ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Kuzár Tomáš, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Mosná Miroslava, právnik, Bzovícka 2, 85107 Bratislava
 • Štálnik Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melková Zuzana, ekonom, Gen. Štefánika 595, 02743 Nižná
 • Šlenkerová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, študentka VŠ - učiteľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Peter, policajt, Družstevná 10, 06601 Humenné
 • Jakubová Michaela, lekár, Tyršova 13, 06601 Humenné
 • Venglarčíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schnierer Dušan, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovník Michal, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňaze Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Stanoslav, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • REMIŠOVÁ Veronika, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Milan , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belošovičová Eleonóra , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Borčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabó Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonická Kristína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grus Cyril, Šindliar 61, 08236 Šindliar
 • Sopko Róbert, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grey Michael, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Istók Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramka Radovan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovská Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiczky Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halásová Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Margita, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianová Pavla, bioetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghardt Bohuslav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujova Beata, manažér výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Andrea, špecialista procesu predaj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Katarína , dentálna hygienička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, duchovný RKC, Kollárová 2, 03659 Martin
 • Kolková Mária, štatistik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lechan miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melicherčík Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Monika, klinická psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarz Mário, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Michal, Svatoplukova 3, 90201 Pezinok
 • Gereg Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chorendžák Miroslav, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Froncová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitel Lukáš, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Radoslav, technik, Sokolská 20, 96001 Zvolen
 • Vranská Rojková Iva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dechtár Igor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozakova Erika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendacký Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeter Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šúst Juraj , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sestrienková Silvia, Programátop, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbeľová Helena, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valábek Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • drobný jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domenová Ľubica, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domen Vladimír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • malecova maria, DôCHODKYňA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Anton, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Klára, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brutovská Alžbeta, opatrovateľka, Rožňavská 2, 04941 Krásnohorské Podhradie
 • mocakova iva, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • Ježíková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babalova Zuzana, chem. inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Osadsky Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pružincová Gabriela, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Patrik, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svetlikova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogolová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčíková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová, PhD. RNDr. Jana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubjak Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovsky Jozef, Najaty expert pre podzemne prace, Kokavka c.1, 98505 Kokava nad Rimavicou
 • Orbanová Eva, VŚ pedagóg, Haanova 24, 85104 Bratislava
 • Demeter Štefan, učiteľ, Bernolákov 35, 04011 Košice
 • Kubička Radovan, Dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danko Jozef, it administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbiňovský Erik, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Iva, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heretová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovská Katarína, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zbiňovská Beata, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Billý Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánková Kristina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Eugenia, IT pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvolková Andrea, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferrajová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolanová Paulína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ardon Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, OSS konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galková Agáta, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoková Terézia, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sykora Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Miriam, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pribula daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • somrova eva, ucitelka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedoročko Stanislav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karkalíková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallikova Radomira, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučina Jakub, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrucký Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Naščák Ivan, starobný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steindl Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uherčíková Alena, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmelková Ľubica, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dilong Martin , pravnik , Hviezdoslavova 14 , 90025 Chorvatsky Grob
 • Kudlačák Ján, kvantitatívny finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosmeľ Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajci Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačica Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srokov Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • csonkova georgina, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubincová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauková Jana, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hudečková eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motolík Juraj, Trenčianska 37, 82109 Bratislava
 • Magulová Monika, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlasák Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dominová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Matuš, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Mária, Študentka farmácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vook Marián, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Tomáš, IT, Suchoňova 15, 05801 Poprad
 • Hutta Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Brigita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štupáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraj Kolesár, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorba Ján, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gavlak Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janček Marián, dôchodca, Dukelských hrdinov 2038, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichá Mária, dôchodkyňa, Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babjak Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprlák Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokol Jozef, Opatrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Radovan, vedúci pobočky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boboková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špánik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varechová Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Jarmila, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konickova Stanislava, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buc Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Lucia, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartosova Eva, admin. pracovnicks, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čanigová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Adamová Mária, učiteľka, Športová 692/44, 90066 Vysoká pri Morave
 • Porubská Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trenčan Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasa Peter, Jablonec 49, 90087 Jablonec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stoklasová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešanič Ján , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kőnigová Kristína, riaditelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovac vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastierovič Ľubor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuklová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloss Hugo, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Helena , office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteránová Dorota, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varchula Vladislav, Advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Glasa Prof. MUDr. Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybamská Vanda, aktivistka, Tichá 773, 90042 Dunajská Lužná
 • Jakab Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašečka Richard, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homoľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrotka Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkorová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, vš. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Marek, Krajský koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancik Lukas, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maškara Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vašek Michal, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baarová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šudáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Lukáš, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesticka Hana, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňa Peter, špecialista logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Géza Robert, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová, Mgr. Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaremba, JUDr. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zarembová, Ing., MBA Charlotte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, socialna pracovnčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smihula Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, st. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeřovská, Mgr. Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňo Michal, Študent, Lermontova, 03601 Martin
 • Kniez Ondrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicova Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krkošová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusiňák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirjáková Viktória, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Lukáš, študent VŠ, Jedľová 19, 96001 Zvolen
 • Dolhý Ján, študent, Vaniškovce 59, 08641 Vaniškovce
 • Bezakova Zuzana, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staroňová Ester, Kozm. a zdrav. poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Andrea, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchonova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balko Ľubomír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krčméry Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lackovic Vlastimil, cnc operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šuteková miriam , konateľ, berlínska 1, 01008 žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malovcová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňačková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacušková Anna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kizek Radomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohanová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovič Ondrej, producent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tatranská Terézia, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Peter, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranský Ján, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novajovska Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiaková Daniela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Martin, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janidžár Jaroslav, Slnečná 164/16, 02901 Námestovo
 • Turáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snovák Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malovcová Ingrid, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajova Katarina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaška Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skovajsa Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurneková Miriam, žena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurillova Edita, invlid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuriľáková Katarína, študentka, Breznica 194, 09101 Stropkov
 • Dolhá Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glevaňák ThLic. Michal, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Ľudmila, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forró Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cigániková Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dibala Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cupráková Ľuboslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fatrsík Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužbeťák Stanislav, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števek Juraj, pedagóg, Radová 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šverha Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šverhová Júlia, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krátky Robert, Mužske, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičuchová Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DEKET PETER, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szucsová Agneša, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukášová Ivana, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčišin Martin, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huszarikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sluková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stročková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hausleitner Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroková Jana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojzešová Mária, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cerovský Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berko Kristián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krcmarikova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerčík Mgr. Michal, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčirovič Pavol, Technik, Na hlinách 34, 91701 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlic Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilček Ján, bloger, autor, Nitra, 94901 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marcinčinová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartak Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerezdes Gabriel , STROJNÍK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoffmannová Helena, ekon´mka, Buzalkova 2/A, 831 07 Bratislava
 • Thuránska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhásová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurek Martin, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostyalova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volfová Lucia , Učiteľ v Skd , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel Michal, poistný matematik, Seredská 83, 91705 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Adriana, špec.pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyka Michal, drevársky inžinier - živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pentova Renata, veduca oddelenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matúšová Lýdia , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macko Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaujec Patrik, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuľák Matúš, IT administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuhajda Peter, Informatik, Nemocničná 2, 968 01 Nová Baňa
 • Blaho Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klinovská Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanský Andrej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárik Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubincová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Denková Dušana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišoláková Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Amenová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pregová Katarína, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filo michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Ivana, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičillová Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Alexandra, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián, kňaz, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Strba Blazej, kňaz a vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Jozefína, učiteľka, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • Beťko Marin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Tibor, študent, Tematínska 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropiľáková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahovcová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššo Mario, akvizítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičová Ivana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judáková Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jackulik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Linda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pirháč Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Katarína, študent, Starohutská 71, 96801 Nová Baňa
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregor Peter, sales representative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančáková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabajová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pompášová Ludmila, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaťová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siposova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koželová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palaščák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejkovičová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Marian, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosc Ladislav, IT tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hennelová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krištínová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frániková Sandra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartek Oliver, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Král Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belláková Iveta, osobná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrták Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poníková Mária, učit. na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnák Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koníčková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocian Dárius, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarošová Katarína , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dupkala Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halamíková Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohut Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsník Igor, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urik Tomas, Uctovnik, Plevnik Drienove 327, 01826 Plevnik Drienove
 • Kosorínová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Dušan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šesták Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanasová Zuzana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Ján, Programátor, Jána Smreka 11, 84108 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kartacova Iveta, J.Knazovickeho 6, 97655 Lubietova
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • falis Peter, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škorová Ing. Lucia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karšňáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zivcicova katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Eva, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tisovská Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudíková Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • belis karol, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belis karol, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belisova ludmila, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandák Gabriel, nezamestnaný, Suvorovova 26, 01001 Žilina
 • Ďurajka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szakálová Jana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselický Tomáš, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubinský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kameniar Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivánová Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolumberová Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ižariková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrowá Marianna, SČZO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovič Mário, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grofčíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pukajová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vondrysková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paločko ŠTefan, pedagóg na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zamborová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eckhardt Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kocanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Ernest, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Marián, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balková Žofia, Osloboditeľov 2, 99001 Malý Krtíš
 • Ponechalová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ganobčíková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fodorová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Katarína, študentka bánovského gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harisova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karička Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurfinová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Edita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reiterová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašpar Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džurňak Róbert, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belička Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papuláková Dana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Pavol , pedagog, 9.mája 657, 96601 Hlinik nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondášová Lucia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BERNARD Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gazdíková Mária, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagelková Mária , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dianiška Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacso Marian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hutko Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodaj Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemethova Alena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simcikova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučiar Ľubomír, pracovník umyvárky, Saleziánska 17, 01001 ŽILINA
 • Borovský František, Magnezitárska 34, 04013 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haddenová Kamila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabičovic Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víťazová Ita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Viera, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvozdík Stanislav, vysokoškokský učiteľ,psycholog, Jedľova,6, 04001 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorová daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turanová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Svätoslav , Riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniš Zdeno, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Ana, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčírová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaličanová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Ludmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Františkaa, účto níčka, Dolina 194/10, 05342 Krompachy
 • Sipula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kutlák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajacová Danica , programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zelinova silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišiaková Ľubica , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Ján, Konštruktér, Partizánska 67, 05801 Poprad
 • Limoges Lucia, matka v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fučková Monika, študentka/učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúrová Agáta, Dôchodkyňa, Partizánska 67, 05801 Poprad
 • Šutková Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hromadova Eva, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutta Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuťčera Vladimír, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palfi Slavomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milko Jozef, SZČO, Hrobákova 13, 851 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopernická Mgr.Ida, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčáková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sliacky Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušicová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktorová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viktor Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Braško Michal, IT, Južná 125/53, 92202 Krakovany
 • Hušlová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Karol, Živnostník, V záhradách 8/B, 81102 Bratislava
 • Páterková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Apolónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birnerová Barbora, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľková Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horkaj Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magula Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sramkova Alena, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Basoš Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sramko Andrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšovský Dmitrij, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčírová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamjaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybárová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Alena, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pivková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlabáč Pavol, živnostník, Čadečka 686, 022 01 Čadca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezák Andrej, Pod Šípkom 1153/1, 95806 Partizánske
 • Blahovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sitár Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrický Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbelová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrejčáková Monika, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimenová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubáň Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ružičková Oľga, učiteľka, Veľká nad Ipľom 229, 98532 Veľká nad Ipľom
 • Timkova maria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrický Dušan , Geotechnik, Obere Zelglistrasse +í, CH - 8600 Dübendorf, Schweiz - Švajciarsko
 • Sisková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Štefan , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrtiansky Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hároníková Kamila, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siska Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Parničanová ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jonáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasaiova Veronika, Kosuty 430, 925 09 Kosuty
 • kovalcikova daniela, thp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Alojz, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočal Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinský Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Manduchová Silvia, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Mária , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jackova Monika, sekretarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomová Mária , operátorka kontakt centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sladkovic Lukas, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martiňuk Jaroslav, advokát, Branisková 7, 04001 Košice
 • Martiňuková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janček Martin, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kudelova barbora, inv.dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fečik Kristian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Marcela, Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice
 • Ďurnek Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozár Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniač Rudolf, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniačová Ivana, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamenský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pukajová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Martina, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Martin, dôchodca, Spojová 10, 97404 Banská Bystrica
 • Kušnírová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fábik jozef, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurekova Sidonia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitašíková Marcela, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiesko Ivan, Energetika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podobná Lýdia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Jaroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilovská Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štajerová Margita , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzvoniková Ľubica, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grznárová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažek Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Ľubica, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králik Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fullová Jana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chocholáčková Jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KLieštiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škuta Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertesová Chorvátová Martina , odborný referent KSKE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vysinska Silvia, s.vysinska@gmail.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bulvas Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaliková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotka Róbert, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Marek, IT, 44, 03483 Liptovský Michal
 • Mitašiková Marta, dôchodca, Sverepec, 017 01 Považská Bystrica
 • Mihalik Marcel, Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Búry Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčméry Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matfiaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soľárová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláček Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihaliková Lenka , Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • Mihalik Martin, Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • Drugačová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobáková Anna, invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priecel Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubišová Viera, Andreja Hlinku 59/99, 921 01 Piešťany
 • Zajíček Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraželová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroš Adam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršula Ján, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražel Matej, Mochovská 16, 93405 Levice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • spisiak miroslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Virdzeková Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • radovnicky ivan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krištof Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Michal, elektrikar, Kirť 187, 99122 Veľký Krtíš
 • Szabo Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varšová Viktória, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oscitý Tomáš, študent strednej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doblej Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Margita, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libantová Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • simonakova alzbeta, cid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • robeyko nadiya, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednar ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brisuda Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárik Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencikova Marta, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencik Jan, restaurator-konzervator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencikova Beata, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zisko Lubos, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berets Matúš, Marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florekova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyhnalová Monika, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyš Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuhajda Benedikt, elektroprojektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, dramaturg, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloziková Silvia, poisťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščáková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stacherova Zuzana, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orolím Miroslav, č.d.134, 027 54 Veličná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stašíková Jana, predvacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, Senior Designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnacova Lydia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Zuzana , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Targoš Dušan, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Závodská Katarína, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Jozef, rušńovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Mikuláš, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heráková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšor Jozef, štátne miesto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maljarčik Kamil, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Lucia, Slnečná 14, 96801 Nová Baňa
 • Salvová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brehový Ján, dôchodca, Prešov-Šarišské Lúky,Bardejovská 35, 08006 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromik Roman, SPZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murčova iveta, admin.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neuschová Erika, administratívna pracovníčka, Tatranská 6, 974 11 Banská Bystrica
 • Marton Jakub, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rovňáková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Roman, Studnet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kras Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Július, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pitlová Ľubica , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovanová Helena , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, Š. B. Romana 4990/1, 03601 Martin
 • Čigášová Lucia, ekonómka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jedinák Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Sokolíková Michaela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polťáková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Marián, lesný inžinier, Banské, 09412 Vranov nad Topľou
 • Líšková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav, elektroinžninier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanelová Klara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petercová Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • remeń vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajova Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Potočňák Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Silvia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčíková Andrea, mateerska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grausova Eva, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovinyi Pavel, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývka Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovinyi Elena, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožák Pavol, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutta Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubušký Roman, szčo, G.Bethlena 55, 94078 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šobr Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubušká Alena, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matonok Lenka, administrativny pracovnik, Komenského 12D, 97401 Banská Bystrica
 • Guštafíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlahor Ľubomír, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Počai Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Fabián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fečiková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilončiaková Andrea, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Terézia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurlejová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Marek, daňový poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlušek Peter, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veliká Stanislava, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Kapitulíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dováľ Ján, správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašteková Viera, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Jana, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovišová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojo Ján, SZČO, Ráztočná 15, 82107 Bratislava
 • Bošnák Tomáš, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Hanzlíková Kudláčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grosserová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlarčíková Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gizlova julia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianek Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Marek, n/a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • velasova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomová Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federičová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repanova Tatiana, administrativa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokop Milan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitaľ Šimon, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumanová Beata, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitaľová Sláva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitaľová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psychologička, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotúček Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marettová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábik Marek , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Janka, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • SAMEKOVA EVA, LABORANTKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ildža Mgr. Benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinka Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžo Ladislav, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra , redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Šimon , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Agnesa, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papšo Juraj, invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Miloš, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maslo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • češeková mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ban Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zubčáková Lea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadač Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ballová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palaščák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džačková Dagmar, učiteľ, Budapeštianska 4, 04013 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • noskovicova maria , lekar, V zahradach 29/A, 811 03 Bratislava
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Ľubomír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Burdová Daniela, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Kvetoslava, sestra, Jánošíkova 27, 90301 Senec
 • Trubinyova Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragula peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvalný Ivan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hanes filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtek Jaroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Ján, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Jozef, muž, Červenica pri Sabinove 180, 08256 Červenica pri Sabinove
 • Murínová Hanka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Apolónia , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtech Peter, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovancová Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fecenko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Besedičová Katarína, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nezhoda vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášová Daniela , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bažány Stanislav, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany , 90088 Doľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuľková Helena, FTA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čutková Ĺubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simová Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sim Ján , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaletová Bohuslava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bernaťáková Dagmara , učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovský Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehová Helena, audítorka, Hornočermánska 13, 94901 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavikova Jana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olajcova Alena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božková Renata, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Andrej, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Ondrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majzelová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Pavol, Nezábudková 809/20, 821 01 Bratislava
 • Lencz Tomáš, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvozdík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brosová Daniela, Administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golisová Hmírová Daniela, advokátska koncipientka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škulcová Gabriela, Dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turanská Jana, Dentálna hygienička, Kollárova 5, 903 01 Senec
 • Ruttkay Ľudovít, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Monika, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčíková Gabriela, ž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráz Jan, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klincová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutara Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fačkovcová Mária, opatrovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Titurus Juraj, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Marcel, šs, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojteková Lucia, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, študent na univerzite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, študent na univerzite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarnovská Lenka, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažko Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kršák Štefan, it, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minkova Gabriela, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselý Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liberková Terézia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublova Jana, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pažitný Andrej, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesároš Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečiar Oliver, inovátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laššo Michal, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtylová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyžová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guričanová Jana, účtovník, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koššibová Petra, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Zuzana, terénna sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Alžbeta, Advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keleberc Alexander, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furman Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavová Nina, zdravotná sestra, Kostolište 376, 90062 Kostolište
 • Juričková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábriš Andrej , Projektovy manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelina Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krížik Peter, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikodem Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmarik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojček Michal, Vš. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezděková Gabriela, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurančík Ján, Palič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malobický Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojčeková Lenka, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talarovic Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gamanová Marianna, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Talarovicova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šablicová zuzana, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poništ Silvester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vereš peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šablica Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fekete Jozef, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčáková Petra, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hablák Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekáriková Terézia, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošovská Eva, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipčík Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrych Stanislav Peter, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štupák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baglová Ľubica , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanská Helena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hámorský Juraj, revízny technik elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehláriková Lýdia, adm. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinská Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viliam Viliam , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Martin, ekonomický riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tižová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krška Milan, nastavovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dilong Martin , právnik , Hviezdoslavova 14 , 900 25 Chorvátsky Grob
 • Holeva Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babeková Daniela, verejná správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorgerová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorger Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvátová Anna, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliska Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalec Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Františka, účtovníčka, Dolina 194/10, 05342 Krompachy
 • Dvorščáková Renáta, potravinová skladnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šugerek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáťová Soňa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borčíková Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomanová alexandra, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Mária, riaditeľka gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamracek Rastislav, salezián kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dečo Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mracka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Sára, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Miriama, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovksá Margita, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovský Štefan, dopravný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Dáša, diétna sestra, Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
 • Šrobová Dáša, diétna sestra, Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
 • Vargová Veronika, PhD student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenhart Matúš, Network Implementation Engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bikarova zuzana, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ducháček Václav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turček Tomáš, nákupca, Hrdinov SNP 44, 036 01 Martin
 • Môciková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bročková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanšut Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčeková Hildegarda, učiteľka, Hrdinov SNP 44, 036 01 Martin
 • Žiaková Alžbeta, advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černý Peter, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haraksim Rudolf, projektrant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černá Kristína, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bros Radoslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidayová Anna, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bekiaris Kosmas Ing., database administrator, Hlinkova 8, 040 01 Košice - Sever
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonka Cyril, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filová Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikluíková, CSc. RNDr.Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Jarmila, Pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šumichrast Ladislav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Jarmila, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frličková, MUDr.,PhD Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liday Jozef, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokošková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Štefan , elektrotech., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magda Martin, elektro-projektant, Víťaz 406, 082 38 Víťaz
 • Gulai Jozef, živnostník, Moyzesova 7, 96801 Nová Baňa
 • Mrňa Karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiová Aneška, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešík Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertészová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danková Elena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hort Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošíková Mária, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišová Renata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňal Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múčka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polackova alexandra, Logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbík Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocetová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyboh Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Artim Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Magdalena, byvala ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvareninová Ivana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vávrová Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáliková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Hana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Ján, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holosová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Weag Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macsai Tomáš, lekárnik, Višňová 17, 90045 Malinovo
 • Šabová Marianna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Pavol, vývojový konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovicova maria, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Diana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Alena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ZEDEKOVA ALENA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendelova Andrea, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • klenovič martin, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kaščáková veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubik Michal , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvišč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaculik Marek, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Stanislav, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiková Oľga, na mater. dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedinska Alena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítková Ľudmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezáková Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harvanikova Ladislava, Analyticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchá Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čaladiková Veronika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaškovič Radoslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabolová Mária, jazyková korektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanková Marianna, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofej Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Miroslav, výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motýľová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocáková Monika, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašková Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palascak Sebastian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Juraj, pracovník v IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magicová Zuzana, na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katriňák František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaba Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Besedova Nina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Eva, vysokškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščáková Zlatica, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vitikáčová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanšutová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borot Pavol, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haluška Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svetlošáková Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošová Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráková Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darmo Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šinaľová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žihlavník Rastislav , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žihlavníková Jana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudinec Michal, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimečková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, Rím.-kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Viktor, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudoňová Henrieta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumorová Johana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvolenský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudoň Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Magdaléna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, Project Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rejduga Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humeňanská Žofia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamačková Elena, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chovancová katarína, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejkovová Lenka, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanay Juraj, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvolenský Marcel, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Ján, Pastoračný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošová Jarmila, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • daniel tomáš , referent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hričo Róbert, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • babiakova emilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekaríková Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrechtova Ivana, na materskej dovolenke, Studenohorska 15, 84103 Bratislava
 • Zalondekova Lucia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincova Ludmila , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyben Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudikova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Lubos, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Julia, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sventeková Margita, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lušecká Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magáthová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LEHEN Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gonščák Stanislav, IT Administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziváková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boroš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina Viktor, Čižatice 59, 04447 Kecerovce
 • Mulík PhDr. Jozef, zdravotníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Tomáš, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajná Margita, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakaľová Mária, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajný Anton, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovičová Annamária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polician Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kulatá Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňo Stano, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulková Iveta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištvanová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhorcová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinská Katarína, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičo Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Senková Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačová Margaréta, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Bernard Augustín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Bernard Augustín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeden Huj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jedlák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fliegová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jonek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juristý Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallik Slavomír, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačo Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klundová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mižanin Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syč Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaský Ľudovít, Ing. CSc, Pohraničníkov, 85110 Bratislava
 • Kollár Radoslav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomacha Cazimir, výrobný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Milan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalík Martin, moderator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudlačák Stanisalv, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaský Ľudovít, Ing. CSc, Pohraničníkov 10, 85110 Bratislava
 • Svitkova Janka, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuňáková Renáta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Silvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ábel, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Packová Drahoslava, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tonhajzerová Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčiková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilova Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Púpala Miroslav, učiteľ na SOŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlík Jaroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivčová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Glamoš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čahojová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kovacova maria, aktualne MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgašová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallo, Mgr. Rudolf, učiteľ, rod. poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behulová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groman Rastislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Steinerová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šopová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatinský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Beáta , novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čopová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Valéria , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomáš Balala, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širochmanová Lýdia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eleonóra, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Rastislav , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • tothova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korba Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Garberová Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišiaková Kristína, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicova Ingrid, Odbiorný tech. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Miroslav, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednarcakova Jana, zena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavec Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelný Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavcová Anežka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaculikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlecová Anna, Nákupný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáńová Terezia, mama na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocian Václav, dôchodca, J. C. Hronského 17, 96001 Zvolen
 • Šimorová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balášková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frolová Lenka, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinčová Silvia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bullová Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrastina Štefan, historik/kurátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalondek Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kublová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Tatiana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Anna, učiteľka, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • Čonka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovská Anna, 9. mája 588/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kleman Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Veronika , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebny Mario, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesiarikova Michaela, 3tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milatová Paula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčiková Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koricina Jozef, Manažér IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažová Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Cyril, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raipertová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Matej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banas Lubomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malobický Lubomír, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotná Lenka, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repa Martin , frezar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Karol, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikuláš Branislav, softvérový vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlikova Dominika, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricovska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klaška Martin, pomocný stavebník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Tomáš, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesák Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baumgartnerova Silvia, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomášek Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojšová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illová Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaál Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokojný Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaálová Halina, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Račeková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Jana, ortoptická sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červenka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maglodszká Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubán Michal, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoferková Katarína, hl.referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbera Branislav, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varačková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cidorikova anna, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišová Elena, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakabovič Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrehová Helena, vysokoškol. profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hužovičová Zuzana, sociologička, Križovany nad Dudváhom 235, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hužovič Juraj, vodič, Križovany nad Dudváhom 235, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • Šupolíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolencikova Jana, kucharka, Oravska Lesna c. 893, 02957 Oravska Lesna
 • Szűcsová Agneša, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viskup Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lorenčík Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lindnerová Korina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYBAROVA ANTONIA, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RYBAR ROMAN, Pracujuci v UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svobodová Slavomíra, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galová Amália, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zrebná Margita, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grenčíková Katarína, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • riskova iveta, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazánová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Jaroslav, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovská Alžbeta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezániová Mária, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalabusová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalabus Bohuslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergut Miroslav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinalová Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bujnová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabat Jozef, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťanová Eva, energetička / informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • černotová veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • j j, l, k, 96001 l
 • Balogová Marta, servírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabucha Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovičová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefancova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bušovská Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sofková Katarína, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarlakova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofka Patrik, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šadlak Alojz, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Brano, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, salesmanager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujházyová Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrecht Richard, stavebny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Navrátilová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremský Peter, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lapko Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbička Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fodor Ivan, manažér kultúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korpášová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Pavol, herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Martin, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelian Pavol, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strasik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Néma Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasakova Lucia, projektova koordinatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Barbora, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilicka Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigliak Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marettová Terézia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sklenár Ivan, strojný inžinier, Matičná 8, 926 01 SEREĎ
 • Lojan Jozef, učiteľ, Rastislavova 3987, 069 01 Snina
 • Lojan Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Romaňáková veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fereková Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Štefan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kompauerova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Mariana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčániová Iveta, ekonóm, Povrazová 84, 04016 Košice
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macková Viera, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčín Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novanská Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durisova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chudobová Adriána , signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazurova dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaničová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mužila Ivan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Tomas, Logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeníková Veronika, študentka na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Miriam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korman miroslav, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotny Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppan Vladimír , technik, č.213, 94162 Kmeťovo
 • matejková eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neveďal Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Riška Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavuláková Nicole, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmatová Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Marta, študentka PBF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darmová Miroslava , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubeňáková Veronika, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hojová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Oliver, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmatláková Katarína, Námestie slobody 9, 811 06 Bratislava
 • Kollárová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačuga Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkáčková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudoláni Martin, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pialova Anna, stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobyda Libor, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučinová Mária , klinický farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habinak Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Csontos Ladislav, univ. profesor, Panská 11, 81499 Bratislava
 • Janíková Daniela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behúnová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janík Viliam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovska Helena, ekonomka, SNP 19, 91501 Nove Mesto n.V.
 • Krtová Diana, administrátor pôšt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karamanová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reisenthaler Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučma Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teľuch Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrvečková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Milan, konštruktér, Karpatská 125, 900 33 Marianka
 • Repiský Peter, kňaz, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lahučký Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovič Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitríková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Vincent, muž, Michalovce, 07101 Michalovce
 • Šimko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Batunová Stanislava, Psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčíková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vince Gabriel, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčík Ivan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlusek jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andruščáková Magdaléna, Mokroluh 157, 08601 Rokytov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kráľovský Tomáš, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magátová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štuk Martin, Asistent poslanca Škripeka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiak Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čirka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubaliak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezniakova Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoššová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lengyelová anna, sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný František, prof. vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • borkovicova diana, úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belušíková Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucejová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borkovicova tereza, pedagogicka, Kap. Rasu 27, 84101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Pavol , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varinska Ludmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapsiar Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlova Alzbeta, dochodkyna, Radvanska 4, 97405 Banska Bystrica
 • Tišťanová Lucia, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • aľušíková katarina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valastek Martin, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirova Zuzana , uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbert Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Priesolová Helena, organizátor kultúrnych podujatí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lupták Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirkova Anna, administr.pracovnik, Bardosova 19, 83101 Bratislava
 • Priesol Miroslav, asistent starostu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartoš Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onofrejová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthoví Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Branislav, ucitel, Pri Vahu 127, 034 91 Hubová
 • Vozárová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirko Stanislav, ekonom, Bardosova 19, 83101 Bratislava
 • Gunčaga MUDr Jozef, lekár, kňaz, Staškov 36, 02353 okr. Čadca
 • Gajdoš Peter, robotník, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • Kováč Štefan, obch. zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Vladimir, dochodca, Mierová 1970/23-12, 026 01 Dolný Kubín
 • Andrejkovičová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jacková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beresova Lenka, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brozman Mirko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beres Peter , stavebny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veresova Terezia, kontroller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicky Stanislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuželová Lenka, asistent hygieny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kužela Ondrej, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brodzáková Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mann Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Danka, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • aľušík marian, ô, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejkova Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábľová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sadovska Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herichová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gašparovičová monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Otto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparovič Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štrbová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laukova Blanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vršková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zazuľáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiri Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magáth Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik Juraj, Zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrík Michal, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Zuzana, Učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nárožný Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chmelárová Veronika, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hušlová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Hušla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert , signatár si neželá zverejniť adresu
 • hatok darius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskrová Katarína, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Krajmerová Veronika, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobáková Pavlína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendelová Mária, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valašteková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sovová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Barbora, MD, ucitelka, Oravské Veselé, 02962 Oravské Veselé
 • Adamčíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bendelová Livia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovský Radoslav, projektový manažér, Sudoměřická 10, 90901 Skalica
 • Cipciarova Olga, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčišin-Kukľa Vincent, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazdúrová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler imrich, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hóz Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškár Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belianska Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Misurova Lubica, oparovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leporisová Iva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Matúš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Stanislava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Viera, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrubý Mário, Sládkovičova 1206/55, 024 04 Kysucké Nové Mesto
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badurová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferencová Gabriela, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Monika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUTNIK MARTINA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Ján, stavebný dozor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jesenský Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizeríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pacalaj Vít, sochár - teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karabinčíková Ľubica, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetárová Alena, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blaho jan, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetár Radoslav , nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasova Jarmila, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančíková Veronika, učiteĺka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaplovska Katarina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • brodňanová silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáčová Simona , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nad Radovan, Vadovce, 91613 Vadovce
 • Gallová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína , vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Dobroslava, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, správca systémov TZL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúryová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedináková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wild Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtášová Lenka, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Pavol, kvalitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nejedlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamzík Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mózes Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmetek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlbočanová Zuzana, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mudry daniel, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyák Peter, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromíková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Alena, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Köllner Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohutiar Milan, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Mária, Učiteľka na dôchodku, Golianova 34, 917 02 Trnava
 • Tondra Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ližičiarová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Rastislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomečková Monika, učiteľka v MŠ, Ihľany , 05994 Ihľany
 • Hricová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Darina, laborant na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiariková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minaříková Katarína, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Kristína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitekova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladikova Drahomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Misik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svitková Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Martin, účtovník, Hlavná 361/321, 06782 Dlhé nad Cirochou
 • Takáč Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Stanislav, vš-učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalkova Jana, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šinál František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonova Jaroslava, odborna asistentka na VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinálová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ovsaníková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Róbová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švidroň Valentín , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bucherová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandorfova Barbora, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škriputa Libor, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinka Tomas, Riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáboríková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulášová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočovská Zuzana, Povstalecká 18, 97409 Banská Bystrica
 • Vyhnalová Monika, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, Kollárová 2, 03659 Martin
 • Benčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Proks Andrej , auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebec Stanislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Kamil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siman michal, technický zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Zdenka, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibura Branislav, elektro-montér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopera Radoslav Michal, Pedagóg, Višňové 645, 01323 Žilina-Višňové
 • Pošteková Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovicova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, dispečer , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, technik, č.d.191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Pacalajová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barkyová Alena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Iveta, refrent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudák Štefan, technik, Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
 • Ružičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Ondrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harnišová Monika, učitelka, Bernolaková23, 05971 Ľubica
 • Ružička Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Pauliniova Helena, det.lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martonová Jana, Psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Peter, Inzinier informatiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • majer radoslav , pracovnik skladu , snp 141/37, 96501 ziar nad hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hetenyiova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetenyi Jan, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Ivica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Oľga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Agata, všeob.účtovník, Mládežnícka 8, 97401 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fulopova Valeria , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, huslista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Ružena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulop Ernest, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smilnakova Monika, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Ľubica, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smilnak Peter , financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grulova Marta, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bogolyova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Miroslava, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukovičová Barbora , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanec Marián, projektový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sticzová Valeria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Dušan, koordinátor stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Róbert, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizoň Daniel, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ajpeková Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Miroslav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptáková alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lokajova Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ˇZemberyová Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánek Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ĎURICA Milan, univ. profesor, Drotárska 54, 811 02 Bratilava
 • Filiačová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čamajová Martina, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mikel tomas, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Ondrej, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macúšová Janka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvaiova Gabriela, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brečka Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulcik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Vladimír, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janos Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Jaroslava, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blšáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitterova Zdenka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovská Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavura Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitter František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Štefan, sociálny pracovník, Hrnčiarska ul. č. 3, 919 35 hrnčiarovce nad parnou
 • Vyšinský Michal, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Miroslava, psychológ, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvada Ján, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotrík Andrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvadová Anna, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarovič Daniel , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéšová Drahoslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rotkova Magda, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomik Anton, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmiť Peter, zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žid František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halecká Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bäcková Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vreštiak ml. Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hejzlarová Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Monček Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmilňáková Marta, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csabiová Sandra, dokumentátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomikova Andrea, uC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mončeková Kvetoslava , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • OLEXOVA KATARINA, VEDUCA COLNEHO ODDELENIA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Katarína, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Angelika, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmann Martin, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimek Marian, 1. maja, 23, 94101 Banov
 • Jašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnák Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bičanová Mária, živnostník, Priehradná 40, 036 08 Martin
 • Paluš Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňuchová Regína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • varga pavol, politický marketing, bystrická 76, 900 33 Marianka
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolarovič Michal, SW inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horák Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnajdar Norbert, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščáková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jarmila, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barienčíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pirohová Katarína, riaditeľka mestskej organizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tužinsksý Pavol, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svitok Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillar Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriš Michal, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kivaderova Veronika, Planovac vyroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korenčiaková Juliána, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapiková Mária, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knapik Karol , kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimoník Roman, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kinska Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šufliarský Ľubomír, študent, Chalupkova 12, 96212 Detva
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kondela Emil, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Martin, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Gabriel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibík Viliam, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pasztor Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Tomáš, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varšová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daridová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušáková Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedak Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhás Marek, projektant, Púpavová 343, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Teslík Karol, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Peter, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Zuza, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulíková Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodošiová Martina, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bóna Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčíková Andrea, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Michaela, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, PR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takácsová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilát Milan, sieťové služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidt Lukas, absolvent univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babálová Dagmar, etnológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • špesová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Filip, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žabková Janka, Limbová 23, 97409 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • liptayova anna, hutná technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fister Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnár Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jáger Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pieruzek Jozef, invalidny dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jágrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipulová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrušová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bar Yehuda Katarína, matka na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dojčárová Ľubica, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľov Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaisl Tomáš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zlata, administratívna prac., Moyzesova, 96801 Nová Baňa
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nadova Petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezemková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojnický Michal, záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtíková Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodžárova Alžbeta, na dochodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlický Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Revák Ondrej, Phd. študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Peter , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Milan , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Lumír, Národná 13, 974 01 Banská Bystrica
 • Ondrášová Iveta, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borš Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabľová Lucia, študent, Poráč 143, 05323 Poráč
 • Červenková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkusová Oľga, inžinierka ekonómie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • Bérešová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vykročová Petra, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Mária, Študentka, Červenej armády 272, 935 02 Žemberovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krausko Jozef, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraboš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horniak Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabošová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matištíková katarína, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďordíková Beáta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Giňovská Dominika, študent, Podhorany 101, 08212 Podhorany
 • hamara matus, sommelier, pazit, 95803 partizanske
 • Babál Juraj, obchod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Terézia, administratívny pracovník, Ul. 17. novembra 126, 080001 Prešov
 • Hodničák Štefan, dôchodca, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • Hodničáková Katarína, dôchodca, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • Hodničák Peter, študent, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fesič Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanacka Alzbeta, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Zelenay Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huzovicova Eliska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanley Renáta, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pšenák Július, informatik, Medzibrodie nad Oravou 108, 02601 Dolný Kubín
 • Golianová Monika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová Cecília, Mlynská, 07801 Sečovce
 • Mihok Denis, Kpt. Jána Nálepku, 07801 Sečovce
 • Tomáňová Katarína, manažér vzdelávania, Medzihradská 69, 02601 Dolný Kubín
 • Kátlovská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Anna , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmová, MUDr Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andel Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatanová Zuzana, prekladateľka, Vŕbová 2, 821 07 Bratislava
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondela Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gombos Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škovierová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širáň Miloš, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleimanová Ľubica, projektant, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčikova Mária, upratovača, Mieru č.10, 08301 Sabinov
 • Tvardziková Dominika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizner Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kádárová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Samuhelová Mária, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hromada Marian, dôchodca, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • Mazúr Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Renáta, učiteľka, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • Chlebana Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Michaela , učiteľka, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • Hermanová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačišáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Monika, dobrovoľníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachová Katarína, zdravotná laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovic Tomas, elektrotechnicky inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatíková Anna, dôchodkyňa, Novomeského 8, 911 08 Trenčín
 • Šimko Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mrazova maria, optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železníková Gabriela, t.č.na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolska Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Blažej, Konateľ stavebnej spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fricova Ivana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešny Lukáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičáková Lucia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michačová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volko Ľuboš, evanjelizátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Garbeľová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komanický Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmer Richard, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišová Nina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Viera , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľachká Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlovič Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pepuchová Viera, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrova Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orjabincová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janosikova Kataria, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardzik Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarabica Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosnáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drozd František, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtíková Silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamperová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurhajcová Eva, junior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubánová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maderka Andrej, TeamLead, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlovicova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasičko Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straka Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivková Mária, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Ladislav, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Miloš, predajca vozidiel Renault, Ľudovíta Štúra 175, 916 22 Podolie
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sekerová Mária, štátny zamestnanec t.č. na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strokova ANNA, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Melinda, učitelka, Veterná45, 931 01 Šamorín
 • Buchel Anton, študent, Hviezdoslavova 2328, 95501 Topoľčany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dauda Miroslav, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakan Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • strbova iva, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdinová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stareková Anna, VS pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav , VS profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heriban Vladimír, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stareková Miriam , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palečková Monika, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strigáčová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harvánková Ľubomíra , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daniela, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laciková Hana, logoped, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beláňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mernakova stanislava, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdinová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, obchodný manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčiková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselovská Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubeň Viliam, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáč Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolka ales, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubalová Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacika Stanislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nová Natália , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Kubala, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubjelová Anna, mama na plný úväzok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • aftanas peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beráková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubička Radovan, Dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Lucia, liečebný pedagóg, Športová 4671/49B, 92601 Sereď
 • Chlebek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovančáková Mária, reh.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaterková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fechová Jana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirsak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Milan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišulák Imrich, kat. kňaz, Vysoká 52, 969 01 Ban. Štiavnica
 • Drgoňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalmady Jaroslav, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferancová Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štritzová katarína, špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janakova Maria, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrnka Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škula Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federič Peter, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polcova Zuzana, Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapczar Robert, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkovičová Rozália, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sygulova Janka , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fesič Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Lukáš , PHP programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukácsová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čechová Dominika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floreková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kontelík Marián, Projektový inžinier, ČSA 321/5, 01841 Dubnica nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraus Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Juraj, predseda eRka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziburová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibura Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziburová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dorkova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar Igor, Nižná Boca 1, 03234 Nižná Boca
 • Plavcová Silvia, administr. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Libor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babušíková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtylová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtyla, st. Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Moňaková Daša, študent, Hlavná 7/15, 076 14 Michaľany
 • Kusovský Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baroskova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strmeň Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jorgičová Mária, stroj. technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kýška Matej , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trnka marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kýšková Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrušová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bavka Jakub, expedient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koštialová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunovská Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turenič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďo Pavol, Softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroffek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatana Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegi Tibor, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardoš Slavomír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekarovič Ján, učiteľ ZUŠ, Sídlisko 463, 91930 Jaslovské Bohunice
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustínová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápay Lukáš, mam, Na pasekách 18, 83106 Bratislava
 • Pucher Libor, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Žofia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harinek Ľubomír, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vallová Kristína, Poisťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • púčik Vincent, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojenčiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makar Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugoš Michal, farmaceut, Muškátová 1520/2, 07801 Sečovce
 • Skladaná Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášek Miroslav, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivská Ludmila, účotvníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Bernardína, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Olga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannová Júlia, pedagogický asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maníková Jana, manželka, učiteľka, matka 6 detí,, Bož. Němcovej 4, 94075 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantova Alena, Ergoterapeut, T. Tekela 18, 91701 Trnava
 • blanárik marcel, vladimíra clementisa 22, 91701 trnava
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovník Štefan, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Racko Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grejták Juraj, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlo Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitézová Božena, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holomáň Peter, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miloš Kurek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricáková Monika, riaditelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Unzeitig Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, technik, Šecčenkova 2224/17, 069 01 Snina
 • Lehotský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pillarova Eva, IT Tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricáková Jarmila, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricak Vasil, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orviská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bratkovičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilátová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko Tomáš , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miková Lýdia, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Peter, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Juraj , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • cincarova mirka, soc.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorko Erik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmidová Terézia, vrátnik, J.M.Hurbana 44., 010 01 Žilina
 • Hruz Vladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figura Marek, Muž, Vitanová 381, 02712 Vitanová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmošková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pillarova Lenka, maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Stanislav, architekt, Mierová 30, 82105 Bratislava
 • Laktišová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehlarik Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalafutová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanka Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenová Beata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foglszinger Attila, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Svetozár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littvová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littva Vladimír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Stanislav, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák ml. Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poštek Anton, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stibilová Iveta, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labudová Júlia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Ján, ekolog, polnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strokova Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palugová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simanová Monika, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Peter, Šalgovická 28, 08006 Lubotice
 • Poláková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Elena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoň Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelanská Katarína, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobešová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • nurse anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavcová Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčeková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribulová Margaréta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fesičová Ingrid, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černáková Ivana , Administratívny pracovník, 9.Mája 17, 97401 Banská Bystrica
 • dankova elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cedzová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ferletiakova monika, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Bernadeta, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Panni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Bernadetta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalininová Martina, Obchodný referent, Pod hájom 961/23-32, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Peter, Rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Compel Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sitárová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novodomec Martin, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotvas František, t.č. dôhodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachová Ida , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikunda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Branislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perátová Margita, Kollárová 25, 974 11 Banská Bystrica
 • Palúchová Emília, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Zita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Ružena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšil Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Emília, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murin Miroslav , IT správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Lýdia, Skalité 989, 02314 Skalité
 • Bohumeľová Eva, SZČO ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánek Tomáš, Skalité 989, 02314 Skalité
 • hybl jiri, piestanska 11, 01008 zilina
 • Poppelka Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poppelková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščáková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimaliaková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovec Viktor, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Janovec Jozef, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janovcová Lucia, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • Caránková Bronislava, sociologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcová Margita, Trlenská 8, 03403 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blahoví Božena a Imrich, pracujúci dôchodcovia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kullova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milatová Janeta, Soc. pracovník, Dolná 409, 97675 Jasenie
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hadrabova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sustiakova veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schererová Andrea, poštárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarkozyová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešíková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luczaková Katarína, učiteľka pre 1st. ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicova Vanda, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Anna Koscová, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscová Matilda, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvárová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husáková Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosný Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrozyová Monika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrozy Martin, stredoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányi Ivan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilková Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perháčová Anna , Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemec Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pľutová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlíková Beáta, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pokrývková Katarína, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Tamara, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystriansky Michal, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Anna, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Štefan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sediva Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gúberová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Andrea, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sediva Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobusova Katarina , Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Metod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobus Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinterová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kossey Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fiľakovská Slavomíra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbová Katarína, etnografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Stanislava , MD , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habovštiaková Katarína, vysokoškoslký pedagóg na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stankovenova Kamila , materska dovolenka, Sladkovicova 60, 974 05 Banska Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stankoven Peter, Sladkovicova 60, 974 05 Banska Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gočal Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lačná Rút, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štens Michal, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovský Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidor Peter, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majekova Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháč Peter, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraňová Alexandra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bystrianska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javoreková Milada, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vnenčák Martin, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, Fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smelák Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerák Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mračníková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mečiarová zlatica, učiteľka, Robotnícka 24, 97401 Banská Bystrica
 • Nosko Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franklinová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrkeľová Martina, osobný bankár, Aleja Slobody 1893/56, 02601 Dolný Kubín
 • Halasova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvojkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miniariková Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčiansky anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ligačová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horecký Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gburíková Mária , mať.dovolenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrigačová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zivcakova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalsky Matej, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktor Róbert, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • bartal katarina, pravnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eder Ildiko, pedikerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichý Rastislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krištínová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Otília, koordinátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabová Alena , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trsťan Ľubomír, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lajcha Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hronec Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilková Angelika, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križka Teodor, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potičná Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolárová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrovodská Libša, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Mária, účtovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jozef, Invalidny dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigel Andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Vladimír, poľ. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slučiková zuzana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federičová Anna , vedúci projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavala Tadeáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, riaditeľ Dobrej noviny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučíková Zuzana, organizačná tajomníčka eRka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hric Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrazova Zuzana , chemicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pasternáková Beáta, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladányi Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Ján, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zigová Marcela, učiteľka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kafún Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kupková Nora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badžgoňová Katarína, učitteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škurla Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Královičová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohovejová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sykorova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sykora tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovník Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumannová Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanická Táňa, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kentošová Erika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantoková Jana, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitová Jolana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • makva peter, chemia robotnik, velke krstenany 123, 95803 partizanske
 • Tarabová Andrea, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažeková Jana, Kontrola cien a marketingu , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvackaj Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vataščin Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antalik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafajová Oľga, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojnok Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberova Jana, účtovníčka, Oravské Veselé č. 132, 02962 Oravské Veselé
 • Novysedlakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduchová Miriam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek, Lesnicka 11, 04011 Kosice
 • Filipova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlna Lukas, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pálková Slávka, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčík Marián, kňaz, Puškinova 12, 06601 Humenné
 • Cernak Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláček Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerkova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašurek Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušan Šimanský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cernak Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hábová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Illáš Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánkováb Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Jaroslav, thp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fuchsová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Rozália, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Rozália, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorkovičová Jarmila, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • káčer ing. albert, dochodca, čsa 23, 97701 brezno
 • Polonyova Maria, laborantka, Karpatska č.5, 974 01 Banská Bystrica
 • Klimanova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopásková Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Didiová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rišová Jarmila, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miskovsky Marek, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišová Anna , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pieruzek Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Emanuel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, Detvianska 19, 040 01 Košice
 • Tatranská Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenáková, MUDr. Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher Martin , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Broda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gardoš Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smigova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardošová Daniela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Stanislav, Statik, Malokarpatska 22c, 900 21 Svätý Jur
 • Šibová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardošová Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratna Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardošová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardoš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulik Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacek Mario, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvath Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hilmerova Eva, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednarčík Daniel, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovič Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herrmannová Irena, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotský Milan, manažér, Hybe 222, 032 31 Hybe
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sarvaš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Dominik, VŠ študent, stáž v trendpark.cz, Červený Kameň 22, 01856 Červený Kameň
 • Koša Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ocilková Renáta , komunálna poslankyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oravecz jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krišteková ingrid, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanus Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenáková Jana , obs.výrob.linky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivák Jozef, vedecký prac., Laurinská 19, 81101 Bratislava
 • Jánošová Lidia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doležalová Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varechová Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oborčoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandev Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimunčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krampl Tomáš , Katolícky kňaz, Farské nám. 4, 90301 Senec
 • Fertaľová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bardyova Veronika, Veduca Predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gonová Katarína, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchelová Monika , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotka Róbert, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šindler Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morawová Anna, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cervenáková Jana, admin.pracovníka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumuláková Terézia, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lušecká Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurko Alexander, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaľa Marek, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spurná Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranská Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štieberová Lucia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • beseniova renata, pekárka, hviezdoslavova 124, 90603 Smrdaky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Záborský Vladimír , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Karol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Ľubica, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvostálová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvostál Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalgová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraníková Klaudia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jasenovec Tomas, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinter Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinský Jakub, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košta Marek, mops@privatemail.sk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušotová Maria, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haviarova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaputa Vladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutriepková Jana , zena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blšák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelova Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koscsová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičúneková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanický Andrej, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Jana , konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanický Robert , strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimoneková Juliana , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišeľa Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanická Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanická Eva, Inv.dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubis Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čečková Marianna, Regulatory Manager , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konderlová Denisa, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škripek Branislav, poslanec NRSR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skovasja Ján, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikletičová Libuša, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Marek, študent, Námestie slobody 1, 97401 Banská Bystrica
 • Kajanová Eva, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoň Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenkasova Sidonia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňo Rudolf, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipčak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Dušan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Giablová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlebnicanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Peter, dôchodca, Hviezdna 9, 821 06 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krafčíková Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janvarsová Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krafčík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcikova Renata, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcik Rudolf, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcik Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hetteš Miloslav, vysokoškolský pedag´g, Sputniková 37, 82101 Bratislava
 • Kraus Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáčová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlčko Karol, učiteľ ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruskova Anna, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stano Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerák Jaroslav, Gaštanová 5, 97409 Banská Bystrica
 • Bzdilíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renshaw Maria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubec, CSc. RNDr. Miloslav, fyzik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kevický Ján, Reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Družbacká Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurneková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vagovičová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášek Mgr. Peter, Veduci zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komendová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Soňa, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janikova Milka, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirka Kyzekova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miterkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulavova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • OLEXA PETER, Colny deklarant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vondryska Mario, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanova Anna, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minca Peter, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ridzoň Matej, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kamenská gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zoľáková Mária, sanitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Martin, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašová Veronika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Peter, Mallého 25, 90901 Skalica
 • Pintérová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KURTYOVA NIKOLA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasckova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KASCAK Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kascakova Antonína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KASCAK Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piskurova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piskura Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcova Sylvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Janette, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Matej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humeňanský Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Zlatica, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ľubomír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gavláková Iveta, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefková Alena, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurajová Brigita, učiteľka na penzii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buganova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolsky Pavol, Zubny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melko Dušan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habčák Martin, Študent, Stoska 80, 04425 Medzev
 • Huraj Ivan, na penzii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišská Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivoklatský Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Dominika, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koscsová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscs Alexander , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Liliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Liliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančišinová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dančišin Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančišin Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čík Matthias , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • adamcik dano , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilavá Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haládiková Eva, učiteľka, Potvorice 42, 916 25 Potvorice
 • Mezeiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Pavol, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmannová Gertruda, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášek Martin, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forrai Ludovit, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarošíková Viera, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinalová Ľudmila, dôchodca-učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čukáš Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podivinská Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peti Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovičová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lackovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badáni Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovičová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herda Radoslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Viera, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Oľga, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hallon Ján , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sísová Anna, informatička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fatľová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiášová Anna, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Albína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudiaková Jana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudiak Lukáš , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murinova Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turčanová Andrea, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pentrák Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiak Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mistríková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinská Katarína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Selčáni Lucia, ekonóm-účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turoci Patrik, študent, Jakubova Voľa 71, 08256 Jakubova Voľa
 • Čerňannská Magdalena, dochodkkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Focko Jan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šebová Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pjonteková Terézia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojnoková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šlosárova Silvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbalová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Radovan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • heske jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liscinska Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasper Jozef, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcová Veronika, učiteľka NBV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • košková Jozefa, zdravotná sestra-dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmirjak Roman, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Monika, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Martin, Okružná 8, 08212 Okružná
 • Zlacká Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • granec roman, robotnik-nezavisly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Erika, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Juraj, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavačková Gabriela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivaničová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivaničová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dobrikova eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmáriková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárik Marko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podstavek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorgerová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhrin Dušan , duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Sebastián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haršáni Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korec Robert, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Adriana, rodičovská dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korec Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenayová Eva, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudák Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačík Viktor, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedilekova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusinová Jela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líška Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Beáta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrádocká Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkáš Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferancova Eva, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nigutová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnac Radoslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Ing. Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Juraj, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ivana, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ivana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková MArtina, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ľudmila, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Anežka, dochodkiňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zigo peter, zamocnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zigova margita , dôchodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Pavol, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Frantiska, Fürstenriederstrasse 8a, 80687 Mnichov
 • Gregorova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Stefan, admin. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hreha juraj, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotáry Lukáš, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkos Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurincová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bochňák František, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďatelová Magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fidermak Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golhová Jana, admin. prac. , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halas Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Veronika, Družby 2017/24, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Ivan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pašteková Karin , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteková Karin , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLAS Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sakmarova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuraš Viliam, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiaková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostková Anna , vedúca dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Túžák Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krenický Miloš, žinostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janáková Judita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdová Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukan Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Metod, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Vladimír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajt Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovič Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišková Anna , Ružindol 48, 919 61 Ružindol
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • zeman jakub, PhD. študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chanath mikuláš, katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cifrová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kliman Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeková Juliána, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauko Juraj, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kršiaková Mária , network analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ľubomír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurhajcová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snopková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Anna, úradníčka-dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Adriana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatko Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmelíková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský bohuslav , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliková Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubový Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Peter, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjak Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajacova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mečiarová Viola, Nezamestnaná, V.Benedikta, 97101 Prievidza
 • Liščinský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolhá Marta, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubicová Mária, učľiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajník Karol, predajca, Na Stebníčku 365, 08633 Zborov
 • Krajníková Monika, Dôchodca, Na Stebníčku 365, 08633 Zborov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pančák vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Jaroslav, kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babjak ThDr. Ján, arcibiskup, Hlavná 1, 080 01 Prešov
 • Čekan Matúš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gradoš Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirdiľová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plešková Katarína, matka, Slivková 47, 90027 Bernolákovo
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovanec Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škurla Dušan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Eva, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlovský Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovská Katarína , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matisvoá Gabriela , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvozdík Stanislav, Vysokoškolský učteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zubrická Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišianiková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Agafonová Maja, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Capeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Matúš , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimarčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rimarčík Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimarčíková Bea, študentka VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aulitisova Klara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stríhová Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bodnárová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Marian, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugová Ivana, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasak Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polaščík Marcel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščák Ján , bohoslovec, Prostějovská 1., 08001 Prešov
 • Valent Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanišová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Múdra Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiak Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perichtová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laskoty Lubos, katolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Štefan, 218, 08222 Ostrovany
 • Petrovicova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fottová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forsthoffer Julius, technik, Gercenova 5, 85101 Bratislava
 • Schaleková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širochmanová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balun Frantisek, operný spevák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čuhranova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová st. Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabayová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gromoš Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungrady Michal, Caklov 342, 094 35 Caklov
 • Dragúňová Renáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jiřìčková Edita, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • karabinošová alena, matka na plný úväzok, lúčna 19, 08221 Kanaš-Veľký Šariš
 • Juríková Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutaj Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veľasová Lucia, PM Support Analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňková Marta, Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macak Daniel, salesmanager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingeľ Igor , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rendeková Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovář Mojmír, výsluhový dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salátová Zuzana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvecká Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petranská Darina, historička dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aronova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Herman Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šavliková mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Oto, vydavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Oto, vydavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Peter , bankový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, zubný lekár, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Lišková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováliková Silvia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brusáková Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eva Findorová, vedúca laboratória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Juraj, spevák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Mária, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Nikolaj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šormanová jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňaková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Lenka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štofková lucia, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skočík Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Veronika, učiteľka, Dolina 8, 04015 Košice- Poľov
 • Hroncová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • csonková viera, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csonka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klapalová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daráková Marta, učiteľka v ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbajová Helena, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kahanec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeleňová Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galanová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • banikova terezia, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szidor Štefan, SZČO, Federátov č.12, 08001 Prešov
 • Pačut Patrik, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučayová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jochmannová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filasová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta , referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čandová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentiny Luká, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchareková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Jarmila, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrvová Lýdia, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Ľuboslava, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagašová Tatiana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuvada, PhD doc. MUDr. Jozef, pediater, detský onkológ, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Terézia, asisten teréneho soc.pracovníka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer, PhD Mgr. Peter, klinický psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pupík Zdeno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeremias Kamil, Konatel obch.spolocnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Jozef , analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Milan, Servisný technik, Volgogradská 39, 03608 Martin
 • Volochová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaleha Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chodelkova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paraličová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chodelka Jozef , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráš Jozef, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slyšková Magdaléna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišova Maria, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlucháň Miloš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofanová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berešík Peter, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassay Daniel, IT administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Blanka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecká Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirga Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregoire Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Marián, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švajdleník Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ragan Štefan, SAP administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobál Hubert, dôchodca, Buzulucká 17, 040 22 Košice
 • Florian Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tutoky Gabriel, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Lívia, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassayová Katarína, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juráček Jaroslav, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galvánek František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Tinková Dagmar, 395, 90032 Borinka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitáš Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krúpová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žichlová Františka, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golias Lubos, veduci pobocky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovský Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčíková Edita, zam. VVŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerna Lubica, docentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konček Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hellebrand Robert, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kišová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pasternak Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňuš Ján , hasič, Hontianske Trsťany č.7, 93586 Hontianske Trsťany
 • Mihályová Juliana, učiteľ , Tomašíková 40, 080 01 Prešov
 • Strečková Angela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, správca železničnej infraštruktúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Katarina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bindas Stanislav, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hocke Helena, casníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubišová Miroslava , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenáková Katarína, mzdový účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Róbert, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodnar anastasiya, misionar, kladenska 25, 04018 kosice
 • Podobná Lýdia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčušová Eva, koordinátor projektov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berberich Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suty Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraljik Darko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Praščák Milan, zvarač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubušký Tibor, IT vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smreková Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Igor, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, projektmanažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demová Kornélia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriel Kosnáč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilka Štefan, technik/tlmočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachinger Stanislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Augustín, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Faktor Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papáková Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fridrich Dolhá Agáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fučková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaskova Maria, socialny pracovnik, 898, 91332 Dolna Suca
 • Nebesňáková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerňák Róbert, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zentková Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubackova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriela Kubackova, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Alena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Svetozár, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák ml. Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugáňová Jarmila, profirodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankov,Mgr Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovova Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankova Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgačova Maria, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krššáková Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džopková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrehová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorova Andrea, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rujmib@fqltka.com rBljegzIWXEzBLsf, USA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • USA USA, vcztju@lyxxsg.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Marián, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Mikuláš, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varmecký Rastislav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sás Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sásová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Anna, učiteľka, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • Limáneková Jozef, technik, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • vaskova maria, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčániová Iveta, ekonómka, Povrazová 84, 04016 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lakatošová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská, Ing. Terézia, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranský, Ing. Ján, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Lydia, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balala Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Lucia , fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Albína, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Ivana, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takačová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháčová Anna, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiczky Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adámek Michal, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Rozália, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domény Jozef, kňaz, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vivodik Marian, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nikodem Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Cyril, konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva, soc. pracovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, študent, Komenského 2651/1, 06901 Snina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrigačová Eva, MOV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujec Patrik, Vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeňo Robert, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teslík Karol, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinková Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Anna, VS pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav, VS profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mittelmann Ervin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muránsky Marek, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Tomáš, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dochod., Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Barník Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukučka Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Róbert, konštruktér, Štefánikova 267/16, 02901 Námestovo
 • Klenová Mária, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustínová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Jana, dochodca, Romanova 13, 851 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seman Ján, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugačová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bahýl Vladimír, kontrolór, Strážska cesta 23, 960 06 Zvolen
 • Kotuľák Marek, Makovická 4, 08501 Bardejov
 • Šolcová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahuta Ján, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovič Branislav, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Daniel, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Alfonz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovičová Matilda, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Vilma, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadková Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanček František, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vizváry Ladislav, IT tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Dominik, Správca budovných objektov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Vladimír, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šurmanová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Ing. Bersihand MBBS AKC Monika, Doktorka a Ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcha Karol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grígerová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Mária , Registrátorka poistných udalostí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlinický Jozef, vysokoškolský profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uváček Marian, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richard Koyš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balák René, univerzitny ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovský Radoslav, projektový manažér, Sudoměřická 10, 90901 Skalica
 • Kraus Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendera Róbert , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Zuzana, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomacha Cazimir, vyrobný pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racek Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pappová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kulichova zuzana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kulichova zuzana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalec Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brutovský Boris, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsníková Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babulíková Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolny Kubín
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolny Kubín
 • Kopincová Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynčeková Marcela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víťazová Ita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haničáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuteková Miriam, podnikateľ, Berlínska 1679/1, 01008 Žilina
 • Smreková Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Diana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Kudláčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Jozef, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forró Andrea, Tréner a kouč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrichovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalinová Beata, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koniarová Anna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, Kyjevské námestie 9, 97404 Banská Bystrica
 • Jančová Jolana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtúsová Anna, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskra Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Jaroslav, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáčová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčáni Kamil, Podnikateľ, Požiarnická 52, 05361 Spišské Vlachy
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurechová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horcinova Zlatica, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horčinová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samaniego Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilhan Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendera Róbert, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boška Jakub, ošetrovateľ, Kišovce 274, 05912 Hôrka
 • Adamkovič Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlická Jana, umelec, kulturoperátor, Kynceľová 45, 97401 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slobodníková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsag Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krchová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrapciakova Adriana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčkjová Kamila, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtánová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rachler Ivan, procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rachlerova Jana, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stojkovová Mária, operátor vroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rachler Jaromír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tatiana Jurčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mateašáková Klára, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulko Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janáček Peter, živnostník, Rozkvet 2050/100, 01701 Považská Bystrica
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kršteníková Stanislava, Laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • otypLEmb liaSrkeifFDDs, PttFpexkdV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CArEORGXZ PjWFBkldpEUaKadq, XsZgklhaeqIpREwoIbT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • UBqeREgQLz YxWfFaaNHqNNQLfrbG, cUtSegil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fnMzTvHmNTGTWD UaJcrSTBa, kKnqpMGdJtJki, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JkfHokmKSNKc qXubKprdnkD, HbfgCmMcLDPmFl, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ePFmZwWhrWKwcNpdzJ TUhoydFPtnJ, jgyaDyvwMeWePCU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tnXkzXeV iZSZrfxhvfRTCJ, JDEpLpzTu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • YehFecvFQ RWTpjWws, WEoTfHIcjHrwignh, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rceRPZlaDpxJEvpT dPShFWMzAOSAEgc, RBMJoZAqMhMmvqU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • XaKDRSKVW vkTUkhubKkyDIiIFy, NqPIrscxpdjyqGJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • yXlVOpBUMldWd qrNtvmOVjvYQ, CewYHYevFMXEPnR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • xeIxOnHiF ErCmzVMPkFIY, SPRVTseBrygneMhk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EovaxHNXSIUxr VonuvfcFbbAM, BOdrOXmtYKbxRMDjY, signatár si neželá zverejniť adresu
 • OOwdtDFfBgHovjwH iHUaLVshDNct, HhDBQjoKhkJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eVpyGnQpBZQIYqQ RERICURysQlcYOHwJNr, zetECLPT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PxUgvHuADeDpNIPay hNWyhwBChIajeY, VEUOXCkEVMIbggxS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RKYulhdRKzUzFKtttf LHqjpdYTgicVjh, gEOwxDmcXVhJCisSa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JEzGAUQEVKwiwt UUQurAwQTsVjTd, ZPUAcsWfoxj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EYEiiNMEGsHLaN izgWWaYKaBeXmFCA, FBmiHxHIqgiqqI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • evrDOuuIQC ANnceoopxRYtzbPWC, WRovTcPjTwZiJfu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ESnxprXXqFZeRl vyjCLYNCDdXiDqTZzRi, EmXevAMKaQd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lfXVhddFoduRpWUqp ZPGAZrKGbATCelt, SLwnCvwacTnXytvQetH, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting