Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • kovacik tomas, S ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbik Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardziková Dominika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Glasa prof. MUDr. CSc. Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehula Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batorova Martina, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyšňovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Karol, docent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topor Stano, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novomeský Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bognár Ladislav, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváčik Lukáš, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botlová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Stanislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huzovicova Eliska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Dávid, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolek František, riadici pracovník v priemysle, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pivovarniček Pavol, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pokorná Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lenczova zuzana, optik-optometrista, zahradna 26, 90024 Velky Biel
 • Zakopjan Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraźelová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovská Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaculik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medelská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • velika anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ardon Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belisová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrabošová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hortová Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachova Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porhinčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalov Marián , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, inžinierka ekonómie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cifra Andrej, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallo Rudolf , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Lumír , Národní 13, 974 01 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlický Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezemková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rydzyková Zita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bírová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogeltonová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutko Jozef , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škuciová Ružena, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spodná Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Filip, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinceková Ružena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučáková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, 197, 91929 Malženice
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Eleonóra, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoreňová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Lukas, absolvent univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blasko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Michaela, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurníková Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lojek Martin, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neufeld Richard, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková RNDr. Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlna Lukas, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucký Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlčko Karol, učiteľ I. stupňa ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová, RNDr. PhD Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteránová Dorota, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volekova marta, učiteľka, Gaštanová, 010 07 Žilina
 • Turzová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tutkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudeckova Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendecká Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Miroslava, psychológ, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábik Marek, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drábiková Lucia, psychologička, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Zdenko, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behula Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting