ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Čopíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Igor, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňková Monika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smreková Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubušký Tibor, IT vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Praščák Milan, zvarač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gulai Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraljik Darko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suty Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberich Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenčušová Eva, koordinátor projektov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobná Lýdia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodnar anastasiya, misionar, kladenska 25, 04018 kosice
 • Uličný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Róbert, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenáková Katarína, mzdový účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubišová Miroslava , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hocke Helena, casníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bindas Stanislav, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Katarina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, správca železničnej infraštruktúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Angela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihályová Juliana, učiteľ , Tomašíková 40, 080 01 Prešov
 • Meňuš Ján , hasič, Hontianske Trsťany č.7, 93586 Hontianske Trsťany
 • Pasternak Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanovčáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hellebrand Robert, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konček Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerna Lubica, docentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčíková Edita, zam. VVŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovský Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golias Lubos, veduci pobocky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žichlová Františka, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krúpová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitáš Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stovíček Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tinková Dagmar, 395, 90032 Borinka
 • Tinka Stanislav, 395, 90032 Borinka
 • Galvánek František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juráček Jaroslav, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassayová Katarína, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Lívia, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Gabriel, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florian Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobál Hubert, dôchodca, Buzulucká 17, 040 22 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ragan Štefan, SAP administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švajdleník Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakabová Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Marián, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoire Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mirga Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecká Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Blanka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassay Daniel, IT administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešík Peter, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofanová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlucháň Miloš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišova Maria, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slyšková Magdaléna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráš Jozef, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chodelka Jozef , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paraličová Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chodelkova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaleha Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volochová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Milan, Servisný technik, Volgogradská 39, 03608 Martin
 • Privarčák Jozef , analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeremias Kamil, Konatel obch.spolocnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupík Zdeno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajmer, PhD Mgr. Peter, klinický psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Terézia, asisten teréneho soc.pracovníka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvada, PhD doc. MUDr. Jozef, pediater, detský onkológ, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kondis Štefan, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagašová Tatiana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Ľuboslava, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvová Lýdia, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošová Jarmila, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchareková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentiny Luká, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čandová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Selepová Alžbeta , referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filasová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jochmannová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repková Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučayová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačut Patrik, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szidor Štefan, SZČO, Federátov č.12, 08001 Prešov
 • banikova terezia, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galanová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeleňová Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting