ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Kráľovský Tomáš, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andruščáková Magdaléna, Mokroluh 157, 08601 Rokytov
 • Stasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlusek jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčík Ivan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vince Gabriel, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčíková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batunová Stanislava, Psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Vincent, muž, Michalovce, 07101 Michalovce
 • Mitríková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimkovič Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lahučký Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repiský Peter, kňaz, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Milan, konštruktér, Karpatská 125, 900 33 Marianka
 • Mrvečková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lišková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teľuch Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučma Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reisenthaler Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karamanová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krtová Diana, administrátor pôšt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovska Helena, ekonomka, SNP 19, 91501 Nove Mesto n.V.
 • Janík Viliam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behúnová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Daniela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csontos Ladislav, univ. profesor, Panská 11, 81499 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habinak Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária , klinický farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobyda Libor, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pialova Anna, stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudoláni Martin, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkáčková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačuga Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmatláková Katarína, Námestie slobody 9, 811 06 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grman Oliver, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hojová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubeňáková Veronika, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darmová Miroslava , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Marta, študentka PBF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmatová Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuláková Nicole, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Riška Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neveďal Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • matejková eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppan Vladimír , technik, č.213, 94162 Kmeťovo
 • Novotny Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korman miroslav, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Miriam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeníková Veronika, študentka na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Tomas, Logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mužila Ivan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaničová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazurova dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudobová Adriána , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durisova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novanská Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčín Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Viera, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazúrová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčániová Iveta, ekonóm, Povrazová 84, 04016 Košice
 • Mulíková Mariana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kompauerova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Štefan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fereková Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romaňáková veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lojan Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojan Jozef, učiteľ, Rastislavova 3987, 069 01 Snina
 • Sklenár Ivan, strojný inžinier, Matičná 8, 926 01 SEREĎ
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marettová Terézia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grigliak Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilicka Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Barbora, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasakova Lucia, projektova koordinatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Néma Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strasik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelian Pavol, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Martin, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Pavol, herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korpášová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodor Ivan, manažér kultúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáčová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbička Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapko Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaremský Peter, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Navrátilová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrecht Richard, stavebny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujházyová Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, salesmanager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Brano, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šadlak Alojz, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sofka Patrik, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarlakova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofková Katarína, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting