ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kertészová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešík Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiová Aneška, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrňa Karol, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, živnostník, Moyzesova 7, 96801 Nová Baňa
 • Magda Martin, elektro-projektant, Víťaz 406, 082 38 Víťaz
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Štefan , elektrotech., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kokošková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liday Jozef, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakšová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frličková, MUDr.,PhD Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ščibrániová Mária, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Jarmila, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Ladislav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcová Jarmila, Pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikluíková, CSc. RNDr.Daniela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čonka Cyril, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bekiaris Kosmas Ing., database administrator, Hlinkova 8, 040 01 Košice - Sever
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kišidayová Anna, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bros Radoslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Kristína, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haraksim Rudolf, projektrant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černý Peter, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiaková Alžbeta, advokátsky koncipient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčeková Hildegarda, učiteľka, Hrdinov SNP 44, 036 01 Martin
 • Hanšut Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bročková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Môciková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turček Tomáš, nákupca, Hrdinov SNP 44, 036 01 Martin
 • Ducháček Václav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • bikarova zuzana, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenhart Matúš, Network Implementation Engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Veronika, PhD student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Dáša, diétna sestra, Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
 • Šrobová Dáša, diétna sestra, Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
 • Zajac Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovský Štefan, dopravný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovksá Margita, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Miriama, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Sára, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mracka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečo Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamracek Rastislav, salezián kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remiš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Mária, riaditeľka gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomanová alexandra, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bukovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčíková Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáťová Soňa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šugerek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščáková Renáta, potravinová skladnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Františka, účtovníčka, Dolina 194/10, 05342 Krompachy
 • Michalec Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliska Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozma Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvátová Anna, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorger Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorgerová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babeková Daniela, verejná správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holeva Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilong Martin , právnik , Hviezdoslavova 14 , 900 25 Chorvátsky Grob
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krška Milan, nastavovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tižová Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Martin, ekonomický riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viliam Viliam , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinská Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehláriková Lýdia, adm. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hámorský Juraj, revízny technik elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čerňanská Helena, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baglová Ľubica , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štupák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Endrych Stanislav Peter, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčík Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mošovská Eva, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekáriková Terézia, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hablák Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčáková Petra, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fekete Jozef, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blaško Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šablica Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • vereš peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poništ Silvester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šablicová zuzana, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunova Stela, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Talarovicova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gamanová Marianna, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talarovic Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojčeková Lenka, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malobický Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting