ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • Jurčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendrová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyben Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincova Ludmila , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zalondekova Lucia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hauskrechtova Ivana, na materskej dovolenke, Studenohorska 15, 84103 Bratislava
 • Pekaríková Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • babiakova emilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hričo Róbert, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • daniel tomáš , referent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Jarmila, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hromadová Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Ján, Pastoračný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvolenský Marcel, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanay Juraj, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejkovová Lenka, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chovancová katarína, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamačková Elena, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humeňanská Žofia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rejduga Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, Project Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Magdaléna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudoň Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvolenský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumorová Johana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudoňová Henrieta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Viktor, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, Rím.-kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stas Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasová Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimečková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudinec Michal, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žihlavníková Jana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žihlavník Rastislav , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šinaľová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darmo Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráková Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošová Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlošáková Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borot Pavol, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanšutová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitikáčová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koščáková Zlatica, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Eva, vysokškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Besedova Nina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaba Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katriňák František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magicová Zuzana, na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Juraj, pracovník v IKT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palascak Sebastian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašková Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocáková Monika, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Miroslav, výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofej Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanková Marianna, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária, jazyková korektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šaškovič Radoslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaladiková Veronika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchá Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harvanikova Ladislava, Analyticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vítková Ľudmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedinska Alena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiková Oľga, na mater. dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Stanislav, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaculik Marek, vysokoskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvišč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubik Michal , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kaščáková veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • klenovič martin, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lendelova Andrea, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ZEDEKOVA ALENA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timková Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Alena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Peter, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Diana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovicova maria, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Pavol, vývojový konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Marianna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macsai Tomáš, lekárnik, Višňová 17, 90045 Malinovo
 • Weag Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holosová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuruc Ján, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Hana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Naništová Eva, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vávrová Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvareninová Ivana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Magdalena, byvala ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyboh Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocetová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbík Ján, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polackova alexandra, Logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múčka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňal Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišová Renata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošíková Mária, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hort Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Elena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting