Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Gazdík Martin, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stohlová Kiňová Zuzana, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Helena, office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovičová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, študentka VŠ - učiteľstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Marcela, Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice
 • Liptáková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obertová Gabriela, Lotyšská 22, 82106 Bratislava
 • Lipták Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rausova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlík Jozef , dizajnér, Pri kríži 16, 84102 Bratislava
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzár Tomáš, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Šikyňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Branislav, softvérový vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášek Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobeš Peter, primátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trenčan Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šprláková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencikova Jana, kucharka, Oravska Lesna c. 893, 02957 Oravska Lesna
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoppanová Zlatica, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libiak Vladimír , SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelušiak Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušková Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovič Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmeť martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Vlastimil, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durčanská Lucia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vranská Rojková Iva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Alžbeta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlíková Silvia, manažerka kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčíková Katarína, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jablonická Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pruzincova Gabriela, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • libiakova simona, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríček Juraj, servisný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holbička Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balogová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Ľubor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smažák Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Študencová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámek Branislav, Upravovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lazurova dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloss Hugo, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavčanová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajanova Jana, elektro Ing., Fedinova 5, 851 01 Bratislava
 • Szkuráková Anita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dragunova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallusová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palencarova erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Mária Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária , klinický farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianová Pavla, bioetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Daniel , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šipulová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halickova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halicka Vladimir , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micanova Adriana, Student - VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchsová Monika, odborný referent,ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belušíková Silvia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koňaková Lucia, Učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štetinová Veronika, administr. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • karkas peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteruská Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicky Stanislav, infromatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglarčíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mušková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavikova Jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bahýl Vladimír, kontrolór, Strážska cesta 23, 960 06 Zvolen
 • Veresova Terezia, kontroller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešová Anna, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zmuda Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lovič Martin, chemicky inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromíková Beáta, daňový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulova Ludmila, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybanská Vanda, aktivistka, Tichá 10, 90042 Dunajská Lužná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučeková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kužmová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švitková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skolodova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petriková Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Martin, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrik Dušan , študnet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemenová Erika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoloda Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Krajmerová Veronika, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajová Ľubica, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocúr Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojeková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipáková Alžbeta , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badurová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kekelak Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kekelakova Lassakova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lassakova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lassak Viliam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašáková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlasová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizeríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, správca systémov TZL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclavova Nina , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Predáčová Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivosudský Marek, samostatný konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seidlová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kunder Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičura Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Mosná Miroslava, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia , špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovič Peter, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chytra Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Virdzeková Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarvašová Zuzana, manažer, Partizánska 1771, 96205 Bratislava
 • Chromíková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kroslak Juraj, manazer, Trencianska 29, 82109 Bratislava
 • Kroslakova Maria, Trencianska 29, 82109 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černý Pavol, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reiterová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keruľová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasaiova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beata, lekárka, Myjava, 090701 Myjava
 • Tomečková Monika, učiteľka v MŠ, Ihľany , 05994 Ihľany
 • Miliczki Marián, živnostník, Detvianska 19, 04001 Košice
 • Šinál Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczká Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Miroslav, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrbček Štefan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinálová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiariková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivý Dominik, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladikova Drahomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišo Miroslav, metrológ, Kukučínova 56, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Mišová Eva, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strečková Anastázia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metzl Ludmila, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančák Miroslav, SZČO, 267, 027 13 Suchá Hora
 • Gellenova Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Róbová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiernik Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Pavel , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Adriana , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Istók Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zarembová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Charlotte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, st. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeřovská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmetek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovič Boris, záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Alexander, dôchodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • Luba Adam, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lasakova zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčeková Iveta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Matilda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišš Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebcová Lucia, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, Kollárová 2, 03659 Martin
 • Skočovská Zuzana, Povstalecká 18, 97409 Banská Bystrica
 • Hríbik Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobb Norbert, Železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárazová Monika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siman Michal, Technický zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biž Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Limánek Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Martin, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Albína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Ondrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, dispečer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanáková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefan Dudák, technik, Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
 • Juhás Ján, živnostník, Púpavová 343, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Pokorný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František, Administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Ľudmila, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreno Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parec Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Eva, odborník v ovocinárstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sukenikova eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvál Juraj, technický redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, huslista, Schurmannova 27, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seeber Elena, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Dušan, koordinátor stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herák Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okruhlicová Veronika, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrichovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizoň Daniel , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grulova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundratova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vargončíková mária, ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysakova Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benická Janka, Riaditeľka ADS -Charitas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukuča Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trncak Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiačová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remisova veronika, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mockova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrušek Henrich, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Albín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Koltner Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Monika, admin. pracvník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovská Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovský Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Katarína, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martin Kečkéš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, Šustekova 14, 85104 Bratislava
 • Baľák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéšová Drahoslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barčiaková Jarmila, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománek Radek, obch.zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janegová Miriam, riaditeľka DŠÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žid František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Raste Janka, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulovicova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotouček Pavel, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siteková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňo Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraželová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janvarsová Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogolová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, účtovníčka, Lesná 55, 08216 Záhradné
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafka Mario, Auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szőkeová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafka Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vadilova maria, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Valeria, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafáriková Mária, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, Kreslič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hejzlarová Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Stanislava, Matka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavol, testovací inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitok Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perichta Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Májek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gurniková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchal Alexander, Technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrich Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavecká Petronela , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, OSS konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behula Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Zdenko, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psychologička, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drábik Marek, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Miroslava, psychológ, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendecká Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudeckova Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turzová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volekova marta, učiteľka, Gaštanová, 010 07 Žilina
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteránová Dorota, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová, RNDr. PhD Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Karol, učiteľ I. stupňa ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucký Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlna Lukas, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulíková RNDr. Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neufeld Richard, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojek Martin, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurníková Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Michaela, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blasko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Lukas, absolvent univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoreňová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Eleonóra, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, 197, 91929 Malženice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dučáková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinceková Ružena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Filip, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodná Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škuciová Ružena, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tutko Jozef , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogeltonová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rydzyková Zita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezemková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchý Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlický Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krejza Lumír , Národní 13, 974 01 Banská Bystrica
 • Vallo Rudolf , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cifra Andrej, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, inžinierka ekonómie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalov Marián , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stachova Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hortová Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabošová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ardon Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • velika anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medelská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaculik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovská Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraźelová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zakopjan Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lenczova zuzana, optik-optometrista, zahradna 26, 90024 Velky Biel
 • Pokorná Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pivovarniček Pavol, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolek František, riadici pracovník v priemysle, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajíček Dávid, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huzovicova Eliska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Stanislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botlová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváčik Lukáš, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bognár Ladislav, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novomeský Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topor Stano, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Karol, docent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Batorova Martina, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cehula Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa prof. MUDr. CSc. Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardziková Dominika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbik Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, S ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černák Ján, neviem čo so mnou bude, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnik Karol, konatel, Na Stebicku 365, 08633 Zborov
 • Krajnikova Monika, dôchodca, Na Stebicku 365, 08633 Zborov
 • Šimonffyová Daniela, očná optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schudich Radoslav, vychovávateľ, Vihorlatská 624, 07222 Strážske
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačišáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šichta Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Andrej, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cedzo Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovjak Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kartáč Kamil, technik, J. Kňazovického 366/6, 976 55 Ľubietová
 • Borčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkocova Anastazia, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tibenský Andrej, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majchrakova stefania, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Renáta , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiešny Lukáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulrichová Júlia, farmaceutická laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cubová Valéria, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michačová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Veronika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Viera , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnáč Vladimír, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábliková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Adamová Mária, učiteľka, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Vašková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heger Eduard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasik Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hološ Tomáš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Alena, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Marcela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, sam.tech.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orjabincová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyráková Štefánia, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vessová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardzik Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosnáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nedzbalová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncova Adela, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šustekova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtíková Silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtík Marek, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandík Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pidíková Lívia, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maderka Andrej, Teamleader, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamperová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Monika, čiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Viktor, vysokoškoslý učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáček Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eva Kurhajcová, junior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasičko Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibikova jana, proti rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbik Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cíbiková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boldižárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novobilska Lucia, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tabačková Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Mária, učiteľka, Bysterecká 2063/27, 026 01 Dolný Kubín
 • Beňa Peter, špecialista logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Matej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláňová Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dauda Miroslav, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdinová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daniela, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Júlia, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oborčoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrobáková Marcela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polláková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Droppa Milan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beráková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktorova Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiňová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktor Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petrusová katarína , ekonóm, Ľ.Štúra 21, 98401 Lučenec
 • borkovicova tereza, pedagóg, kap. Rasu 27, 84101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chochulova Zuzana, uctovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Eva, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melošová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebis Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebek Martin, Pravoverný kňaz, Kalinov 1407, 02302 Krásno nad Kysucou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siheľská Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švarc Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jana Jonakova, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Capliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Tibor, študent, Tematínska 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Janakova Maria, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajs Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeniková Jana, poistný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macejková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaššová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veličová Darina, zdravotnícky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragun jan, dôchodca, homolova 19, 84102 Bratislava
 • Hucík Pavol, farský administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Mária, dôchodkyňa, Demänovská 1, 831 06 Bratislava
 • Matejov Robert, Zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiček Milan, Informátor, Košťany nad /Turcam 192, 03841 okr. Martin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyš Richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Katarína Vojtylová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla, st. Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turská Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baroskova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fűhrichová Andrea, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Matúš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrušová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilárová Antonia, dôchodca, ul. Stodolisko 110, 027 32 Habovka
 • Lagínová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbičková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hovancová Lucia, študent, Mokroluh 181, 086 01 Mokroluh
 • Benčat Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Martina , študetka, Priechod 271, 976 11 Selce Banská Bystrica
 • Vlček Tomáš, študent, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palla Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Veronika, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajduch Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cániková Erika, študent, Cintorínska 5, 96901 Banska Štiavnica
 • Drímalová Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drímal Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cániková Katarína, Cintorínska 5, 96901 Banská Štiavnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dupkala Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkalová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčáková Marta, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorín Juraj, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Ivan, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujecová Daniela, Lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halásová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazur Peter, Wuppertalska 1, 04023 Kosice
 • Šimášek Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvátalová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotňaková Lucia , grafik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sefcikova Valeria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pullmannová Júlia, pedagogický asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pereszlényi Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Jana, manželka, učiteľka, matka 6 detí,, Bož. Němcovej 4, 94075 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šantova Alena, Ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varchula vladislav, advok. koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovník Štefan, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastor Karol , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardianová Vladimíra , študent, M.R. Štefánika 154, 017 01 Považská Bystrica
 • Cvičková Marta, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Mária-Irma, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašút Ing. Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašútová Ing. Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulková Magita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holomáň Peter, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Passerini Enzo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faktorová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mracka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Eva , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Marek, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cviček Ľubomír, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko Juraj , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Tomáš , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Peter, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miková Lýdia, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Mihaliková Martina, radca - referent, Rišňovce 683, 951 21 Rišňovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalik Marek, obchodný zástupca, Rišňovce 683, 951 21 Rišňovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buchel Anton, študent, Hviezdoslavova 2328, 95501 Topoľčany
 • Hnatková Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • miroslava cincarova, upratovacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iláš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kutlák Peter , elektroprojektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • košíková dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košíková Martin , manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzna Michal, ekonom, obchodnik, Pansky haj 21, 97217 Kanianka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhliariková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik st. Jozef , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnayová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavek Vlado, Heckova 22, 01001 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poštek Anton, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stibilová Iveta, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenkner Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglarčík Matúš , nezamestnaný, Francisciho 3, 054 01 Levoča
 • Skubeňová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamenská Mária, Hlavná 103, 059 38 ŠTRBA
 • Sabela Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabelová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoň Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolníková Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarz Mário , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščurka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova Michaela, opatrovatelky, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
 • Nováková Mária, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jankovicova juliana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harnoczova Stanislava , účtovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janská Petra, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repan Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribulová Margaréta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaščáková Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažinská Martina, Post Announcement Specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Jaroslava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovičová Katarína, rodičovská dovolenka, Záhrbská 57, 96801 Nová Baňa
 • Hudáková Panni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Maria, zena v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Compel Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Edita, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Jan, polnohospodar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusny Cyril, sofer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hereta Aleš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Peter, šalgovická 28, 08006 Lubotice
 • Sitárová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachová Ida, Trnava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pčolinská Eva , hlavná sestra, SNP 95, 919 04 Smolenice
 • Repelová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidriková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, ekonóm, Dolný Smokovec 58, 05981 Vysoké Tatry
 • Lendacká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buntová Marta, katechétka, 1.mája 7, 913 01 Trenčín
 • Furiel Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeter Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranec Tibor, učiteľ, Hornozoborská 17, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Renčko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lipovsky Michal, socialny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furielová Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovec Viktor, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Dratvová Viktória, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gvuščová Monika, učiteľka, Tehelná 9, 91701 Trnava
 • Dvorščáková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovcová Lucia, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovcová Margita, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • tóthova eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovec Jozef, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gvušč Dušan, operátor výroby, Tehelná 9, 91701 Trnava
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallovič Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murin Miroslav , IT správa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandur Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbert Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javoreková Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlecová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarkozyová Eva, logoped, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáček martin, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leginusová Agneša, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčovičová Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husáková Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zacharova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolariková Margita, dôchodca, Kamenný obrázok 13, 05201 Spišská Nová Ves
 • Semanová Mária, učiteľka, Okružná 103, 02204 Čadca
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva , psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Antónia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenghartová Kataraína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedo Rudolf, Mikušovce 37, 018 57 Mikušovce
 • Oborilová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maštenová Anna, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga František, detský lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbovská Ľubomíra, administratívny pracovník, Šoltésovej 11, 911 01 Trenčín
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlíková Beáta, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldáková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lunter Pavol, Jiráskova 10, 85101 Bratislava
 • Vaňková Tamara, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kallok Peter, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystriansky Michal, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedo Rudolf, dôchodca, Tuchyňa 123, 01855 Tuchyňa
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčková Lucia, učučiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krucina Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valach Martin, [pk39arb6], signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorova Denisa , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haníncová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fenčáková Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybáriková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárik Bohdan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Mária, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Monika, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kossey Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočišková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočal Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Rút, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Monika, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedová Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová ml Mária , sanitarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedová st Mária , domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Michaela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostalova Martina, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frimerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smelák Jozef, robotník, Župkov 229, 96671 Župkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeregi Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koláriková Lenka, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mečiarová zlatica, učiteľka, Robotnícka 24, 97401 Banská Bystrica
 • Lakatos Marian, Personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvojkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Mária, učiteľka-dôchodkyňa, Golianová 34, 917 02 Trnava
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejkovová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabó Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrigačová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšitník Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Emília , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baloga Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ližičiarová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuračka Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Quido, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedláková Renata, literárny historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tetak Frantisek, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tetakova Adela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polohová Zuzana , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloha Oto, banský inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • svitkova kamila, casnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • svitek miroslav , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vlckova kristina, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vlcek peter , murar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Radovan, vedúci pobočky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Kristína , materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajíček František, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murarik Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavala Tadeáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medelský Ján, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batunová Vlasta, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubec, Ing. Ján, vedúci predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domesová Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Rado , pedagóg , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čaučík Marián , riaditeľ Dobrej noviny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaľavská Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučíková Zuzana, organizačná tajomníčka eRka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macicka Peter, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vereš Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrazova Zuzana , chemicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Vladimír , technik, Cintorínska 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
 • Halánová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmiga Jozef, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krutáková Magdaléna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Emília, účtovníka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zigová Marcela, učiteľka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzalík Marian, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozáriková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valiček Peter, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Viktor, rim.kat. duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sykora Tomas, Trnavska 21, 83104 Bratislava
 • Kolarovič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tibenska Viera, admin.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vataščin Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németová Ivana, študent, Šípková 10, 040 01 Košice
 • Rafajová Oľga, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Helena, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • d´Almeida Veronika, ekonómka, Ražňany 121, 08261 Ražňany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kojnok Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilarčík Ľubo, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šottnikova Maria, Vetrova 6, 919 26 Zavar
 • Dvorský Ján, Gabčíkova 8, 841 05 Bratislava
 • Krajcikova Lucia, učiteľ ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Emanuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastoráková Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochor Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálková Slávka, odb.asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubčová Renáta, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašurek Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerkova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušan Šimanský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mnichová Anna, inv. technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glamošová Anna, lekárka, Raková 666, 02351 RAKOVÁ
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčík Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Jaroslav, thp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliarikova Sylvia, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godovicova Silvia, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorkovičová Jarmila, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenár Ivan, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polony miroslav, vodic, Jelsova 32, 974 01 Banska Bystrica
 • Puskarova Lucia , adm.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimanova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Didiová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Božena, vedúca predajne Lúč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sokolovicova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Emanuel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, Detvianska 19, 040 01 Košice
 • Tatranská Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košecký Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pieruzek Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikuš František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenáková, MUDr. Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paroha Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher, Ing. Martin , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smigova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovac Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prielomková Marcela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglasky Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaščáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokolová Anna, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saxová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustín Juraj, kňaz, Podolie 706, 916 22 Podolie
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krišteková ingrid, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Viviana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnáčová Iveta, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepková Katarína, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Katarína , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hreusová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánošová Lidia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harmanová Romana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harman Peter , mechanik, Hýľov 148, 04412 Košice
 • Harmanová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gros Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grosová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krucinová Paula, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grosová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gros Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlichová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Johana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlich Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olah Vladimír, výsk. pracovník - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olahová Ivona, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špulerová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilková Renáta, komunálna poslankyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golhová Jana, admin. prac. , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalec Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalec Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, ID, Oščadnica 1247, 023 01 okr. Čadca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sabolová zuzana, matka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranská Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štieberová Lucia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Botur Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • beseniova renata, pekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • beseniova renata, pekárka, hviezdoslavova 124, 90603 Smrdaky
 • Janikova Magda, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašša Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitteková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkaš Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Ľubica, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačík Juraj, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleimanová Ľubica, projektant, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostálová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvostál Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauer Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, stav.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košta Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinter Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babulíková Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviarova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novajovská Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trusová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhríková Jana, matka 3 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grecmacher Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blšák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubis Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičúneková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pečová Kristina, Študentka, Horská 1309/59, 95806 Partizánske
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šovčík Filip, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konderlová Denisa, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lejová Anna, SZĆO, Lesná,7, 06503 Podolínec
 • Matušíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodyova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoň Anton, riaditeľ firmy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalicka Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konig Damián, Ivana Krasku 24A, 91705 Trnava
 • Giablová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kocka vladimir, tesar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bibová Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohút Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branislava Kohútová , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Ľuboš, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nigrovičová Valeria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Džadoň Slavomír, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupkovič Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lučanič Ivan, kúzelník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartek Oliver, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juricová Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stano Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdilíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renshaw Maria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurica Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupa Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurneková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gajdosova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján , zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánik Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durec Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machajdíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mak Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridzoň Matej, IT technik, Zákamenné 331, 02956 Zákamenné
 • Kováčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janega Filip;, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacherová Emília, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dziačok Anton, zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláčková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielčiková Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrbová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavková Karolina, soc. pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoka Martin, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidtová Eva , Zdravotná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Folvarcik Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubisová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Antónia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Peter, Mallého 25, 90901 Skalica
 • Pintérová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priškin Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stupková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grecula Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volf Vít, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlovičová Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanyova Anna, Psa Peugeot Citroen, Jarna 12, 05801 Poprad
 • Melková Zuzana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melko Dušan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buganova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poljaková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolsky Pavol, Zubny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunčková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dziačková Anna, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Margita, dôchodkyňa, Dedačov 29, 06712 okr.Humenné
 • Huttová Dominika, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcova Brigita, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Kristína, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarčáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilavá Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdilíková Božena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrabák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmannová Gertruda, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Jozefína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinalová Ľudmila, dôchodca-učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar František, Dôchodca, Detvianská Huta, 96205 Hriňová
 • Peti Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Viera, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badáni Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sísová Anna, informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smutná Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Parcová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lackovičová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florek Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinova Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandáková Michaela , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šlosár Rastislav, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiak Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárova Silvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bieliková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krafčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubíková Adriana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birčáková Alžbeta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rovňaková Zuzana, invalidná dôchodkyňa, Námestie sv. Martina 14/508, 900 42 Dunajská Lužná
 • Kojnoková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolkova Maria, Financie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcová Veronika, učiteľka NBV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Jozef, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutý František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Stanislav , technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandorová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tománková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaková Oľga , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandor Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurina Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurinová Gabriela, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubíková Viera, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hykisch Anton, spisovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslen Jozef , podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubín Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmecová Dominika, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmáriková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulova Andrea, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárik Marko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behula Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polakovičová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer Michal, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stano Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánek Tomáš, Skalité 989, 02314 Skalité
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravcová Lýdia, Skalité 989, 02314 Skalité
 • Grejták Henrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajpachová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repka Vladimír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinová Jela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovec Pavol, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrádocká Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavelková Mária, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Frantiska, Fürstenriederstrasse 8a, 80687 Mnichov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabian Radoslav, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milcova Magdalena, ucitelka, Konštantínova 2, 080 01 Presov
 • Baláž Rudolf, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurincová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák Karol, starosta obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • masarik pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števek Juraj, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažiarová Marta, lekár, sv.Cyrila 33/11, 97101 Prievidza
 • Senderák Ľubomír, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteková Karin, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostilnik Martin, Komenskeho 125, 06801 Medzilaborce
 • Kostilnikova Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balun Marián, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobzová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kryštof František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrikova Jana, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pojebte sa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaturová Daniela, zravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lednický Marian, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Labanič Peter, gr.kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labaničová Karin, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Latáková Adriána , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laták Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišková Anna, Ružindol 48, , 919 61 Ružindol
 • Ferenci Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grausová Natália, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, vš. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliman Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Juliana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Viliam, M.Dulu 13A, 036 08 Martin
 • Klempaiová Natália, učiteľka, Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moncoľ Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulíncová Gabriela, odborná pracovníčka v kultúre, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovská Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miglierini Aristid, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škubla Martin, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričák Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmická Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pasiar Martin, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilková Beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Lucia, inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollovič Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buček Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surmajová Ľudmila, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský Bohuslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjak Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székely Vladimír , geograf, Hálova 8, 851 01 Bratislava
 • Cenkner Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kellnerová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzivý Baluchová Martina, rodičvská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Bračok, účtovník, Osuského 1653/4, 85103 BRATISLAVA
 • Gašparcová Zdenka, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fratrič Michal, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimeková Dana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubáň Zdenko, starosta obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Alexander, THP, Margarétová 1, 071 01 Michalovce
 • Podhoransky Branislav, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801 Trstená
 • K o s o r i n Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopťárová Anna, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vančo Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurray Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viskup Jozef, dôcodca, predtým vedecký pracovník, Lachova 28, 85103 Breatislava
 • Majda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florková Magdalena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viskupová Helena, dôchodkyňa, Lachova 28, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrovicova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínková Anna, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Emil, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkovsky Emil, Ekonom, Hornozoborska 23, 94901 Nitra
 • Kviatkovska Darina, Ekonom, Hornozoborska 23, 94901 Nitra
 • Juríková Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčányová Želmíra, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Pavol, Gerlachovská 11, 04001 Košice
 • Hatala Juraj, pracovník IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korman jozef, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnarova Edita, zahradnik, Resica 149, 04473 Resica
 • Kryštofová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, zubný lekár, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Lišková Lenka, učiteľka, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Ballonová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoráková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikurda Marek, Udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikurdova Lucia, Socialna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabajová Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čahojová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášil Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazova Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gloneková Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliak Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Jozef, Analitik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kameniar Pavol, lesný inžinier, Lipová aleja 272/24, 03491 Ľubochňa
 • Mišovič Milan, IT Technik, Volgogradská 39, 03608 Martin
 • MUHALIK DUSAN, DOCHODA, PODHAJOM 1366-166, 018 41 DUBNICA n.V.
 • Berešík Ing. Peter, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová jozefa, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Matúš , Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter, Jablonec 49, 90086 Jablonec
 • Stoklasová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakúsová Cecília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Tinková Dagmar, 395, 90032 Borinka
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meňušová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňuš Ján , hasič, Hontianske Trsťany č.7, 93586 Hontianske Trsťany
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, správca železničnej infraštruktúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Marián, inžinier, Kasalova 25, 949 01 Nitra
 • Jarabica Róbert, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suty Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Mária, študentka, Drobného 4 , 84102 Bratislava
 • Rybanská Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovec Frantisek , Financny analytik, Sportova 26, 91926 Zavar
 • Farkašová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajduk Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduková Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rolčeková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joneková Andrea, učiteľka, Partizánska 105, 015 01 Rajec
 • Kandríková Bibiana, bankový pracovník, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava
 • Petrus Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrusová Mária, aranžérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janegová mária, úradníčka, malé hoste 199, 956 37 Bánovce nad Bebravou
 • Bankov,Mgr Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovova Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankova Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavol Kukučka, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malík Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš Branislav, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyselicová Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laluha Tomáš, tunelar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lahola Henryk, právník a filozof, Kraskova č.2, 831 02 Bratislava
 • Laholová Milada, dôchodkyňa, Jiskrova č.4, 831 04 Bratislava
 • Lahola Jaroslav, dôchodca, Jiskrova č.4, 831 04 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gurniková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Daniela, očný optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Mária, učiteľka, Markovce, 07206 Markovce
 • Poljak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SideDOiJPLSVnoM iQAwzuQW, AhzVgIqNqPOxDdf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Patrícia , Nezamestnanosť , Družstevná 285/19, 96270 Hontianske Moravce


Platon webhosting