ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špilovská Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Jaroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobná Lýdia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiesko Ivan, Energetika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitašíková Marcela, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurekova Sidonia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fábik jozef, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Martin, dôchodca, Spojová 10, 97404 Banská Bystrica
 • Šoltýsová Martina, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pukajová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniačová Ivana, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniač Rudolf, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozár Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Marcela, Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice
 • Fečik Kristian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kudelova barbora, inv.dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janček Martin, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuk Jaroslav, advokát, Branisková 7, 04001 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sladkovic Lukas, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Mária , operátorka kontakt centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jackova Monika, sekretarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šefčíková Mária , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Manduchová Silvia, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinský Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočal Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Alojz, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovalcikova daniela, thp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasaiova Veronika, Kosuty 430, 925 09 Kosuty
 • Schindlerová Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jonáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parničanová ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siska Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hároníková Kamila, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrtiansky Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružička Štefan , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrický Dušan , Geotechnik, Obere Zelglistrasse +í, CH - 8600 Dübendorf, Schweiz - Švajciarsko
 • Timkova maria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Oľga, učiteľka, Veľká nad Ipľom 229, 98532 Veľká nad Ipľom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubáň Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimenová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčáková Monika, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korbelová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrický Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blahovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Andrej, Pod Šípkom 1153/1, 95806 Partizánske
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dlabáč Pavol, živnostník, Čadečka 686, 022 01 Čadca
 • Pivková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednáriková Alena, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamjaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčírová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšovský Dmitrij, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sramko Andrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Basoš Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sramkova Alena, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magula Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horkaj Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľková Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Birnerová Barbora, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Apolónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Karol, Živnostník, V záhradách 8/B, 81102 Bratislava
 • Hušlová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Michal, IT, Južná 125/53, 92202 Krakovany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktor Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktorová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marušicová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sliacky Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Mgr.Ida, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milko Jozef, SZČO, Hrobákova 13, 851 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palfi Slavomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuťčera Vladimír, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hutta Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadova Eva, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutková Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúrová Agáta, Dôchodkyňa, Partizánska 67, 05801 Poprad
 • Fučková Monika, študentka/učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limoges Lucia, matka v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Ján, Konštruktér, Partizánska 67, 05801 Poprad
 • Spišiaková Ľubica , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urban Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zelinova silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Danica , programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting