový manažér, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paulovič Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Jozef, obchodný zástupca, Hradišská 627/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Korená Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Říčková Martina, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikna jozef, učiteľ, hlboká 16, 91701 Trnava
 • Repová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiak Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valachovič Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesanská Františka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubincová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovic Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alchus Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferrajová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolinský Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rausova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuklová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královský Rudolf, elektrikár, Slanská 2447/47, 08006 Prešov
 • Lesanská Petronela , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Královský Rudolf, študent, Slanská 2447/47, 08006 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnáková Katarína, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královská Jarmila, MD, Slanská 2447/47, 08006 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubjelová Monika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trenčanská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skočík Vladimír, recepčný, Duubovany 278, 92208 Dubovany
 • Tatranská Terézia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trávníčková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paluš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočíková Daniela, dôchodkyňa, T.Tekela 8, 91701 Trnava
 • Rusina Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčo Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sedlakova martina, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažek Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklas Jan, student, Svatoplukova 17, 94901 Nitra
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglarčíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičurová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kotorova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kotora peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipošová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišovský Peter , zoológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perhac Peter, SAP Administrator, Slovinky 176, 05340 Slovinky
 • Mičúneková Mária, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rácová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • padúchová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vagaiová Agneša, invlidna dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulik Mária, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvolková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova Helena, postovy dorucovatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazur Igor, obrabač kovov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuková Viera, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalondek Peter, oblastny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurkáčková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janková Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drnák Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porubský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajda Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrik Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlček Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrucká Eleonóra, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednárová Beáta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolníková Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlna Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Matúš , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopec Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkova Stefania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondášová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luteránová Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šáleková Lucia, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šáleková Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčiková Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šálek Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hubeňáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pipík Roman, Softvérový architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banduričová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Libusa , uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolova Anna, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siska Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badáni Juraj, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlík Jozef, dizajnér, Pri kríži 16, 84102 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matúšová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Alojz, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubisová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapcová Anna, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacz Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, Podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyšeľová Gabriela, 06545 Plavnica 61, 065 45 Plavnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mesárošová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rončáková Terézia, vedecko-pedagogická pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pešková Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovský Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Vladimír, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaloviar Stanislav, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirháč Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Monika, dobrovoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baloghová Hana, matematička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubovska marianna, jaslovce 161/6, 91930 jaslovske bohunice
 • Mrázová Daniela, invalid. dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Jakub, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brázdilová jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčerová Renáta , operátor farmaceutickej výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotúčová Angelika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotný Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Bronislava , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchova Adriana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Peter, Radarová 12, 82102 Bratislava
 • Ďuratná Gabriela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutláková Miroslava, Event koordinator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratný Anton, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borot Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Kamila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bočevová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komiňák Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolarikova Maria, obchodny manager , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štadlerová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočišová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strba Blazej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubín Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podhorská Gabriela, učiteľka v materskej škole, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žužová Lucia , Právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, 3, 08233 Krížovany
 • Velk Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antušová Magdaléna, Fin.poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obernauerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Lukáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škripek Branislav, Poslanec Európskeho parlamentu , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirek Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zedekova Alena, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štulrajterová dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Martin, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strasik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jedlák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kreheľová Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kothaj Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartová Marie, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džavoronok Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cmarková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pruzincova Gabriela, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordfáťová Emélia, Dôchodkiňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Lukas, Nad Luckami 41, 84105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabayová Katarína, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlá Noemi, lektorka TJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobb Norbert, robotník, Saratovská 8, 91108 Trenčín
 • Brisuda Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letková Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikoviny Tomas, muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belačičová Marta, Dobšinského 8, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šulák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ludovit , Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hošek Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutara Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švec Norbert, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Jozef, študent teológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudcovičová Anna, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Blažena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balazova Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumanová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Helena, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balák René, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandík Ján, študent, Veterná 151/17, 02901 Námestovo
 • Bobak Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Miroslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukučka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hribľan Slavomír, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hribľanová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Miriam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vöröšová Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiesenganger Marek, univerzitný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtanovič Iveta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faktorová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolaj Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kanis Miroslav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Lukáš, kňaz, Župné nám. 10, 81103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blšák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastucha Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrekaj Ondrej, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydzyková Zita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóz Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba František, Kňaz, Sampor 50, 96231 Sliač
 • Šoltés Karol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mellenová Magdaléna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaculik Marek, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kážmérová DARINA, referent špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocikova Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudáková Henrieta, učiteľka MŠ, Banícka 5, 96901 Banská Štiavnica
 • Blecharžová Ivana, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valkóová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Marek, študent, Námestie slobody 1, 97401 Banská Bystrica
 • Osif Andrej, Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meňuš Ján, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňušová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačišin Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteruská Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilcek Pavol, diecezny riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubík Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaška Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gočal Alojz, študent, Oravské Veselé 112, 02962 Oravské Veselé
 • Junasová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián, kňaz, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Zaujec Patrik, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Jozefína, učiteľka, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Hričo Róbert, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Helena , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovicova Eva, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Miroslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Singer Marek, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Simona , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígerová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezániová Mária , sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalabusová Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brodňanský jozef, Sampor 50, 96231 Sliač
 • Kalabus Bohuslav , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirzová Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalabus Michal, konštruktér, Brezová 1013/4, 014 01 Bytča
 • Gazdíková Jana, Krajčírka, Laborecká 5, 06601 Humenné
 • Solárová Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bikarova zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubova Ivana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krovinová Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bábeľová Michaela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajniak Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juríček Juraj, servisný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaneková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Erich, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plutová Barbora , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bialončík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hradský Karol, Lietava, 292 Lietava
 • Tarhanič Roman, strojný inž., Požiarnicka 194/9, 08222 Šarišské Michaľany
 • Bialončíková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biksadská Mária, č.729, 908 73 Veľké Leváre
 • Kosnáč Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlová Slavomíra, Administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobrtková Adriána, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlová Slavomíra, Administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vranská Rolková Iva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karamanová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paraličová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovec Viktor, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcová Lucia, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššáková Mária , administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutenicova Katarina, ucitelka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzmová Zuzana, finančný sprostredkovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovec Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laukova Blanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mokry Marek, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimčo Štefan, samostatný pracovník riadenia kvality výroby PP vlákien, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrazova Renata, liecebna pedagogicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinska lucia, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Marcela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendík Marek, učiteľ, Vlková 130, 059 72 Vrbov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezáni Miroslav , záchranár, F. Kráľa 873/6, 014 01 Bytča
 • Nagy Erik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motulková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovska Kristina, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mikusova zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sarvašová Eva, operátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haníncová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorkova Mariana, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ocilkova Renata, komunálna poslankyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučma Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajáčková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stens Michal, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hnátová Zuzana, Asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerdík Milan, l, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chamulová Barbora, Sociálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • slušná edita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živčic Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živčicová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holý Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencik Peter, vodic, sladkovicova 10, 02901 Namestovo
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánošíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Rudolf, lekár, Cyrila a Metoda 1, 90029 Nová Dedinka
 • Sečová Anežka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčák Marcel, Veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paučo Stanislav, obchodný zástupca, A.Hlinku 53, 96001 Zvolen
 • Hudecová Mariana, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačko Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencesova Maria, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Talpašová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffel Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talpaš Róbert, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavečanská Helena , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Olga, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Kavečasnký Ladislav , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hanes vladimir, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježová Monika, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Mária , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rakovanova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zatkova Rozalia, Kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pach martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lackovičová Dominika, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seč Martin, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svantnerova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budáčová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferencova Bibiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhlídal Stanislav , mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypák Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallusova Maria, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repanova Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrivňáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greschner Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sentandráši Miroslava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimjak Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecká Daniela , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ryznerova marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Protušová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomek Filip, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvičková Marta, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cviček Ľubomír, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dechetová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarinová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarina Dominik , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomeková Katarína, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciernik Vladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koso Igor, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garberová Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarhaničová Rozália , laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • poľáková lucia, veterinar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • radičová ingrid, raholná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormančíková Gabriela, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surmanova Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenčéšová Lenka, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutá Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvečka Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fendek Ivan, učiteľ, Jánošíkova 9, 90301 Senec
 • Koso Igor, podnikateľ, Karloveská 23, 84104 Bratislava
 • Lukacova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária, farmaceutka, publicistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvečková Dominika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fendekova Oľga , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remiš Miloš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacký Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Emil, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Veronika, Hollého 568, 02743 Nižná nad Oravou
 • Cehlarik Milan, technik, Spadova 1154/2, 926 01 Sered
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magová Gabriela, obchodná riaditeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škuta Radovan, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škutová Monika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulbriková Iveta, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil, učiteľ - riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tolarovičová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčíková Júlia , vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamborová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitko Roman, vychovavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavec Pavel, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Eveline Beata, Laktačná poradkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ildža Benjamín, skladník, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jambor Dušan , automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovič Michal, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Marta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Istvanikova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuďáková Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hazuchova Beata, Špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudaček Milan, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Albín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Královič Rastislav, vš učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Maroš, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamborová Oľga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyčková Michaela, hygienička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovinský Ľubomír, konštrukter-elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiczky Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filarska Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrisek Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolaniova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotny Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repasska Andrea, MD, Zimna 31, 04414 Cana
 • Dráfiová Lýdia, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajta Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Magdaléna, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmár Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúborová Erika, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuvada Ján, lesný unžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roháčeková Anna, hudobníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvadová Anna, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svrčková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišo Miroslav, metrolog, Kukučínova 56, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rohaľ Matúš, tréner , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vagoova Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Megová Simona, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Marián , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Eva, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Peter, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikulasova martina, stredna 35, 93101 samorin
 • Petrovsky Eduard , IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • vagovic marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Monika, ucitelka MS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Marián, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Eva, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernát ing Martin, dôchodca, Dvorec 147, 95655 Veľké Chlievany
 • Žabková Janka, Limbová 23, 97409 Banská Bystrica
 • Krajňáková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáč Ľubomír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáčová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernátová ing Marta, dôchodca, Dvorec 147, 95655 Veľké Chlievany
 • čerňanská monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slaninova Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasakova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gavalierová Eva, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleníková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarz Mário , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdikova Jasovska Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • iringova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdik Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárazová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kapičáková Johana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KAPIČÁK JOZEF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jozef bc, čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magnússon Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Adriana, terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkala Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repko Jozef , odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filip peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašper Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimorová Monika, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušovská Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • masarova maria, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystriansky Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rogalova Liana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Andrej, Konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuliková Gabi, učiteĺka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarileková Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turosakova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Zuzana, učiteľka, Zimná 102, 052 01 Spišská Nová Ves
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svitana Milan, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Katulincová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovičová Denisa, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turosak Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáriková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babalova Silvia, pracujuca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ješko Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štetinová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Viera, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellerova Ivana, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Burak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pasztor jan, zdavotnicky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojžiš Viliam, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilse, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilse, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojčík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupka Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dechtár Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzaliková Martina, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slamkova Denisa, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosa Rastislav, konatel, Pplk. Abela 10, 921 01 Piestany
 • Čupková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedliaková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huszarikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Ján , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliaková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Dušan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Hana , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švehlíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliak Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sklenárová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocka Jana, charitatívne sociálny pracovník_, Klinov_ c.976, 02302 Krasno nad Kysucou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borecký Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohušík Ján, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaduková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkačíková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Veronika, logopédka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimunek Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupková Anna, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Metod, Námestie 1.mája 14, 90051 Zohor
 • Sihelníková Babálová Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dorčík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcha Michal, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čupka Ľudovít, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makara Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makarová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lajcha juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • BrišovA Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanková Juliana, učteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šumichrastová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillárová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briš Michal , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabajová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Stanislava, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Ján, študent VŠ, Oravský Podzámok 74, 02741 Dolný Kubín
 • Fajtová Annna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Púšová Darina, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škrabalová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krahulcová Eliška, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajta Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škrabala Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnáš Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lesnakova alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossey Pavol, tajomnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valastekova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizoňová Ivana, Učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královičová Katarína, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palider Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • frenková martina, demandice 432, 93585 demandice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavata Eva, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • frenko ladislav , demandice 432, 93585 demandice
 • biznarova kvetoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albrecht Tomáš, pomocny pracovnik, Dolné Semerovce 91, 93585 Demandice
 • Kublova Jana, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snovák Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kopčanová lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Alexander, THP, Margarétová 1, 07101 Michaloce
 • Slamková Kristína, Hviezdoslavova 121, 02601 Vyšný Kubín
 • Javoreková Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Barbora, učiteľ v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozák Jaromír, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majkút Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lastincova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Felcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomková Mária, dipl.zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Peter, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saniga Roman, knaz, Stredná 349, 034 74 Liptovské Revúce
 • Horák Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šlahorová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolník Marián , couch, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konderlová Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlahor Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jacková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez Ondrej, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buvalová Zuzana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Nikola, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stank František, Donnerova 3, 84104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáborík Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudcovska Danusa, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čarnogurská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenovec Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jasenovcova Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaseková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šestáková Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feranc Krištof, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jadroň Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubikova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišáková Alžbeta, dipl.optometrista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pachova Viera, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciernikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva , profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marian, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chanasová Zuzana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, dôchodkyňa-učiteľka, Goliánova 34, 917 02 Trnava
 • Vince Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcova Veronika, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulova Ludmila, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Andrej, technik, Pod Šípkom 1154/4, 95806 Partizánske
 • Jergel František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlábiková Mária, Dôchodkyňa, A. Bernoláka 62, 01001 Žilina
 • maslejova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grichová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Troščaková Terézia, vedúca ŠJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MAkuchova Ludka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MAkuchova Ludka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troščak Karel, kurič-údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahradník Mrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Ľubomíra, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramaričová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinský Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanáriková Ingrida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondruš Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Oľga, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinka Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Róbová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalná Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenik Jan, it konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maťašová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urda Peter, controlling, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidpšovičová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renshaw Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Felber Mário, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balková Žofia, Osloboditeľov 1/2, 99001 Malý Krtíš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veliká, Ing. Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štullerová Ľubica, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mušková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božiková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonova Jaroslava, Vysokoskolska pedagogicka a socialna pracovnicka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • galisová eva, gazdina, mútne 230, 02963 namestovo
 • Kocsis Alexander, Montaznik, Pupavova 47, 84104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauerová Filoména, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmáriková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárik Marko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janda Slavomir, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leporisová Iva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hayden Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitel Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biringer Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavacova Maria, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudikova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Zuzana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páral Martin, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páralová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horelican Milan, Londyn, W3 8TH Londyn
 • Majda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorkovic Norbert, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Peter, Inzinier informatiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fogelton Andrej, softverovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierniková Soňa, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Režo Juraj , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuka Anton, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Jozef, technik kvality, Švábska 47, 08005 Prešov
 • Taldíková Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Patrik, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glezgová Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guštafíková Den isa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ochránek Peter, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuplata Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • magat petter, muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • matusik ivan, CEO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meszaros Alex, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastierovič Ľubor, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gráfová Janette, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maretta Ján Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Dušan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Ján, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sakmárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martin Butko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miznerova Ludmila, mzdova uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabo Roman, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burgerova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Matej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burkova Jarmila, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerna Katarina, Kaderníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Peter, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaviznová Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčík Peter, analytik, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňová Lívia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývka Ivan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • libiakova simona, materska, ceska 4, 83103 bratislava
 • Slemenská Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaprnda Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč, Mgr. Ján, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitaľ Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltysová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadačová Mária , Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovaš Śtefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faltin Tomáš, designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Jana, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibuľa Marián, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčíová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganobčíková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babálová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovská Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Matúš, Statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sapár Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťková Edita, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiak Juraj, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Mária , statistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafár Štefan, ekonom, 713, 94142 Veľké Lovce
 • Páleníková Zuzana, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenayová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odlerova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonščák Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • omastová alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianek Andrej, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paluš Vojtech, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habalova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hallon Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babača Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marta Ťažiarová, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrátek Martin, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bis Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriška Emil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridzoň Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoň Anton, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovanič Róbert, dôchodca, . mája 555/16, 907 01 Myjava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bucková Martina, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehéz Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehézová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňušová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehéz, ml. Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehézová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Štefan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehéz Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzijak Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sarová Júlia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drugdová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habdáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizner Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilček Ján, autor, bloger, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kulacsová Veronika, adm. prac. , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Honz Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicherčík Igor, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajná Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sventeková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanšut Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazánová Eva, asistent LF UK , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovová Lýdia, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikitinska iveta, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Juraj, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolanová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Anna , Dôchodca, Jelačičova 6, 82108 Bratislava
 • Marinčák Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bruchac Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chunchal Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Drahomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tadlánek Dušan, Zábudišová 818, 913 07 Bošáca
 • Jiraskova Iveta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamensky Andrej, Research Analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florián Tomáš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterova Marie , ucitel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Michal, mechanik, Staré grunty 47, 84101 Bratislava
 • Balážová Libuša , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježíková Ľubomíra, Zábudišová 818, 913 07 Bošáca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dúbrava Pavol , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Katarína, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Russinová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Mário, manager kultúry, Družstevná 206, 02001 Streženice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Púčik Dominik, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Házyová Marta, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Renáta , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostilník Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostilníková Tatiana , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Josková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerská Dagmar, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Vojtech, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Langová Jana, sociálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecka, Mgr. Helena, byv. stred. ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slučiková Zuzana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Janka, vedúca ŠJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinova Martina, obchodny manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaj Jozef, majster odb.výcviku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Roman, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perduk Martin, podnikateľ, Tatranská 27, 84106 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ambrózová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Jarmila, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovanicova lucia, jazdec dostihovych koni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Andrea, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • matusik ing. arch. ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turáková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soosova Julia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eu aarix, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matušíková Mária , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana, Matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaba Pavol , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliman Marian, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarnogurská Helena, referent pre RV a ŽV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovská Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ajáger Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grosserová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Marek, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jágrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lovrant lubomir, rolnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Betakova Tatiana, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Senderák Ľubomír, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fašánok Jaroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, finančný kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaturová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cieker Jan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnacova Lydia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrdý Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielik Marian, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondela Emil, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorát Ľuboš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešundák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hančovský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trišč Jozef, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Blažena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Dominik, Správca ŽI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilovská Silvia, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalík Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopkáš Peter, inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmilňáková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tančiboková Luba, matka 4 synov, Nad lučkami 43, 84105 Bratislava
 • Šotová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krigovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stohlová Kiňová Zuzana, Koordinátorka konkrétnej pomoci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopecka Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeť Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrat Ondrej, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitkova Alzbeta, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Lucia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ocilka Marek, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaroš Milan, študent, J. Palárika 2, 92701 Šaľa
 • Prídavok Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukuča Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriadel Pavol, analytik/programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustín Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaščák Marián, lekár, Jána Zemana 75/15, 91101 Trenčín
 • Augustín Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebeňár Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicky Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondová Monika, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polakova Kamilka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandravy Oľga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černá Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lagínová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolek Ján, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelecháčovâ Lenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hotovy Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Monika, Muškátová 2, 82101 Bratislava
 • Krivosudský Marek, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bošnák Štefan, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňušová Alexandra, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnac Klaudius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastierovič Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Veronika, rodicovska dovolenka, Sídl. juh 1052/32, 09301 Vranov nad Topľou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holosová Miroslava , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herbrik Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurda Viliam, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ertlová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomkova Lucia, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Vlastimil, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirnerová Adriana, zdravot. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kilimajerová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormancová Miroslava, odborná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poništ Silvester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Michal, architekt, Pavla Horova 17, 841 07 Bratislava
 • Kontuľ Vladimír, študent učiteľského odboru, Hudcovce 48, 06745 Topoľovka, okr. Humenné
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hippova Zuzana, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šišková Adriana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korman Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svitok Ivan, dôchodca, Haanova 44, 85104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bělousovová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Falisová Jacková Marta, biológ a genetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Falis Vladimír, cestný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemec Tomáš, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabľová Lucia, študent, Poráč 143, 05323 Poráč
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Moncoľ Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Udvornocka Soňa, postova dorucovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Udvornocky Michal, rusnovodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holos Juraj, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buban Marko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkoziová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabaš Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerník Alan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľ František , živnostník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecuchová Marta, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábik Marek, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Štefan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krug Ľubomír, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spanikova Beata, Lekarka, Bartokova 6, 81102 Bratislava
 • Spanik Stanislav, Lekar, Bartokova 6, 811 02 Bratislava
 • Bačík Ladislav, sieťový architekt, Homolova 31, 84102 Bratislava
 • sochuliakova veronika, pracovnik marketingu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • König Damián, Ivana Krasku 24A, 91705 Trnava
 • Schikor Karol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapoš Jozef, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beleš Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarčíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurečka Igor, IT technik, Ratková 21, 98265 Ratková
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudiňák Pavol, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dratvová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinický Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blašková helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tranova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišháková Erna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučeková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimora Michal, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajda Milan, odb. asist. na d;chodku, Martin4ekova 28, 821 09 Bratislava
 • Líška Lukáš, študent, Učiteľská 12, 96901 Banská Štiavnica
 • Sedmáková Viktória, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekereš Peter, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ješková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublincová Miroslava, matka, Sokolská 28, 96001 Zvolen
 • Maceková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Andrea, špecialista predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Andrea, špecialista predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chladekova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovská Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fekiač Peter, vš. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • chalupka jakub, uradnik, 28,oktobra 22, 91101 trencin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášek Martin, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Daniela, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rochova Lujza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • martinakova lucia, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žubor Jozef, Masér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žid Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Mária, registrátorka PU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toma Ladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michálková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanek Tomas, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grgačová Ivana , opatrovateľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grúäová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Radičová Gabriela, informátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macejková Lenka, Kozmetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetesova Anezka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švarc Milan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kupkovič Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schärer Judita Filipa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peterova anna, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurečka Ivan, herec, Závažná Poruba 50, 032 02 Závažná Poruba
 • Haspra Ivan, IT, Nedbalova 9, 94912 Nitra
 • Vaníková Renáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konvalinová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • špirka františek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halajová Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Martin, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hubiková Apolonia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Edita, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lunterová Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorínová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvaiova Gabriela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajtáš Martin, Strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paulusová Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Katarína, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnatková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lubellan Michal, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovská edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmár Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feriancová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubánová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miškovič Marian, predčasný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zápražný Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janeček Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zenka Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leporis Ivan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenárt Pavel, zdravotný brat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hort Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričák Vladimír, geofyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričák Vladimír, geofyzik, 22, 094 35 Čaklov
 • Kováčová Lenka, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jonek miloš, rybany 50, 95636 rybany
 • Kudláč Bernard, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubec Miloslav, fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielková Katarína, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rohoskova alzbeta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurkovičová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skocik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križanová Františka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budjač Marcel, Bolešov, 018 53 Bolešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fundamentalista Krestansky, tolerancie a porozumenia, rozsievajuci, nenavist namiesto
 • fundamentalista krestansky, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • Bakó Lenka, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • krestansky fundamentalista, rozsievajuci, nenavist, namiesto tolerancie a porozumenia
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Batunová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štupáková Mária, doktorand, Špania Dolina, 97 401 Banská Bystrica
 • Durec Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Ľubor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňačková Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačka Jozef, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačka Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaššová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sladek Filip, programator, Stefanikova 267/16, 02901 Namestovo
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Pavol, výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Ľubica, genetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrova Zuzana, Ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosorin Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapcová Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brodnanska Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažaličková Martina, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujecová Anna, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčík Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšavová Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Pavol, farský administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Belák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Vladimír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lafférs Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Oľga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papsova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavajova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gandžala Jozef, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • záhorová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Daniel Peter, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinková Dagmar, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavro Valerian, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenová Beata, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stollarova NADEZDA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakušová mária, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drozd František, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polician Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorová Katarína, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drímalová Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Katarína, MD, Budovateľská 786, 900 46 Most pri Bratislave
 • Hruška Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaščiková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pernišová Adriana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litviaková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perniš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaj Július, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bros Radoslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáč Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolová Alžbeta, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčová Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažalička Rudolf, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulovicova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hyža Jaroslav, Dolná štvrť 364/2, 90701 Myjava
 • Vrábelová Nina , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pátrovičová Dagmar, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PILARČÍK Ľubomír, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Rastislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecky Pavol, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Karol, pravnik,dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karol Hricovsky , pravnik,dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Renáta , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubikova Viera, odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppanová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hricovska jana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišaková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • budziňáková petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Dagmara, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacaniova Maria, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, Slnečná 1407, 92601 Sereď
 • Hovancakova Maria, reholna sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcik Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčevičová Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomcalova Dasa , Kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šníderová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čierňavová Erika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Pavol, prac. vyskumu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Matúš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Miroslav, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baran Marián, lesný ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamráček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • nemethova alena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčík Filip, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trizuljaková Jana, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniakova Zuzana , fyzioterapeut, teraz MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knapo Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohut Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stohlová Laura, špec. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibuľka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Iveta, Osvaldova 55, 917 01 Trnava
 • Chovancová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Dana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkasová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkasová Robert, ortopedický obuvník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančák Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipp Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ličáková Anna , prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Gabriela, dietna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynarčík Peter, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalinová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebáč František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sliva Dominik, OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balunova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovář Mojmír, výsluhový penzista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrasova Iveta, VS pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fudalyová Marta, učiteľka 1.st.ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štréerová Jozefína, Dlhý rad 150, 951 35 Veľké Zálužie
 • Sedlická Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lauko Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubjak Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Silvia, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korekáčová Brigita, učiteľka SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hatala Juraj, pracovník IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filasová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nezníková Viera, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelestiak Pavol, elektrotechnológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • červeňakova lucia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesarkinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesarkinová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • boldišová milada, prof.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karol Roka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malik Pavol, terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Veronika , Hollého 568, 027 43 Nižná
 • Kořínková Olga, učiteľka, Hollého 568, 027 43 Nižná
 • Kořínek Peter, Hollého 568, 027 43 Nižná
 • Bittšanský Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambróz Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boldiš Ján, IT Manažér, Poľná 10, 93101 Šamorín
 • Baťová Renáta, dentálna hygienička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíliková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamenská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juriga Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajzok Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jelšovková Petra, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth František, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macko Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrťo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečová Erika, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krippelová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečo Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tretina Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubíková Adriana, administrátorka pôšt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierňavova Kvetoslava, doch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Silvia, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budziňák Slavomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benesova Marta, zdravotna sestra, Flaviovska 2, 85110 Bratislava
 • Krippelová Marcela, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melošová Martina, t.č.rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moskáľová Zuzana, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moskáľ Ladislav, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavkova Tinakova Aurelia, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palečková bibiana, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaštierová Petra, Materská dovolenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Eugenia, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabová Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrašková daniela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Agneša, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vido Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Katarína, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janigová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Daniela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janík Viliam, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Gréta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčková Emília, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sucharek Pavol, filozof, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Miriama , student, holleho 568/21, 027 43 NIžná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolceková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelová Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytel Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borkovicova tereza, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leka Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Juraj, zborový spevák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamicová Katarína, vysokoškolská pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medved Martin, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fric Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovčík Michal, Politolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašová Martina, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bodnarova Terezia, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markuš Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackova Ivana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimočko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DxnCUadlqLlCUGrY KrOIyPKBvpdIEbpQubr, VPPDRIeRAjchugSXBq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, Dôchodca, Nám.1.mája 14, 90051 Zohor
 • QaSbjkDXsebgTCkH yRLYVXxDg, ErcfCAmCXPQ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rNCyAydYDmI mkGpSMNCKkEcKeXcNV, PUbivFpvajzp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EAmgxdqfBuDvKR zCYpgTnESNbGmlUP, fHfomYhu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SQzJkrEUSBTdGO ynCdCKNItlPxlLkvi, LQEnrvbtUrSwrZk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LxQeSedaolCysFUJYo pckIUJBhKUJz, PqlHUWPVaIIWchcpqxv, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting