ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Vaňová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmann Martin, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Angelika, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Katarína, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • OLEXOVA KATARINA, VEDUCA COLNEHO ODDELENIA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mončeková Kvetoslava , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomikova Andrea, uC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csabiová Sandra, dokumentátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmilňáková Marta, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monček Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hejzlarová Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vreštiak ml. Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bäcková Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halecká Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žid František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmiť Peter, zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomik Anton, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rotkova Magda, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéšová Drahoslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarovič Daniel , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuvadová Anna, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotrík Andrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvada Ján, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Miroslava, psychológ, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšinský Michal, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Štefan, sociálny pracovník, Hrnčiarska ul. č. 3, 919 35 hrnčiarovce nad parnou
 • Gmitter František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavura Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovská Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitterova Zdenka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blšáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Jaroslava, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janos Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnáč Vladimír, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulcik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brečka Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvaiova Gabriela, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macúšová Janka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimo Ondrej, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikel tomas, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slávik Michal, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čamajová Martina, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filiačová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ĎURICA Milan, univ. profesor, Drotárska 54, 811 02 Bratilava
 • Urbánek Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ˇZemberyová Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lokajova Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptáková alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielik Miroslav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ajpeková Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizoň Daniel, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Róbert, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Dušan, koordinátor stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sticzová Valeria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanec Marián, projektový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukovičová Barbora , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Miroslava, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bogolyova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grulova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smilnak Peter , financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Ľubica, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnakova Monika, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fulop Ernest, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Ružena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, huslista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulopova Valeria , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macáková Agata, všeob.účtovník, Mládežnícka 8, 97401 Banská Bystrica
 • Trnková Oľga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Ivica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetenyi Jan, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetenyiova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • majer radoslav , pracovnik skladu , snp 141/37, 96501 ziar nad hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Peter, Inzinier informatiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Jana, Psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pauliniova Helena, det.lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružička Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harnišová Monika, učitelka, Bernolaková23, 05971 Ľubica
 • Seman Ondrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudák Štefan, technik, Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravcová Iveta, refrent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barkyová Alena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalajová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, technik, č.d.191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Budinský Juraj, dispečer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovicova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopera Radoslav Michal, Pedagóg, Višňové 645, 01323 Žilina-Višňové
 • Zibura Branislav, elektro-montér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Zdenka, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siman michal, technický zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Kamil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Proks Andrej , auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, Kollárová 2, 03659 Martin


Platon webhosting