ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Vyhnalová Monika, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočovská Zuzana, Povstalecká 18, 97409 Banská Bystrica
 • Dubjel karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáboríková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinka Tomas, Riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škriputa Libor, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandorfova Barbora, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bucherová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švidroň Valentín , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Róbová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovsaníková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šinálová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonova Jaroslava, odborna asistentka na VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalkova Jana, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košč Stanislav, vš-učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Martin, účtovník, Hlavná 361/321, 06782 Dlhé nad Cirochou
 • Svitková Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Misik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladikova Drahomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitekova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Kristína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minaříková Katarína, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiariková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Darina, laborant na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Monika, učiteľka v MŠ, Ihľany , 05994 Ihľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habala Rastislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ližičiarová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tondra Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, Učiteľka na dôchodku, Golianova 34, 917 02 Trnava
 • Kohutiar Milan, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Köllner Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Alena, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromíková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyák Peter, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mudry daniel, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbočanová Zuzana, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrovičová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mózes Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamzík Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nejedlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Pavol, kvalitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtášová Lenka, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wild Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedináková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúryová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, správca systémov TZL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Dobroslava, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína , vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Radovan, Vadovce, 91613 Vadovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Predáčová Simona , signatár si neželá zverejniť adresu
 • brodňanová silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaplovska Katarina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančíková Veronika, učiteĺka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasova Jarmila, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetár Radoslav , nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blaho jan, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetárová Alena, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabinčíková Ľubica, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pacalaj Vít, sochár - teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mizeríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jesenský Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Ján, stavebný dozor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUTNIK MARTINA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Monika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Gabriela, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badurová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ščúry Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrubý Mário, Sládkovičova 1206/55, 024 04 Kysucké Nové Mesto
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koprdová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Stanislava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Matúš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leporisová Iva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Misurova Lubica, oparovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belianska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puškár Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóz Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindler imrich, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting