ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Turenič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tóthová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunovská Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštialová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bavka Jakub, expedient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrušová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kýšková Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trnka marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kýška Matej , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jorgičová Mária, stroj. technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strmeň Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • baroskova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusovský Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňaková Daša, študent, Hlavná 7/15, 076 14 Michaľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kušnír Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla, st. Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babušíková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Libor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavcová Silvia, administr. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar Igor, Nižná Boca 1, 03234 Nižná Boca
 • dorkova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziburová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibura Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziburová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Juraj, predseda eRka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kontelík Marián, Projektový inžinier, ČSA 321/5, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Floreková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Dominika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukácsová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Lukáš , PHP programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fesič Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sygulova Janka , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palkovičová Rozália, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapczar Robert, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcova Zuzana, Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Federič Peter, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škula Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrnka Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čapliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janakova Maria, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štritzová katarína, špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferancová Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dalmady Jaroslav, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgoňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišulák Imrich, kat. kňaz, Vysoká 52, 969 01 Ban. Štiavnica
 • Kružliak Milan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirsak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fechová Jana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaterková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovančáková Mária, reh.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Lucia, liečebný pedagóg, Športová 4671/49B, 92601 Sereď
 • Kubička Radovan, Dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beráková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • aftanas peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Anna, mama na plný úväzok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jozef Kubala, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nová Natália , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacika Stanislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolka ales, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáč Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubeň Viliam, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčiková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, obchodný manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdinová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • mernakova stanislava, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laciková Hana, logoped, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Daniela, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harvánková Ľubomíra , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strigáčová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palečková Monika, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Miriam , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heriban Vladimír, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav , VS profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Anna, VS pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magdinová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • strbova iva, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dauda Miroslav, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buchel Anton, študent, Hviezdoslavova 2328, 95501 Topoľčany
 • Poláková Melinda, učitelka, Veterná45, 931 01 Šamorín
 • Strokova ANNA, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sekerová Mária, štátny zamestnanec t.č. na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčík Miloš, predajca vozidiel Renault, Ľudovíta Štúra 175, 916 22 Podolie
 • Blaho Ladislav, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivková Mária, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straka Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting