Zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorej proces prípravy vzbudil protichodné nálady v našej spoločnosti, je do 19. júna predložený na oficiálne pripomienkovanie. Po jeho preštudovaní zásadne nesúhlasíme s jeho znením a celkovým zameraním. Vnímame ho ako ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine. Naše pripomienky sme zosumarizovali do 21 bodov. Týmto Vás prosíme o ich podporu, aby sme v čo najväčšej možnej miere apelovali na vládu SR, aby neprijala tento dokument.
 1. Nesúhlasíme s tým, že sa vytvára takzvané triedenie ľudských práv a za základ boli určené dve práva, a to právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Podľa nášho názoru základom všetkých práv je právo na život. Bez práva na život nemôže človek ani poznať ani vykonávať žiadne zo svojich práv. Koncepcia ľudských práv v Stratégii je postavená na rovnosti a slobode, pričom Všeobecná deklarácia považuje za základ ľudský život obdarený rozumom a svedomím: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1 VDĽP) a „Každý má právo na život“ (čl. 3 VDĽP). Najprv ľudia musia mať život, aby vôbec mohli byť rovní. Preto všetky tzv. nové práva, ktoré útočia na ľudský život, si nemôžu nárokovať na to, aby boli skutočným ľudským právom (napr. právo žien na potrat).
 2. Stratégia sa nesústreďuje na významné problémy skutočne marginalizovaných skupín, a to napr. na umierajúcich a právo na život. Nespomína nevyhnutnosť zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pokrytie hospicmi aj v rurálnych oblastiach. Bolo by vhodné vysporiadať sa so zrušením lôžok pre dlhodobo chorých. Od práva na život a práva na zdravie sa odvíja celý komplex ľudských práv.
 3. Nesúhlasíme s tým, aby sa stratégia, ktorá si stanovila za svoj cieľ prierezové zlepšovanie stavu ľudských práv, sústreďovala na konkrétne vybrané dokumenty a prejudikovala prijatie nových záväzkov na základe nezáväzných odporúčaní.
 4. Nesúhlasíme, aby v stratégii ľudských práv dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výboru OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov a prítomnosť tohto bodu v Stratégii určuje jej smer.
 5. Prenos prístupu zvoleného v Dohovore o právach osôb so zdravotným znevýhodnením ako metodologického prístupu na ostatné voľne definované skupiny je čisto mechanický a nerešpektuje, že pojmy zakotvené v tejto súvislosti, tak nadobudnú úplne iný význam. Typických prípadom je pojem sloboda voľby pri ženách a pod.
 6. Pojem rod a rodový nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. Preto odmietame pojem rodová rovnosť, rodové hľadisko a pod. Jediným objektívne platným pojmom aj podľa záväznej medzinárodnej dokumentácie je rovnosť mužov a žien. Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov (mužského a ženského) alebo viacerých, čím by sa popierala vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. Taký pohľad vedie k uznaniu nesúladu rodu s pohlavím za prirodzený stav. Táto teória nie je v spoločnosti všeobecne akceptovaná. Jej implementáciu do politiky považujeme za ideologický zásah. Pojem rodová rovnosť nie je jasne definovaný, preto nesúhlasíme s jeho uvedením či citovaním z nezáväzných odporúčaní. Odporúčame používať jasný pojem rovnosť mužov a žien.
 7. Na viacerých miestach v dokumente je citeľná snaha o vylúčenie používania gramatického generického maskulína zo slovenského jazyka. Ide o feministickú aktivitu, ktorá sa snaží zmeniť lingvistiku slovenského jazyka s argumentom, že ženy nie sú viditeľné. Zmenou gramatiky sa však nezmení realita. Násilnosť presadzovania tejto teórie v dokumente je veľmi výrazná. Ide o duplicitu slov. A napokon - ani tvorcovia textu stratégie nie sú dôslední v tzv. v rodovo citlivom jazyku. Tak, ako pri občiankach a občanoch, aj pri rodinných príslušníkoch na strane 11 Stratégie by sa mal doplniť výraz rodinných príslušníčok (per analogiam aj v prípade zástupcov na str. 16 Stratégie).
 8. Citácia Rezolúcie Európskeho parlamentu č. 2012/2511 zo 16. februára 2012 v našom strategickom dokumente vo vzťahu k maďarskej Ústave nenapomáha dobrým vzťahom s naším bezpostredným susedom Maďarskom. Nevidíme dôvod na zhoršovanie vzájomných vzťahov. Nepovažujeme toto verejné upozorňovanie v našom dokumente za zhodné s najlepšími zásadami diplomacie.
 9. Stratégia uvádza, že príloha k stratégii popisuje teoretické východiská pre tvorbu ľudskoprávnych politík. Bolo by vhodné objasniť, čo je skutočným obsahom stratégie. T. j. ak sú jej obsahom aj prílohy, bude potrebné to jasne pomenovať. Navrhujeme prílohy vypustiť, nakoľko mnohé z nich sú výrazne kontroverzné.
 10. Ku kapitole práva LGBTI. Ľudské práva sú neodňateľné, ale aj neprisúditeľné dodatočne, ako v prípade práv žien alebo práv LGBTI ľudí. Im patria rovnako ako iným ľuďom. Tieto skupiny nie sú ohrozené viac ani menej. Odmietame tzv. vývoj ľudských práv v zmysle nárokov, ktoré nie sú v súlade s chápaním základných práv podľa VDĽP. Inak dochádza k ich vzájomnému konfliktu. Potom sú ostatné skupiny diskriminované, nakoľko svoju kapitolu v stratégii nemajú. Odmietame tvrdenie, že nevyhovenie požiadavkam LGBTI osôb znamená útok na ich dôstojnosť. Každý človek má právo na svoju vlastnú dôstojnosť vrátane týchto osôb, to však neznamená nárok na nadpráva oproti iným spoločenstvám. Priznanie práv osobám sa stáva priznaním práv danému spolužitiu či spoločenstvu. A toto spoločenstvo musí odôvodniť svoj osobitný prínos, ktorý má jeho existencia pre spoločnosť.
 11. Uvádzané zakotvenie osobitného motívu trestného činu je veľmi nesystémovým riešením a znamená osobitné nadpráva oproti iným rovnako zraniteľným skupinám.
 12. Zakotvenie Jogjakartských princípov je v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti rodiny a manželstva, ako aj v rozpore s právom dieťaťa na otca a matku. Zahŕňa možnosť adopcie detí homosexuálmi, asistovanú reprodukciu, výchovu detí k týmto princípom a pod. Napokon, Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Stratégia nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.
 13. Stratégia namieta proti tzv. diskriminačnej otázke pri darovaní krvi, ktoré vraj nie je prístupné všetkým bez rozdielu, keďže dotazník1, ktorý vypĺňa muž – darca krvi, obsahuje diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo za posledný rok pohlavný styk s mužom. Ide o lekársky odôvodnenú evaluáciu rizika. Právo na darovanie krvi neexistuje. Rovnako ako v prípade poškodenej pečene a pod. Je potrebné pripomenúť o koľko násobkov percent je rozšírenejší vírus HIV v komunite gayov v porovnaní s bežnou populáciou? Pohlavný styk muža s mužom je rizikovejší na prenos infekcií. Ideológia sa nesmie dostať do medicíny, inak môže dôjsť k tragickým dôsledkom. Navrhujeme vypustiť.
 14. Príloha 8.0 Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí obsahuje významné zavádzania:
  • Nie je pravdou, že v prípade ak je jeden partnerov/partneriek chorý/chorá, nemá druhý/druhá možnosť robiť rozhodnutia v jeho prospech, pretože v takomto prípade postačuje splnomocnenie.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže navštevovať dieťa svojho partnera alebo partnerky v nemocnici. Nie je uvedená právna norma, ktorá by zakazovala takéto návštevy.
  • Nie je pravdou, že partner/partnerka nemôže dediť v prípade smrti, ak zosnulý/zosnulá partner/partnerka nezanechal/nezanechala platný závet, pretože ak žili v spoločnej domácnosti viac ako rok, patria medzi dedičov.
 15. Prílohu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí navrhujeme ako celok odmietnuť a vypustiť. Materiál spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou. Ak sú ľudské práva univerzálne, znamená to, že patria skutočne každému a nie osobitne LGBTI. Ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich osobitné zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.
 16. Navrhujeme vypustiť „Slovensko sa tiež prihlásilo k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zatiaľ neratifikovalo. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ktorý zahŕňa aj ochranu lesbických, bisexuálnych a transrodových žien.2“.
 17. Nesúhlasíme s vytvorením osobitného orgánu pre LGBTI s kompetenciami ministerstva, považujeme to za nesystémové riešenie.
 18. Úloha „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii“ znamená v podstate zavedenie cenzorského úradu so špecifikáciou na LGBTI. Takto definované ťaženie proti akademickým slobodám má mnohé citlivé miesta, napríklad vo forme nejasnosti kto bude posudzovať to, či informácia je objektívna, alebo kto bude posudzovať či by pravdivá informácia mohla podnecovať k homofóbii. Navrhujeme vypustiť.
 19. Zmena pohlavia je zmenou na výslovnú žiadosť pacienta, preto hovoriť o nútenej kastrácii pri transsexuáloch je hrubé zavádzanie.
 20. Nesúhlasíme, aby boli bez vedeckej obce lekárov a rodičov prijaté opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnuté odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov. Je nepochybné, že ide o medicínsku záležitosť a rozhodnutie rodičov. Pre takúto citlivú oblasť nie je možné vynucovať odmietnutie lekárskeho zásahu. Takéto odmietanie by mohlo byť v značný neprospech dieťaťa a jeho identity.
 21. Špeciálny štandard zdravotnej starostlivosti o LGBTI ľudí diskriminuje ostatné skupiny. Nesúhlasíme s tým, aby reprodukčné práva a prístup k službám reprodukčného zdravia znamenal prístup LGBTI osôb k asistovanej reprodukcii. Dieťa má právo na otca a mamu a bez nich sa človek nezrodí. Preto je potrebné vidieť hlavne právo dieťaťa na rodičov - otca a mamu, pretože právo osoby na dieťa neexistuje.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevyhovie týmto pripomienkam, žiadame uskutočnenie rozporového konania, do ktorého navrhujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (1767)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofko Ľuboš, OSS konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecká Petronela , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pažitný Andrej, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrich Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchal Alexander, Technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gurniková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Májek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perichta Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiaková Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitok Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavol, testovací inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Stanislava, Matka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hejzlarová Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, Kreslič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafáriková Mária, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Valeria, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vadilova maria, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zafka Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szőkeová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafka Mario, Auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, účtovníčka, Lesná 55, 08216 Záhradné
 • Gogolová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janvarsová Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraželová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siteková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotouček Pavel, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulovicova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raste Janka, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žid František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janegová Miriam, riaditeľka DŠÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománek Radek, obch.zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barčiaková Jarmila, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéšová Drahoslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, Šustekova 14, 85104 Bratislava
 • Martin Kečkéš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Katarína, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovský Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovská Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Monika, admin. pracvník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Koltner Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Albín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušek Henrich, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fidrová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sova Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mockova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remisova veronika, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiačová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trncak Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukuča Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benická Janka, Riaditeľka ADS -Charitas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysakova Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vargončíková mária, ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundratova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grulova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizoň Daniel , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrichovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okruhlicová Veronika, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herák Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Dušan, koordinátor stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber Elena, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikláš Samuel, huslista, Schurmannova 27, 949 01 Nitra
 • Kvál Juraj, technický redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • sukenikova eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Eva, odborník v ovocinárstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parec Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreno Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Ľudmila, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František, Administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokorný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhás Ján, živnostník, Púpavová 343, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Štefan Dudák, technik, Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
 • Hanáková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, dispečer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Ondrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Albína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Martin, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limánek Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biž Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siman Michal, Technický zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szárazová Monika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobb Norbert, Železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hríbik Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočovská Zuzana, Povstalecká 18, 97409 Banská Bystrica
 • Jendrejovský Juraj, Kollárová 2, 03659 Martin
 • Chlebcová Lucia, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišš Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Matilda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčeková Iveta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • lasakova zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting