ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • noskovicova maria , lekar, V zahradach 29/A, 811 03 Bratislava
 • Hraboš Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Džačková Dagmar, učiteľ, Budapeštianska 4, 04013 Košice
 • Palaščák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ballová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadač Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zubčáková Lea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ban Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • češeková mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslo Anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovanec Miloš, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papšo Juraj, invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Agnesa, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Šimon , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra , redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžo Ladislav, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinka Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ildža Mgr. Benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SAMEKOVA EVA, LABORANTKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Janka, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábik Marek , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Graňáková Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marettová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotúček Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psychologička, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitaľová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitaľová Sláva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gumanová Beata, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitaľ Šimon, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Milan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repanova Tatiana, administrativa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federičová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomová Nikola, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • velasova helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Marek, n/a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianek Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gizlova julia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlarčíková Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grosserová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanzlíková Kudláčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, Ďumbierska 32, 97411 Banská Bystrica
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnák Tomáš, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojo Ján, SZČO, Ráztočná 15, 82107 Bratislava
 • Sovišová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Jana, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašteková Viera, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dováľ Ján, správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Kapitulíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veliká Stanislava, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlušek Peter, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Marek, daňový poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurlejová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Terézia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilončiaková Andrea, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečiková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotný Fabián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Počai Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlahor Ľubomír, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guštafíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matonok Lenka, administrativny pracovnik, Komenského 12D, 97401 Banská Bystrica
 • Šoltýs Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lubušká Alena, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šobr Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lubušký Roman, szčo, G.Bethlena 55, 94078 Nové Zámky
 • Hutta Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožák Pavol, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovinyi Elena, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývka Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovinyi Pavel, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grausova Eva, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolenčíková Andrea, mateerska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Silvia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočňák Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubajova Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • remeń vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petercová Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanelová Klara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav, elektroinžninier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Marián, lesný inžinier, Banské, 09412 Vranov nad Topľou
 • Polťáková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homola Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Sokolíková Michaela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinák Vincent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čigášová Lucia, ekonómka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okál Michal, projektant, Š. B. Romana 4990/1, 03601 Martin
 • Balko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovanová Helena , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitlová Ľubica , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minka Július, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kras Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Roman, Studnet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rovňáková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neuschová Erika, administratívna pracovníčka, Tatranská 6, 974 11 Banská Bystrica
 • murčova iveta, admin.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromik Roman, SPZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting