ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Petrenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krausko Jozef, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubíková Mária, Študentka, Červenej armády 272, 935 02 Žemberovce
 • Vykročová Petra, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • Fajkusová Oľga, inžinierka ekonómie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajkus Petr, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabľová Lucia, študent, Poráč 143, 05323 Poráč
 • Borš Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrášová Iveta, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Lumír, Národná 13, 974 01 Banská Bystrica
 • Varga Milan , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Peter , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Revák Ondrej, Phd. študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlický Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodžárova Alžbeta, na dochodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtíková Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojnický Michal, záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezemková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadova Petronela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozárová Zlata, administratívna prac., Moyzesova, 96801 Nová Baňa
 • Gaisl Tomáš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľov Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dojčárová Ľubica, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bar Yehuda Katarína, matka na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šipulová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jágrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pieruzek Jozef, invalidny dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jáger Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnár Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fister Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • liptayova anna, hutná technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žabková Janka, Limbová 23, 97409 Banská Bystrica
 • Fülöp Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Filip, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • špesová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babálová Dagmar, etnológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidt Lukas, absolvent univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čechová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilát Milan, sieťové služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takácsová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, PR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Michaela, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčíková Andrea, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bóna Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodošiová Martina, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Zuza, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Peter, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teslík Karol, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhás Marek, projektant, Púpavová 343, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Fedak Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhásová Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnegoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikušáková Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daridová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varšová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Tomáš, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pasztor Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bodnárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibík Viliam, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatana Gabriel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Martin, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondela Emil, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šufliarský Ľubomír, študent, Chalupkova 12, 96212 Detva
 • Kinska Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimoník Roman, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liška Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapik Karol , kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knapiková Mária, sociálny poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korenčiaková Juliána, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kivaderova Veronika, Planovac vyroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďuriš Michal, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillar Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitok Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tužinsksý Pavol, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pirohová Katarína, riaditeľka mestskej organizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barienčíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jarmila, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščáková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnajdar Norbert, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horák Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Michal, SW inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlčková Božena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • varga pavol, politický marketing, bystrická 76, 900 33 Marianka
 • Maňuchová Regína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paluš Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bičanová Mária, živnostník, Priehradná 40, 036 08 Martin
 • Rusnák Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jašková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimek Marian, 1. maja, 23, 94101 Banov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting