ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Kahanec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čitbajová Helena, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daráková Marta, učiteľka v ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klapalová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csonka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • csonková viera, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Veronika, učiteľka, Dolina 8, 04015 Košice- Poľov
 • Rajňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočík Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štofková lucia, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Lenka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňaková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šormanová jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Duda Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Nikolaj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Mária, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duda Juraj, spevák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eva Findorová, vedúca laboratória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brusáková Viera, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováliková Silvia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, zubný lekár, Kobyly 23, 08622 Kobyly
 • Trnka Peter , bankový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Oto, vydavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemeth Oto, vydavatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šavliková mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aronova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petranská Darina, historička dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvecká Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salátová Zuzana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovář Mojmír, výsluhový dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeková Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cingeľ Igor , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, salesmanager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňková Marta, Mirka Nešpora 29, 08001 Prešov
 • Veľasová Lucia, PM Support Analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutaj Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • karabinošová alena, matka na plný úväzok, lúčna 19, 08221 Kanaš-Veľký Šariš
 • Jiřìčková Edita, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragúňová Renáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungrady Michal, Caklov 342, 094 35 Caklov
 • Gromoš Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabayová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová st. Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čuhranova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balun Frantisek, operný spevák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širochmanová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schaleková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forsthoffer Julius, technik, Gercenova 5, 85101 Bratislava
 • Fottová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovicova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Štefan, 218, 08222 Ostrovany
 • Laskoty Lubos, katolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perichtová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habovštiak Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múdra Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buran Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanišová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák Ján , bohoslovec, Prostějovská 1., 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polaščík Marcel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlasak Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugová Ivana, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Marian, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stríhová Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aulitisova Klara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimarčíková Bea, študentka VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimarčík Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rimarčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Matúš , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Capeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Agafonová Maja, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišianiková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zubrická Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvozdík Stanislav, Vysokoškolský učteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matisvoá Gabriela , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlovská Katarína , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Némethová Eva, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škurla Dušan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plešková Katarína, matka, Slivková 47, 90027 Bernolákovo
 • Tirdiľová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gradoš Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Matúš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjak ThDr. Ján, arcibiskup, Hlavná 1, 080 01 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorščák Jaroslav, kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pančák vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajníková Monika, Dôchodca, Na Stebníčku 365, 08633 Zborov
 • Krajník Karol, predajca, Na Stebníčku 365, 08633 Zborov
 • Kunová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Mária, učľiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting