ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balášková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimorová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocian Václav, dôchodca, J. C. Hronského 17, 96001 Zvolen
 • Repáńová Terezia, mama na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová Anna, Nákupný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaculikova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavcová Anežka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelný Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavec Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednarcakova Jana, zena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Miroslav, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicova Ingrid, Odbiorný tech. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiaková Kristína, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhlík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garberová Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korba Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • tothova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uličný Rastislav , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eleonóra, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širochmanová Lýdia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúr Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomáš Balala, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Valéria , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarošová Beáta , novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatinský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šopová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Steinerová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Groman Rastislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domoková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallo, Mgr. Rudolf, učiteľ, rod. poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgašová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacova maria, aktualne MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kňažková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čahojová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glamoš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sivčová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlík Jaroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púpala Miroslav, učiteľ na SOŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havrilova Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčiková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonhajzerová Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Packová Drahoslava, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kráľ Ábel, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Silvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuňáková Renáta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitkova Janka, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaský Ľudovít, Ing. CSc, Pohraničníkov 10, 85110 Bratislava
 • Kudlačák Stanisalv, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalík Martin, moderator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Milan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomacha Cazimir, výrobný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Radoslav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaský Ľudovít, Ing. CSc, Pohraničníkov, 85110 Bratislava
 • Syč Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižanin Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klundová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačo Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gallik Slavomír, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juristý Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jonek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fliegová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jedlák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajo Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeden Huj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Bernard Augustín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišovič Bernard Augustín, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Margaréta, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Senková Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičo Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinská Katarína, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhorcová Svetlana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištvanová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulková Iveta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňo Stano, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulatá Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polician Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovičová Annamária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajný Anton, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bakaľová Mária, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajná Margita, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Tomáš, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulík PhDr. Jozef, zdravotníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina Viktor, Čižatice 59, 04447 Kecerovce
 • Boroš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziváková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šajgalíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonščák Stanislav, IT Administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timko Jaroslav, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LEHEN Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magáthová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lušecká Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sventeková Margita, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Julia, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Lubos, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudikova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Filip, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting