ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancik Lukas, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Marek, Krajský koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, vš. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrotka Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáčová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašečka Richard, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakab Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybamská Vanda, aktivistka, Tichá 773, 90042 Dunajská Lužná
 • Filipová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Prof. MUDr. Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varchula Vladislav, Advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luteránová Dorota, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Helena , office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloss Hugo, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuklová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastierovič Ľubor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovac vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kőnigová Kristína, riaditelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešanič Ján , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stoklasa Peter, Jablonec 49, 90087 Jablonec
 • Trenčan Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porubská Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Adam Pavol, programátor, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Švecová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartosova Eva, admin. pracovnicks, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchtová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Lucia, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buc Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konickova Stanislava, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Jarmila, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varechová Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špánik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boboková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Radovan, vedúci pobočky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Jozef, Opatrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šprlák Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjak Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janček Marián, dôchodca, Dukelských hrdinov 2038, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkora Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavlak Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čorba Ján, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraj Kolesár, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štupáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Brigita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutta Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Tomáš, IT, Suchoňova 15, 05801 Poprad
 • Vook Marián, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Mária, Študentka farmácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Matuš, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlasáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magulová Monika, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motolík Juraj, Trenčianska 37, 82109 Bratislava
 • hudečková eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lauková Jana, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubincová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • csonkova georgina, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartoš Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srokov Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačica Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajci Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosmeľ Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudlačák Ján, kvantitatívny finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilong Martin , pravnik , Hviezdoslavova 14 , 90025 Chorvatsky Grob
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmelková Ľubica, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uherčíková Alena, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steindl Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naščák Ivan, starobný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrucký Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Raučina Jakub, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallikova Radomira, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gazdík Martin, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karkalíková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedoročko Stanislav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • somrova eva, ucitelka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pribula daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Miriam, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykora Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skoková Terézia, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galková Agáta, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofko Ľuboš, OSS konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ardon Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolanová Paulína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferrajová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvolková Andrea, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdoš Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Eugenia, IT pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánková Kristina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting