ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Lašová Veronika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Martin, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zoľáková Mária, sanitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kamenská gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ridzoň Matej, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minca Peter, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukanova Anna, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Mario, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • OLEXA PETER, Colny deklarant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulavova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miterkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirka Kyzekova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janikova Milka, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palková Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Soňa, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komendová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášek Mgr. Peter, Veduci zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovičová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brisuda Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurneková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križová Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Družbacká Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kevický Ján, Reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Renshaw Maria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Katarína, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdilíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerák Jaroslav, Gaštanová 5, 97409 Banská Bystrica
 • Stano Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hruskova Anna, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Karol, učiteľ ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraus Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetteš Miloslav, vysokoškolský pedag´g, Sputniková 37, 82101 Bratislava
 • Sevcik Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcik Rudolf, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcikova Renata, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janvarsová Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidt Peter, dôchodca, Hviezdna 9, 821 06 Bratislava
 • Chlebnicanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Giablová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Dušan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipčak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňo Rudolf, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenkasova Sidonia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoň Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Eva, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Marek, študent, Námestie slobody 1, 97401 Banská Bystrica
 • Mikletičová Libuša, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skovasja Ján, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škripek Branislav, poslanec NRSR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konderlová Denisa, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čečková Marianna, Regulatory Manager , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubis Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanická Eva, Inv.dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanická Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišeľa Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimoneková Juliana , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanický Robert , strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Jana , konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanický Andrej, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičúneková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscsová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelova Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blšák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutriepková Jana , zena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaputa Vladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haviarova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šušotová Maria, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košta Marek, mops@privatemail.sk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tužinský Jakub, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinter Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenovec Tomas, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vraníková Klaudia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalgová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostál Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostálová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Golianová Ľubica, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkaš Karol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Záborský Vladimír , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • beseniova renata, pekárka, hviezdoslavova 124, 90603 Smrdaky


Platon webhosting