Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Trnčáková Patrícia , Nezamestnanosť , Družstevná 285/19, 96270 Hontianske Moravce
 • SideDOiJPLSVnoM iQAwzuQW, AhzVgIqNqPOxDdf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poljak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Mária, učiteľka, Markovce, 07206 Markovce
 • Šimonffyová Daniela, očný optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurniková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavol Kukučka, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lahola Jaroslav, dôchodca, Jiskrova č.4, 831 04 Bratislava
 • Laholová Milada, dôchodkyňa, Jiskrova č.4, 831 04 Bratislava
 • Lahola Henryk, právník a filozof, Kraskova č.2, 831 02 Bratislava
 • Laluha Tomáš, tunelar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyselicová Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murgaš Branislav, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bankova Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovova Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankov,Mgr Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janegová mária, úradníčka, malé hoste 199, 956 37 Bánovce nad Bebravou
 • Petrusová Mária, aranžérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrus Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandríková Bibiana, bankový pracovník, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava
 • Joneková Andrea, učiteľka, Partizánska 105, 015 01 Rajec
 • Rolčeková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduková Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduk Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovec Frantisek , Financny analytik, Sportova 26, 91926 Zavar
 • Rybanská Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Mária, študentka, Drobného 4 , 84102 Bratislava
 • Suty Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarabica Róbert, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Marián, inžinier, Kasalova 25, 949 01 Nitra
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, správca železničnej infraštruktúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňuš Ján , hasič, Hontianske Trsťany č.7, 93586 Hontianske Trsťany
 • Meňušová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinková Dagmar, 395, 90032 Borinka
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Uhrinova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakúsová Cecília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter, Jablonec 49, 90086 Jablonec
 • Murín Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Matúš , Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová jozefa, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešík Ing. Peter, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MUHALIK DUSAN, DOCHODA, PODHAJOM 1366-166, 018 41 DUBNICA n.V.
 • Mišovič Milan, IT Technik, Volgogradská 39, 03608 Martin
 • Kameniar Pavol, lesný inžinier, Lipová aleja 272/24, 03491 Ľubochňa
 • Privarčák Jozef, Analitik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliak Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloneková Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balazova Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášil Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čahojová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrabajová Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikurdova Lucia, Socialna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikurda Marek, Udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domoráková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ballonová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Lenka, učiteľka, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Liška Peter, zubný lekár, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Kryštofová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnarova Edita, zahradnik, Resica 149, 04473 Resica
 • korman jozef, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Juraj, pracovník IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Pavol, Gerlachovská 11, 04001 Košice
 • Solčányová Želmíra, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkovska Darina, Ekonom, Hornozoborska 23, 94901 Nitra
 • Kviatkovsky Emil, Ekonom, Hornozoborska 23, 94901 Nitra
 • Kováčik Emil, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínková Anna, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovicova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viskupová Helena, dôchodkyňa, Lachova 28, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florková Magdalena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viskup Jozef, dôcodca, predtým vedecký pracovník, Lachova 28, 85103 Breatislava
 • Mydla Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurray Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančo Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopťárová Anna, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K o s o r i n Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801 Trstená
 • Podhoransky Branislav, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Alexander, THP, Margarétová 1, 071 01 Michalovce
 • Chovanec Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubáň Zdenko, starosta obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimeková Dana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fratrič Michal, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparcová Zdenka, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Bračok, účtovník, Osuského 1653/4, 85103 BRATISLAVA
 • Dzivý Baluchová Martina, rodičvská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cenkner Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székely Vladimír , geograf, Hálova 8, 851 01 Bratislava
 • Babjak Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský Bohuslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surmajová Ľudmila, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buček Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollovič Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Lucia, inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pasiar Martin, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmická Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričák Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škubla Martin, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miglierini Aristid, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrovská Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulíncová Gabriela, odborná pracovníčka v kultúre, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting