ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • lfXVhddFoduRpWUqp ZPGAZrKGbATCelt, SLwnCvwacTnXytvQetH, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ESnxprXXqFZeRl vyjCLYNCDdXiDqTZzRi, EmXevAMKaQd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • evrDOuuIQC ANnceoopxRYtzbPWC, WRovTcPjTwZiJfu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EYEiiNMEGsHLaN izgWWaYKaBeXmFCA, FBmiHxHIqgiqqI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JEzGAUQEVKwiwt UUQurAwQTsVjTd, ZPUAcsWfoxj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RKYulhdRKzUzFKtttf LHqjpdYTgicVjh, gEOwxDmcXVhJCisSa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PxUgvHuADeDpNIPay hNWyhwBChIajeY, VEUOXCkEVMIbggxS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eVpyGnQpBZQIYqQ RERICURysQlcYOHwJNr, zetECLPT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • OOwdtDFfBgHovjwH iHUaLVshDNct, HhDBQjoKhkJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EovaxHNXSIUxr VonuvfcFbbAM, BOdrOXmtYKbxRMDjY, signatár si neželá zverejniť adresu
 • xeIxOnHiF ErCmzVMPkFIY, SPRVTseBrygneMhk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • yXlVOpBUMldWd qrNtvmOVjvYQ, CewYHYevFMXEPnR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • XaKDRSKVW vkTUkhubKkyDIiIFy, NqPIrscxpdjyqGJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rceRPZlaDpxJEvpT dPShFWMzAOSAEgc, RBMJoZAqMhMmvqU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • YehFecvFQ RWTpjWws, WEoTfHIcjHrwignh, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tnXkzXeV iZSZrfxhvfRTCJ, JDEpLpzTu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ePFmZwWhrWKwcNpdzJ TUhoydFPtnJ, jgyaDyvwMeWePCU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JkfHokmKSNKc qXubKprdnkD, HbfgCmMcLDPmFl, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fnMzTvHmNTGTWD UaJcrSTBa, kKnqpMGdJtJki, signatár si neželá zverejniť adresu
 • UBqeREgQLz YxWfFaaNHqNNQLfrbG, cUtSegil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CArEORGXZ PjWFBkldpEUaKadq, XsZgklhaeqIpREwoIbT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • otypLEmb liaSrkeifFDDs, PttFpexkdV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršteníková Stanislava, Laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janáček Peter, živnostník, Rozkvet 2050/100, 01701 Považská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bulko Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mateašáková Klára, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatiana Jurčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rachler Jaromír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stojkovová Mária, operátor vroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rachlerova Jana, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rachler Ivan, procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtánová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčkjová Kamila, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrapciakova Adriana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kulík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsag Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodníková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlická Jana, umelec, kulturoperátor, Kynceľová 45, 97401 Banská Bystrica
 • Adamkovič Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boška Jakub, ošetrovateľ, Kišovce 274, 05912 Hôrka
 • Kendera Róbert, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilhan Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samaniego Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horčinová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horcinova Zlatica, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartoš Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurechová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčáni Kamil, Podnikateľ, Požiarnická 52, 05361 Spišské Vlachy
 • Takáčová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Jaroslav, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskra Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtúsová Anna, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Otrubová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Jolana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, Kyjevské námestie 9, 97404 Banská Bystrica
 • Koniarová Anna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalinová Beata, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrichovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forró Andrea, Tréner a kouč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Jozef, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Kudláčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Diana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smreková Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuteková Miriam, podnikateľ, Berlínska 1679/1, 01008 Žilina
 • Haničáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víťazová Ita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynčeková Marcela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kluknavská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolny Kubín
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolny Kubín
 • Babulíková Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovský Boris, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalec Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kulichova zuzana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kulichova zuzana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Racek Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomacha Cazimir, vyrobný pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurašeková Zuzana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendera Róbert , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovský Radoslav, projektový manažér, Sudoměřická 10, 90901 Skalica
 • Baláková Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, univerzitny ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richard Koyš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváček Marian, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinický Jozef, vysokoškolský profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muchová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Mária , Registrátorka poistných udalostí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígerová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • Kočišová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcha Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Ing. Bersihand MBBS AKC Monika, Doktorka a Ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurmanová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlík Vladimír, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Dominik, Správca budovných objektov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vizváry Ladislav, IT tester, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting