ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Pazdúrová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčišin-Kukľa Vincent, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cipciarova Olga, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovský Radoslav, projektový manažér, Sudoměřická 10, 90901 Skalica
 • Bendelová Livia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamčíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Barbora, MD, ucitelka, Oravské Veselé, 02962 Oravské Veselé
 • Sovová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valašteková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bendelová Mária, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Zdeněk, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobáková Pavlína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Krajmerová Veronika, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskrová Katarína, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hatok darius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Hušla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelárová Veronika, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Birčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nárožný Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Zuzana, Učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Michal, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bednárik Juraj, Zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magáth Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiri Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zazuľáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vršková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laukova Blanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štrbová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gašparovič Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Otto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gašparovičová monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herichová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovska Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrábľová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejkova Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • aľušík marian, ô, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vicianová Danka, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mann Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzáková Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kužela Ondrej, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuželová Lenka, asistent hygieny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunicky Stanislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veresova Terezia, kontroller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beres Peter , stavebny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brozman Mirko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Lenka, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jacková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrejkovičová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Vladimir, dochodca, Mierová 1970/23-12, 026 01 Dolný Kubín
 • Kováč Štefan, obch. zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Peter, robotník, Mlynarovičova 22, 85103 Bratislava
 • Gunčaga MUDr Jozef, lekár, kňaz, Staškov 36, 02353 okr. Čadca
 • Hirko Stanislav, ekonom, Bardosova 19, 83101 Bratislava
 • Kováčová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielek Branislav, ucitel, Pri Vahu 127, 034 91 Hubová
 • Horváthoví Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onofrejová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Priesol Miroslav, asistent starostu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirkova Anna, administr.pracovnik, Bardosova 19, 83101 Bratislava
 • Lupták Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Priesolová Helena, organizátor kultúrnych podujatí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olbert Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirova Zuzana , uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valastek Martin, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • aľušíková katarina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tišťanová Lucia, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlova Alzbeta, dochodkyna, Radvanska 4, 97405 Banska Bystrica
 • Vrabčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapsiar Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varinska Ludmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Pavol , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • borkovicova tereza, pedagogicka, Kap. Rasu 27, 84101 Bratislava
 • Kucejová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belušíková Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borkovicova diana, úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotný František, prof. vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegerová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lengyelová anna, sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoššová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezniakova Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubaliak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čirka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babiak Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štuk Martin, Asistent poslanca Škripeka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magátová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting