ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Kocian Dárius, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koníčková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poníková Mária, učit. na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrták Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belláková Iveta, osobná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Král Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartek Oliver, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frániková Sandra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krištínová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hennelová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosc Ladislav, IT tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Marian, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejkovičová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koželová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siposova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaťová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pompášová Ludmila, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabajová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stančáková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter, sales representative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Katarína, študent, Starohutská 71, 96801 Nová Baňa
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Okál Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirháč Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Linda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jackulik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judáková Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová Ivana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššo Mario, akvizítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahovcová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropiľáková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöp Tibor, študent, Tematínska 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Beťko Marin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Jozefína, učiteľka, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Strba Blazej, kňaz a vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián, kňaz, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Novotná Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Alexandra, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičillová Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Ivana, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filo michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pregová Katarína, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Amenová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišoláková Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Denková Dušana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubincová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárik Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanský Andrej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klinovská Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Peter, Informatik, Nemocničná 2, 968 01 Nová Baňa
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuľák Matúš, IT administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujec Patrik, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macko Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matúšová Lýdia , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pentova Renata, veduca oddelenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka Michal, drevársky inžinier - živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Adriana, špec.pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krippel Michal, poistný matematik, Seredská 83, 91705 Trnava
 • Volfová Lucia , Učiteľ v Skd , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostyalova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurek Martin, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraška Alfonz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhásová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Thuránska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoffmannová Helena, ekon´mka, Buzalkova 2/A, 831 07 Bratislava
 • Ziolkovský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerezdes Gabriel , STROJNÍK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartak Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčinová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilček Ján, bloger, autor, Nitra, 94901 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlic Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčirovič Pavol, Technik, Na hlinách 34, 91701 Trnava
 • Majerčík Mgr. Michal, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting