ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Fáberova Jana, účtovníčka, Oravské Veselé č. 132, 02962 Oravské Veselé
 • Kojnok Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafajová Oľga, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vataščin Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvackaj Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažeková Jana, Kontrola cien a marketingu , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tarabová Andrea, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • makva peter, chemia robotnik, velke krstenany 123, 95803 partizanske
 • Szitová Jolana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantoková Jana, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kentošová Erika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanická Táňa, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolarovič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumannová Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferenčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lepková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sykora tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sykorova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohovejová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královičová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škurla Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badžgoňová Katarína, učitteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupková Nora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kafún Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zigová Marcela, učiteľka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Ján, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladányi Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pasternáková Beáta, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrazova Zuzana , chemicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hric Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čaučíková Zuzana, organizačná tajomníčka eRka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, riaditeľ Dobrej noviny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavala Tadeáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federičová Anna , vedúci projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slučiková zuzana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Vladimír, poľ. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigel Andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jozef, Invalidny dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Mária, účtovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodská Libša, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolárová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potičná Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križka Teodor, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilková Angelika, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hronec Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcha Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trsťan Ľubomír, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Alena , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočalková Otília, koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištínová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichý Rastislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eder Ildiko, pedikerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • bartal katarina, pravnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktor Róbert, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalsky Matej, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zivcakova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrigačová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gburíková Mária , mať.dovolenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horecký Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčiansky anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miniariková Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondeková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvojkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halasova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrkeľová Martina, osobný bankár, Aleja Slobody 1893/56, 02601 Dolný Kubín
 • Franklinová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosko Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mečiarová zlatica, učiteľka, Robotnícka 24, 97401 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mračníková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučerák Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smelák Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, Fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting