ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Ivaničová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavačková Gabriela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Juraj, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čaladiková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Erika, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • granec roman, robotnik-nezavisly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Martin, Okružná 8, 08212 Okružná
 • Tománková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Monika, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmirjak Roman, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košková Jozefa, zdravotná sestra-dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polcová Veronika, učiteľka NBV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasper Jozef, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liscinska Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • heske jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Radovan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbalová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárova Silvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šlosár Rastislav, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojnoková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjonteková Terézia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šebová Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bieliková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Focko Jan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňannská Magdalena, dochodkkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turoci Patrik, študent, Jakubova Voľa 71, 08256 Jakubova Voľa
 • Selčáni Lucia, ekonóm-účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolinská Katarína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mistríková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiak Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pentrák Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Andrea, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murinova Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudiak Lukáš , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudiaková Jana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňová Albína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiášová Anna, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fatľová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sísová Anna, informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hallon Ján , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosseyová Oľga, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Viera, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herda Radoslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovičová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badáni Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lackovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovičová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peti Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podivinská Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čukáš Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinalová Ľudmila, dôchodca-učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošíková Viera, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forrai Ludovit, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášek Martin, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmannová Gertruda, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezeiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haládiková Eva, učiteľka, Potvorice 42, 916 25 Potvorice
 • Kostková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilavá Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • adamcik dano , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čík Matthias , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančišin Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančišin Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dančišinová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Liliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Liliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscs Alexander , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscsová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Dominika, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krivoklatský Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišská Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huraj Ivan, na penzii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habčák Martin, Študent, Stoska 80, 04425 Medzev
 • Melko Dušan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolsky Pavol, Zubny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buganova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajová Brigita, učiteľka na penzii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marhefková Alena, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavláková Iveta, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Ľubomír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Zlatica, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humeňanský Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Matej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Janette, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcova Sylvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piskura Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piskurova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KASCAK Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kascakova Antonína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KASCAK Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasckova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KURTYOVA NIKOLA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintérová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Peter, Mallého 25, 90901 Skalica


Platon webhosting