ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Vnenčák Martin, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javoreková Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraňová Alexandra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perháč Peter, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majekova Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidor Peter, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovský Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štens Michal, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Rút, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gočal Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stankoven Peter, Sladkovicova 60, 974 05 Banska Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stankovenova Kamila , materska dovolenka, Sladkovicova 60, 974 05 Banska Bystrica
 • Habovštiaková Katarína, vysokoškoslký pedagóg na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Stanislava , MD , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbová Katarína, etnografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Slavomíra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kossey Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinterová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Metod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobusova Katarina , Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sediva Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Andrea, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sediva Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Štefan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Anna, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystriansky Michal, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Tamara, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stehlíková Beáta, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pľutová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hermanská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháčová Anna , Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilková Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molčányi Ivan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrozy Martin, stredoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrozyová Monika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosný Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Husáková Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvárová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscová Matilda, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Koscová, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belicova Vanda, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luczaková Katarína, učiteľka pre 1st. ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hušková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešíková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozyová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schererová Andrea, poštárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sustiakova veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hadrabova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milatová Janeta, Soc. pracovník, Dolná 409, 97675 Jasenie
 • Tuková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kullova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahoví Božena a Imrich, pracujúci dôchodcovia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovcová Margita, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Caránková Bronislava, sociologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcová Lucia, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovec Jozef, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Janovec Viktor, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Šimaliaková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščáková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poppelková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poppelka Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hybl jiri, piestanska 11, 01008 zilina
 • Urbánek Tomáš, Skalité 989, 02314 Skalité
 • Bohumeľová Eva, SZČO ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Lýdia, Skalité 989, 02314 Skalité
 • Murin Miroslav , IT správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Emília, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšil Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Ružena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Zita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perátová Margita, Kollárová 25, 974 11 Banská Bystrica
 • Palúch Branislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikunda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachová Ida , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotvas František, t.č. dôhodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novodomec Martin, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitárová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Compel Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Peter, Rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalininová Martina, Obchodný referent, Pod hájom 961/23-32, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Veselá Bernadetta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Panni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Bernadeta, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ferletiakova monika, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting