Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Kočišková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kossey Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kardošová Monika, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Mária, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárik Bohdan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybáriková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haníncová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorova Denisa , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Martin, [pk39arb6], signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krucina Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčková Lucia, učučiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedo Rudolf, dôchodca, Tuchyňa 123, 01855 Tuchyňa
 • Bystriansky Michal, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kallok Peter, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Tamara, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lunter Pavol, Jiráskova 10, 85101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heldák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldáková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlíková Beáta, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbovská Ľubomíra, administratívny pracovník, Šoltésovej 11, 911 01 Trenčín
 • Noga František, detský lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maštenová Anna, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oborilová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedo Rudolf, Mikušovce 37, 018 57 Mikušovce
 • Lenghartová Kataraína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhásová Antónia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva , psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária, učiteľka, Okružná 103, 02204 Čadca
 • Stolariková Margita, dôchodca, Kamenný obrázok 13, 05201 Spišská Nová Ves
 • Komárová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zacharova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husáková Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leginusová Agneša, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáček martin, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozyová Eva, logoped, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlecová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javoreková Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olbert Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandur Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murin Miroslav , IT správa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallovič Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gvušč Dušan, operátor výroby, Tehelná 9, 91701 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovec Jozef, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • tóthova eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcová Margita, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovcová Lucia, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščáková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gvuščová Monika, učiteľka, Tehelná 9, 91701 Trnava
 • Dratvová Viktória, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovec Viktor, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furielová Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovsky Michal, socialny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Renčko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranec Tibor, učiteľ, Hornozoborská 17, 949 01 Nitra
 • Demeterová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeter Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furiel Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buntová Marta, katechétka, 1.mája 7, 913 01 Trenčín
 • Lendacká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, ekonóm, Dolný Smokovec 58, 05981 Vysoké Tatry
 • Fidriková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pčolinská Eva , hlavná sestra, SNP 95, 919 04 Smolenice
 • Stachová Ida, Trnava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitárová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Peter, šalgovická 28, 08006 Lubotice
 • Hereta Aleš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Cyril, sofer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Jan, polnohospodar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Edita, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Compel Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Maria, zena v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Panni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovičová Katarína, rodičovská dovolenka, Záhrbská 57, 96801 Nová Baňa
 • Slusna Jaroslava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažinská Martina, Post Announcement Specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaščáková Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribulová Margaréta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repan Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janská Petra, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harnoczova Stanislava , účtovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • jankovicova juliana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova Michaela, opatrovatelky, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
 • Ščurka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarz Mário , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolníková Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoň Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabelová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabela Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting