Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Kamenská Mária, Hlavná 103, 059 38 ŠTRBA
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skubeňová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglarčík Matúš , nezamestnaný, Francisciho 3, 054 01 Levoča
 • Cenkner Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stibilová Iveta, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poštek Anton, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavek Vlado, Heckova 22, 01001 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žarnayová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik st. Jozef , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buzna Michal, ekonom, obchodnik, Pansky haj 21, 97217 Kanianka
 • Sedláček Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košíková Martin , manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košíková dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kutlák Peter , elektroprojektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iláš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • miroslava cincarova, upratovacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hnatková Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchel Anton, študent, Hviezdoslavova 2328, 95501 Topoľčany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalik Marek, obchodný zástupca, Rišňovce 683, 951 21 Rišňovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaliková Martina, radca - referent, Rišňovce 683, 951 21 Rišňovce
 • Miková Lýdia, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Peter, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Tomáš , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Juraj , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Cviček Ľubomír, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Marek, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Eva , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mracka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faktorová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Passerini Enzo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bulková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holomáň Peter, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulková Magita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašútová Ing. Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašút Ing. Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Mária-Irma, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvičková Marta, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardianová Vladimíra , študent, M.R. Štefánika 154, 017 01 Považská Bystrica
 • Pastor Karol , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Štefan, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovníková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varchula vladislav, advok. koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantova Alena, Ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maníková Jana, manželka, učiteľka, matka 6 detí,, Bož. Němcovej 4, 94075 Nové Zámky
 • Pereszlényi Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannová Júlia, pedagogický asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sefcikova Valeria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotňaková Lucia , grafik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvátalová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášek Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazur Peter, Wuppertalska 1, 04023 Kosice
 • Čopíková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halásová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujecová Daniela, Lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Ivan, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorín Juraj, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčáková Marta, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkalová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkala Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cániková Katarína, Cintorínska 5, 96901 Banská Štiavnica
 • Drímal Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drímalová Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cániková Erika, študent, Cintorínska 5, 96901 Banska Štiavnica
 • Hajduch Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Veronika, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palla Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Tomáš, študent, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Martina , študetka, Priechod 271, 976 11 Selce Banská Bystrica
 • Benčat Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Lucia, študent, Mokroluh 181, 086 01 Mokroluh
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holbičková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lagínová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilárová Antonia, dôchodca, ul. Stodolisko 110, 027 32 Habovka
 • Dvorščák Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrušová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • Adam Matúš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fűhrichová Andrea, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baroskova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turská Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla, st. Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katarína Vojtylová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koyš Richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiček Milan, Informátor, Košťany nad /Turcam 192, 03841 okr. Martin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matejov Robert, Zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Mária, dôchodkyňa, Demänovská 1, 831 06 Bratislava
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Pavol, farský administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragun jan, dôchodca, homolova 19, 84102 Bratislava
 • Veličová Darina, zdravotnícky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaššová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macejková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeniková Jana, poistný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajs Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janakova Maria, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Tibor, študent, Tematínska 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Capliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting