Ministerstvo chce z peňazí daňových poplatníkov
financovať sterilizácie a antikoncepciu

Podporte hromadnú pripomienku a pomôžte nám to zastaviť

Dňa 2. 8. 2011 predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) do pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. Súčasťou návrhu je aj bezplatné poskytovanie antikoncepcie a preplácanie sterilizácií občanom žijúcim v sociálne vylúčených spoločenstvách (ide prevažne o Rómov).

Fórum života v spolupráci s HFI – Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravili hromadnú pripomienku, ktorú môžete podporiť na tejto stránke. Potrebný počet respondentov pre hromadnú pripomienku je 500. Pomôžte nám prosím dosiahnuť toto číslo a dať najavo vláde, že si neželáme financovanie antikoncepcie a sterilizácií z verejných zdrojov. Súčasne tým dáme vláde jasne najavo, že by mala pomoc sociálne vylúčeným skupinám poskytovať bez diskriminácie a rasizmu.

Hromadnú pripomienku budeme zasielať ministerstvu najneskôr v piatok 19. 8. 2011 (v deň ukončenia pripomienkového konania). Svoje podpisy však môžete pripojiť aj po tomto termíne.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou,

Ing. Marek Michalčík
Fórum života

Mgr. Patrik Daniška
HFI – Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Aktuality

12. 8. 2011 Zásadné pripomienky k Legislatívnemu zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách (ďalej aj „dokument“)

Zdôvodnenie

Dokument navrhuje, aby súčasťou riešenia problematiky tzv. vylúčených spoločenstiev (prevažne rómskych komunít) bol aj bezplatný prístup k antikoncepcii a sterilizácii obyvateľov takýchto sociálne vylúčených spoločenstiev. Okrem iného sa v časti Zdravotná starostlivosť a životné prostredie navrhuje nasledovné:

 • „Prioritou pri riešení otázok reprodukčného zdravia je zabezpečenie finančnej dostupnosti antikoncepčných prostriedkov pre ženy z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev. Pri hormonálnej antikoncepcii preplácanie celej sumy za hormonálnu antikoncepciu, pri vnútromaternicových telieskach preplácanie celkovej sumy za antikoncepciu a zdravotný výkon.“
 • „Cieľom opatrenia je finančné sprístupnenie zdravotných výkonov sterilizácie pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Navrhuje sa možnosť bezplatnej sterilizácie pre ženy a mužov z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev, uhrádzaná formou príspevku z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušnej zdravotnej poisťovne.“

S týmito návrhmi zásadne nesúhlasíme, a to najmä z nasledovných dôvodov:

 • Plodnosť ani tehotenstvo nie sú chorobou, a rovnako tak antikoncepcia a sterilizácia nie sú liečbou. Nemožno ich teda vydávať za zdravotnú starostlivosť.
 • Antikoncepcia – najmä vnútromaternicové teliesko, tzv. postkoitálna antikoncepcia ako aj hormonálna antikoncepcia – môžu spôsobiť smrť počatého dieťaťa, ak už došlo k počatiu. V žiadnom prípade by preto nemali byť podporované.
 • Hormonálna antikoncepcia, vnútromaternicové teliesko a sterilizácia môžu predstavovať vážne zdravotné riziko pre tých, čo antikoncepciu používajú, alebo podstúpia sterilizáciu.
 • Veľká časť populácie vníma užívanie antikoncepcie a sterilizáciu za morálne neprijateľné správanie. Z tohto dôvodu by nemali byť štátom propagované.
 • Z tých istých dôvodov je neprípustné, aby štát priamo financoval takéto úkony z verejných prostriedkov. Nesúhlasíme, aby štát nútil všetkých občanov financovať takéto programy prostredníctvom daní a odvodov, a prispievať tak k ziskom farmaceutických spoločností.
 • Podľa ústavy sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu, a preto by nemala nanucovať takéto eticky sporné správanie prostredníctvom zákonov.
 • Keďže drvivá väčšina občanov žijúcich v sociálne vylúčených spoločenstvách sú Rómovia, vytváranie antikoncepčných a sterilizačných programov s cieľom zníženia pôrodnosti týchto občanov zaváňa rasizmom a diskrimináciou.
 • Sterilizácia je veľmi vážny zákrok, pri ktorom dochádza prakticky k nezvratnému zničeniu plodnosti ženy alebo muža. Hrozí pritom, že zvlášť občania žijúci vo vylúčených spoločenstvách nedostatočne porozumejú povahe úkonu a stanú sa tak obeťami nedobrovoľného alebo neinformovaného zákroku, na čo boli podozrenia už v minulosti.
 • V súčasnej demografickej situácii, keď je na Slovensku úhrnná plodnosť na katastrofálne nízkej úrovni 1,4 dieťaťa na ženu, by štát nemal mrhať finančnými prostriedkami na znižovanie pôrodnosti. Vyšší počet detí nie je zvyčajne hlavnou príčinou zlej situácie ľudí žijúcich v sociálne žijúcich spoločenstvách. Štát by mal skôr vytvárať vhodné predpoklady pre zvýšenie pôrodnosti v celej spoločnosti, keďže pôrodnosť je výrazne pod záchovnou hodnotou 2,1 dieťaťa na ženu.

Návrhová časť

Vzhľadom na uvedené dôvody navrhujeme, aby sa z dokumentu vypustili všetky ustanovenia zmieňujúce sa o financovaní, alebo podpore sterilizácií a užívania antikoncepcie, a to nasledovným spôsobom:

 1. V časti „Zhodnotenie právnej úpravy v oblasti zdravia a životného prostredia vo vzťahu k sociálne vylúčeným spoločenstvám“ na strane 20 vlastného materiálu, v poslednom odseku sa vypúšťa veta: „Súčasná právna úprava taktiež nereflektuje odlišné reprodukčné správanie obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev v nadväznosti na mieru ich vzdelanosti a sociálno-ekonomickú situáciu, najmä existujúce bariéry pri prístupe k informáciám, antikoncepcii a výkonu sterilizačných úkonov.“
 2. V časti Zdravotná starostlivosť a životné prostredie, Cieľ 1, bod 1.1 na strane 74 vlastného materiálu sa dopĺňa na konci prvého odseku veta: „Do ochranného limitu na lieky sa nezarátavajú výdavky na antikoncepciu a sterilizáciu; tieto výdavky sa budú uhrádzať v plnej výške.“
 3. V časti Zdravotná starostlivosť a životné prostredie, Cieľ 1, strany 74 a 75 vlastného materiálu sa vypúšťajú celé body:
  • 1.2 Bezplatný dobrovoľný prístup k hormonálnej antikoncepcii a inej forme antikoncepcie pre ženy z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev, a 
  • 1.3 Bezplatná dobrovoľná sterilizácia poskytovaná obyvateľom sociálne vylúčených spoločenstiev (výkon a hospitalizácia)

Všetky tieto pripomienky sú zásadné. Bez ich akceptovania navrhujeme dokument ako celok zamietnuť.

Osoby splnomocnené ako zástupcovia verejnosti na zastupovanie:

(i) Ing. Marek Michalčík, Považská, 69, 911 01, Trenčín, marek@forumzivota.sk
(ii) Mgr. Patrik Daniška, Sadová 206, 900 41, Rovinka, hfi@hfi.sk

Každý zo zástupcov je oprávnený zastupovať verejnosť aj samostatne.

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Aktuality

Zoznam podpísaných (3247)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, všetky
 • Ševčík Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durica andrej, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volajová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kirschhoferová Bernadette, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árvaiová Gabriela, Materská dovolenka, Zigmundíkova, 90201 Pezinok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koryťáková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Löbbová Oľga, ošetrovateľka, Klčové 9/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Humeňanská Emília , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Likavcová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viteker Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • starek martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ernest, referent, Mýtna Nová Ves, 956 11 Ludanice
 • Hlaváč Ondrej, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, Mamateyova 26, 85104 Bratislava
 • Gonšorová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pandulová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav Pillár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricová,MUDr Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindrochová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lobbová Martina, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobb Norbert, Železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gromoš Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltísová Miriama, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Ing Štefan, dôchodca, Kriváň 496, 94204 Kriváň
 • lajmonová anna, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Gita, charitatívna sestra, Železničná 10, 91441 Nemšová
 • bakytova pavlina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Soukupová Josefa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Soukup Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monika Nikolová, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrčka Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová Marcela, plánovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žilková beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteššáková Zuza, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovcová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Beáta, administratívna pracovníčka, Agátová 2, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
 • Ješko Tomáš, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vnenčák Juraj, Správca počítačovej siete, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sztrancsíková Estera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčanová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Andrea, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesolová Helena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Löbbová Oľga, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartek, MUDr. Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rekemová Laura, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petruláková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumorová Johana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Viktor, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Martin, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová beata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Kvetoslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbocká Katarína, speváčka,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Gabriela , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiaková Blažena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maťko Anton, SZČO, Dolná Lehota 315, 02741 Oravský Podzámok
 • stanovcak stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szaniszló Vladimír Inocent, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koyšová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcik Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutláková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganobčíková Ján , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganobčíková Monika, kaderníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Peter , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloňová Jaroslava, vysokoškolská pedagogička, Prestavlky 107, 966 01 Prestavlky
 • Jombík Marián, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beľová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubán MIchal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Bernadeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uramová Mária, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goč Martin , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlenkerová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baniková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haško Miroslav, lekár, Radvanská 22, 97405 Banská Bystrica
 • Krupáš Marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopúch Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaničová Anna, dôchodkyňa, Ulica 1. mája 555/16, 907 01 Myjava
 • Ostrovský Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novak Miroslav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brandysová Žofia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švitková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šálek Daniel, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prielomková Marcela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebík Andrej, plánovač v doprave, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Češek Rudolf, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kulavjak Ján, pracovník v štátnej správe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ostrozlikova petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Martin, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nejedla silvia, spec.pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Ondrej, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrová Mária, krajčírka, Rabčice 559, 029 45 Rabčice
 • Fider Martin, učiteľ, Rabčice 559, 029 45 Ravčice
 • Palkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Gabriel, Vedecko-výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Marta , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žilková beata, lekárka, Hlinícka 17, 90700 myjava
 • Bédiová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janeček Peter, F.P.Drobiševa, 90201 Pezinok
 • Šramková Alena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bereta Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barták Igor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarpatakyova Veronika, student, Svabska 71, 08005 Presov


Platon webhosting