ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bušovská Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stefancova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovičová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabucha Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Marta, servírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • j j, l, k, 96001 l
 • černotová veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťanová Eva, energetička / informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabat Jozef, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šinalová Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergut Miroslav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalabus Bohuslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalabusová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Mária, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavelová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Alžbeta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Jaroslav, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazánová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • riskova iveta, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčíková Katarína, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zrebná Margita, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galová Amália, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svobodová Slavomíra, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYBAR ROMAN, Pracujuci v UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYBAROVA ANTONIA, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lindnerová Korina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenčík Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viskup Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szűcsová Agneša, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencikova Jana, kucharka, Oravska Lesna c. 893, 02957 Oravska Lesna
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šupolíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hužovič Juraj, vodič, Križovany nad Dudváhom 235, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hužovičová Zuzana, sociologička, Križovany nad Dudváhom 235, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • Hudecová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrehová Helena, vysokoškol. profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakabovič Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišová Elena, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cidorikova anna, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varačková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbera Branislav, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoferková Katarína, hl.referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubán Michal, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maglodszká Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kvasová Jana, ortoptická sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račeková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaálová Halina, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokojný Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaál Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illová Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojšová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášek Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baumgartnerova Silvia, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesák Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Tomáš, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaška Martin, pomocný stavebník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Dominika, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikuláš Branislav, softvérový vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Golis Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Karol, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repa Martin , frezar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Lenka, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malobický Lubomír, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlaváčová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banas Lubomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Matej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raipertová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Cyril, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koricina Jozef, Manažér IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčiková Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milatová Paula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesiarikova Michaela, 3tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebny Mario, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Veronika , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleman Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanovská Anna, 9. mája 588/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Čonka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Anna, učiteľka, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • Betáková Tatiana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žalondek Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrastina Štefan, historik/kurátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinčová Silvia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting