ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavkovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurančík Ján, Palič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezděková Gabriela, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rojček Michal, Vš. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmarik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikodem Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krížik Peter, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chmelina Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábriš Andrej , Projektovy manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juričková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Nina, zdravotná sestra, Kostolište 376, 90062 Kostolište
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furman Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keleberc Alexander, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Alžbeta, Advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Zuzana, terénna sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koššibová Petra, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guričanová Jana, účtovník, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyžová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laššo Michal, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mečiar Oliver, inovátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesároš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kublova Jana, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liberková Terézia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselý Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minkova Gabriela, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Štefan, it, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažko Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tarnovská Lenka, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, študent na univerzite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, študent na univerzite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojteková Lucia, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homola Marcel, šs, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Titurus Juraj, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovcová Mária, opatrovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutara Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klincová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráz Jan, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grenčík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčíková Gabriela, ž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Monika, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Ľudovít, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanská Jana, Dentálna hygienička, Kollárova 5, 903 01 Senec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šinál Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škulcová Gabriela, Dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golisová Hmírová Daniela, advokátska koncipientka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brosová Daniela, Administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvozdík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Tomáš, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Pavol, Nezábudková 809/20, 821 01 Bratislava
 • Nečas Alexander, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majzelová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Ondrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Andrej, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božková Renata, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajcova Alena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavikova Jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blehová Helena, audítorka, Hornočermánska 13, 94901 Nitra
 • Andiľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovský Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bernaťáková Dagmara , učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • Kaletová Bohuslava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sim Ján , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simová Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čutková Ĺubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuľková Helena, FTA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany , 90088 Doľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bažány Stanislav, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášová Daniela , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nezhoda vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Besedičová Katarína, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovancová Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtech Peter, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murínová Apolónia , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Hanka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Jozef, muž, Červenica pri Sabinove 180, 08256 Červenica pri Sabinove
 • Murín Ján, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtek Jaroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hanes filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvalný Ivan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragula peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trubinyova Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Kvetoslava, sestra, Jánošíkova 27, 90301 Senec
 • Burdová Daniela, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišovská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Ľubomír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting