ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Poliaková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sipula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Františkaa, účto níčka, Dolina 194/10, 05342 Krompachy
 • Poláková Ludmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaličanová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčírová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Ana, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniš Zdeno, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Svätoslav , Riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorová daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvozdík Stanislav, vysokoškokský učiteľ,psycholog, Jedľova,6, 04001 Košice
 • Andelová Viera, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víťazová Ita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabičovic Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haddenová Kamila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovský František, Magnezitárska 34, 04013 Košice
 • Klučiar Ľubomír, pracovník umyvárky, Saleziánska 17, 01001 ŽILINA
 • Simcikova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemethova Alena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodaj Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutko Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bacso Marian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dianiška Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagelková Mária , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • BERNARD Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondášová Lucia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Pavol , pedagog, 9.mája 657, 96601 Hlinik nad Hronom
 • Papuláková Dana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belička Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džurňak Róbert, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašpar Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reiterová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Edita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurfinová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karička Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harisova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Katarína, študentka bánovského gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganobčíková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ponechalová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balková Žofia, Osloboditeľov 2, 99001 Malý Krtíš
 • Lukáč Marián, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Ernest, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solárová Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kocanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eckhardt Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paločko ŠTefan, pedagóg na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vondrysková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrejková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pukajová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grofčíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovič Mário, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrowá Marianna, SČZO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ižariková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolumberová Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivánová Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kameniar Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubinský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselický Tomáš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zámečník Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szakálová Jana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurajka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandák Gabriel, nezamestnaný, Suvorovova 26, 01001 Žilina
 • belisova ludmila, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rudíková Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tisovská Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Eva, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zivcicova katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karšňáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorová Ing. Lucia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozárová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • falis Peter, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kartacova Iveta, J.Knazovickeho 6, 97655 Lubietova
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janočko Ján, Programátor, Jána Smreka 11, 84108 Bratislava
 • Chanasová Zuzana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šesták Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Dušan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosorínová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urik Tomas, Uctovnik, Plevnik Drienove 327, 01826 Plevnik Drienove
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Obšajsník Igor, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohut Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halamíková Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupkala Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarošová Katarína , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting