ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolhá Marta, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščinský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečiarová Viola, Nezamestnaná, V.Benedikta, 97101 Prievidza
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajacova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babjak Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Peter, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubový Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliková Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský bohuslav , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmelíková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žatko Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štutiková Adriana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Anna, úradníčka-dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruštínec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snopková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurhajcová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ľubomír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršiaková Mária , network analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lauko Juraj, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeková Juliána, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliman Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cifrová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chanath mikuláš, katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zeman jakub, PhD. študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pišková Anna , Ružindol 48, 919 61 Ružindol
 • Demovič Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajt Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Vladimír, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Metod, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukan Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdová Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janáková Judita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krenický Miloš, žinostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Túžák Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostková Anna , vedúca dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiaková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Pavol, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuraš Viliam, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sakmarova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLAS Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteková Karin , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteková Karin , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Ivan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škutová Veronika, Družby 2017/24, 02601 Dolný Kubín
 • Halas Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondeková Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golhová Jana, admin. prac. , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermak Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďatelová Magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bochňák František, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurincová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkos Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotáry Lukáš, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hreha juraj, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Stefan, admin. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Frantiska, Fürstenriederstrasse 8a, 80687 Mnichov
 • Gajdoš Pavol, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zigova margita , dôchodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zigo peter, zamocnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Anežka, dochodkiňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ľudmila, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková MArtina, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ivana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiaková Ivana, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Juraj, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaličiak Ing. Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnac Radoslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigutová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferancova Eva, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkáš Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrádocká Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Beáta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líška Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinová Jela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedilekova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýsová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačík Viktor, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenayová Eva, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korec Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcová Adriana, rodičovská dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korec Robert, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haršáni Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polakovičová Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Sebastián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Dušan , duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sorgerová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čižmárik Marko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmáriková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jasenská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dobrikova eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaničová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting