Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Jana Jonakova, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švarc Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siheľská Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlebek Martin, Pravoverný kňaz, Kalinov 1407, 02302 Krásno nad Kysucou
 • Belák Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebis Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melošová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Eva, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chochulova Zuzana, uctovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • borkovicova tereza, pedagóg, kap. Rasu 27, 84101 Bratislava
 • petrusová katarína , ekonóm, Ľ.Štúra 21, 98401 Lučenec
 • Viktor Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiňová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorova Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beráková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Droppa Milan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škrobáková Marcela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oborčoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Júlia, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daniela, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdinová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dauda Miroslav, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláňová Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Matej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Peter, špecialista logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Mária, učiteľka, Bysterecká 2063/27, 026 01 Dolný Kubín
 • Pakanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabačková Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novobilska Lucia, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cíbiková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbik Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibulka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibikova jana, proti rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasičko Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štekl Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eva Kurhajcová, junior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáček Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Viktor, vysokoškoslý učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Monika, čiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamperová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maderka Andrej, Teamleader, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pidíková Lívia, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandík Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtík Marek, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtíková Silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šustekova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncova Adela, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nedzbalová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosnáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardzik Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vessová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyráková Štefánia, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orjabincová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, sam.tech.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Marcela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Alena, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološ Tomáš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomasik Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heger Eduard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Adam Pavol, programátor, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Kupcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábliková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Vladimír, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimková Viera , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Veronika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michačová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cubová Valéria, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulrichová Júlia, farmaceutická laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešny Lukáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláková Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Renáta , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majchrakova stefania, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tibenský Andrej, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkocova Anastazia, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáč Kamil, technik, J. Kňazovického 366/6, 976 55 Ľubietová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovjak Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lexmann Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cedzo Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Andrej, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šichta Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačišáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schudich Radoslav, vychovávateľ, Vihorlatská 624, 07222 Strážske
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúr Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Daniela, očná optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnikova Monika, dôchodca, Na Stebicku 365, 08633 Zborov
 • Krajnik Karol, konatel, Na Stebicku 365, 08633 Zborov
 • Černák Ján, neviem čo so mnou bude, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting