ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Cedzová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dankova elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černáková Ivana , Administratívny pracovník, 9.Mája 17, 97401 Banská Bystrica
 • Fesičová Ingrid, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribulová Margaréta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčeková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavcová Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nurse anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobešová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostelanská Katarína, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoň Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Elena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Peter, Šalgovická 28, 08006 Lubotice
 • Simanová Monika, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palugová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strokova Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Ján, ekolog, polnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labudová Júlia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stibilová Iveta, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poštek Anton, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák ml. Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Stanislav, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littva Vladimír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littvová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Svetozár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foglszinger Attila, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenová Beata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stefanka Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalafutová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehlarik Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktišová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Stanislav, architekt, Mierová 30, 82105 Bratislava
 • Pillarova Lenka, maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmošková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Figura Marek, Muž, Vitanová 381, 02712 Vitanová
 • Hruz Vladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Terézia, vrátnik, J.M.Hurbana 44., 010 01 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dorko Erik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cincarova mirka, soc.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko Juraj , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Peter, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miková Lýdia, Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Miko Tomáš , Jaseňová 29, 01007 Žilina
 • Pilátová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bratkovičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orviská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricak Vasil, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricáková Jarmila, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillarova Eva, IT Tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lehotský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, technik, Šecčenkova 2224/17, 069 01 Snina
 • Unzeitig Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricáková Monika, riaditelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miloš Kurek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holomáň Peter, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitézová Božena, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlo Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grejták Juraj, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racko Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovník Štefan, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blanárik marcel, vladimíra clementisa 22, 91701 trnava
 • Šantova Alena, Ergoterapeut, T. Tekela 18, 91701 Trnava
 • Blažová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maníková Jana, manželka, učiteľka, matka 6 detí,, Bož. Němcovej 4, 94075 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolková Anna, vydavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pullmannová Júlia, pedagogický asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Olga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Bernardína, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivská Ludmila, účotvníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimášek Miroslav, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladaná Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugoš Michal, farmaceut, Muškátová 1520/2, 07801 Sečovce
 • Makar Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojenčiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • púčik Vincent, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallová Kristína, Poisťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harinek Ľubomír, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Žofia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pucher Libor, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápay Lukáš, mam, Na pasekách 18, 83106 Bratislava
 • Augustínová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromík Anton, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Ján, učiteľ ZUŠ, Sídlisko 463, 91930 Jaslovské Bohunice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kardošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardoš Slavomír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegi Tibor, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štroffek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boďo Pavol, Softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting