ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Billý Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbiňovská Beata, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ralbovská Katarína, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ambros Rafael, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Iva, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbiňovský Erik, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Jozef, it administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubička Radovan, Dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeter Štefan, učiteľ, Bernolákov 35, 04011 Košice
 • Orbanová Eva, VŚ pedagóg, Haanova 24, 85104 Bratislava
 • Cerovsky Jozef, Najaty expert pre podzemne prace, Kokavka c.1, 98505 Kokava nad Rimavicou
 • Holubjak Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová, PhD. RNDr. Jana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gogolová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlikova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malota Patrik, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružincová Gabriela, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Osadsky Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babalova Zuzana, chem. inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježíková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • mocakova iva, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Alžbeta, opatrovateľka, Rožňavská 2, 04941 Krásnohorské Podhradie
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkorová Klára, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Anton, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malecova maria, DôCHODKYňA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domen Vladimír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domenová Ľubica, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • drobný jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valábek Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korbeľová Helena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sestrienková Silvia, Programátop, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šúst Juraj , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demeter Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacký Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozakova Erika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dechtár Igor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vranská Rojková Iva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Radoslav, technik, Sokolská 20, 96001 Zvolen
 • Pitel Lukáš, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chorendžák Miroslav, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Froncová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gereg Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Michal, Svatoplukova 3, 90201 Pezinok
 • Schwarz Mário, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Monika, klinická psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicherčík Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strečková Anastázia, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lechan miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Mária, štatistik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, duchovný RKC, Kollárová 2, 03659 Martin
 • Tichá Katarína , dentálna hygienička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lendacká Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Andrea, špecialista procesu predaj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujova Beata, manažér výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghardt Bohuslav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianová Pavla, bioetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Margita, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halásová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Saloňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiczky Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábor Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramka Radovan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Istók Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Michael, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sopko Róbert, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grus Cyril, Šindliar 61, 08236 Šindliar
 • Jablonická Kristína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabó Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belošovičová Eleonóra , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Milan , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • REMIŠOVÁ Veronika, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Stanoslav, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňaze Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Michal, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schnierer Dušan, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Venglarčíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting