ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasičko Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlovicova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maderka Andrej, TeamLead, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubánová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurhajcová Eva, junior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lamperová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funtíková Silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd František, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosnáček Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarabica Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tvardzik Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janosikova Kataria, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orjabincová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gašparová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrova Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pepuchová Viera, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlovič Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľachká Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Viera , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišová Nina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmer Richard, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komanický Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Garbeľová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volko Ľuboš, evanjelizátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michačová Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičáková Lucia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimičák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešny Lukáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fricova Ivana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Blažej, Konateľ stavebnej spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolska Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železníková Gabriela, t.č.na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mrazova maria, optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatíková Anna, dôchodkyňa, Novomeského 8, 911 08 Trenčín
 • Mackovic Tomas, elektrotechnicky inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vachová Katarína, zdravotná laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Monika, dobrovoľníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačišáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hermanová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Michaela , učiteľka, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • Chlebana Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Renáta, učiteľka, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • Mazúr Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromada Marian, dôchodca, Venevská 26, 99001 Veľký Krtíš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samuhelová Mária, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Reguliová Slávka, asistentka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kádárová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizner Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvardziková Dominika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčikova Mária, upratovača, Mieru č.10, 08301 Sabinov
 • Kleimanová Ľubica, projektant, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širáň Miloš, Výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovierová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gombos Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kondela Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatanová Zuzana, prekladateľka, Vŕbová 2, 821 07 Bratislava
 • Andel Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmová, MUDr Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Anna , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kátlovská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomáňová Katarína, manažér vzdelávania, Medzihradská 69, 02601 Dolný Kubín
 • Mihok Denis, Kpt. Jána Nálepku, 07801 Sečovce
 • Blanárová Cecília, Mlynská, 07801 Sečovce
 • Fojtík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Monika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenák Július, informatik, Medzibrodie nad Oravou 108, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanley Renáta, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huzovicova Eliska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenay Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strežová Janka, učiteľka, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • Strežo Pavol, živnostník, Zaskalická 700/45, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanacka Alzbeta, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fesič Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hodničák Peter, študent, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • Hodničáková Katarína, dôchodca, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • Hodničák Štefan, dôchodca, J.Bottu 204, 069 01 Snina
 • Sopková Terézia, administratívny pracovník, Ul. 17. novembra 126, 080001 Prešov
 • Babál Juraj, obchod, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hamara matus, sommelier, pazit, 95803 partizanske
 • Giňovská Dominika, študent, Podhorany 101, 08212 Podhorany
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďordíková Beáta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matištíková katarína, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Káčer Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabošová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hraboš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting