ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krcmarikova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berko Kristián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovský Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojzešová Mária, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stroková Jana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hausleitner Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stročková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sluková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huszarikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčišin Martin, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Ivana, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szucsová Agneša, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DEKET PETER, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičuchová Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krátky Robert, Mužske, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šverhová Júlia, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šverha Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Števek Juraj, pedagóg, Radová 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou
 • Lužbeťák Stanislav, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fatrsík Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cupráková Ľuboslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dibala Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cigániková Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forró Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Ľudmila, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glevaňák ThLic. Michal, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolhá Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuriľáková Katarína, študentka, Breznica 194, 09101 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurillova Edita, invlid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurneková Miriam, žena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skovajsa Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klaška Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajova Katarina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovcová Ingrid, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Snovák Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janidžár Jaroslav, Slnečná 164/16, 02901 Námestovo
 • Václav Martin, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiaková Daniela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novajovska Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranský Ján, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Peter, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Terézia, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinkovič Ondrej, producent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohanová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kizek Radomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacušková Anna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovcová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šuteková miriam , konateľ, berlínska 1, 01008 žilina
 • Beňačková Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovic Vlastimil, cnc operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bullová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčméry Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balko Ľubomír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchonova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Andrea, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staroňová Ester, Kozm. a zdrav. poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezakova Zuzana, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolhý Ján, študent, Vaniškovce 59, 08641 Vaniškovce
 • Valach Lukáš, študent VŠ, Jedľová 19, 96001 Zvolen
 • Hirjáková Viktória, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusiňák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicova Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniez Ondrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňo Michal, Študent, Lermontova, 03601 Martin
 • Čeřovská, Mgr. Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, st. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smihula Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, socialna pracovnčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová, Ing., MBA Charlotte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaremba, JUDr. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zarembová, Mgr. Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géza Robert, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňa Peter, špecialista logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesticka Hana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Lukáš, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baarová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašek Michal, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maškara Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting