ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brehový Ján, dôchodca, Prešov-Šarišské Lúky,Bardejovská 35, 08006 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salvová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Lucia, Slnečná 14, 96801 Nová Baňa
 • Maljarčik Kamil, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšor Jozef, štátne miesto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heráková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Mikuláš, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Jozef, rušńovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Závodská Katarína, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Targoš Dušan, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hatalová Zuzana , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krnacova Lydia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, Senior Designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašíková Jana, predvacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orolím Miroslav, č.d.134, 027 54 Veličná
 • Stacherova Zuzana, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščáková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gloziková Silvia, poisťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, dramaturg, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajda Benedikt, elektroprojektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koyš Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnalová Monika, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florekova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berets Matúš, Marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zisko Lubos, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferencikova Beata, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencik Jan, restaurator-konzervator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencikova Marta, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárik Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisuda Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabriš Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednar ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • robeyko nadiya, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • simonakova alzbeta, cid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Ján, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Libantová Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Margita, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doblej Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oscitý Tomáš, študent strednej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malina Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varšová Viktória, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabo Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Michal, elektrikar, Kirť 187, 99122 Veľký Krtíš
 • Benková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištof Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • radovnicky ivan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Virdzeková Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • spisiak miroslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vražel Matej, Mochovská 16, 93405 Levice
 • Oršula Ján, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroš Adam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vraželová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubišová Viera, Andreja Hlinku 59/99, 921 01 Piešťany
 • Priecel Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobáková Anna, invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugačová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalik Martin, Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • Mihaliková Lenka , Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláček Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Soľárová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matfiaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčméry Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalik Marcel, Bodona 12, 921 01 Piešťany
 • Mitašiková Marta, dôchodca, Sverepec, 017 01 Považská Bystrica
 • Púček Marek, IT, 44, 03483 Liptovský Michal
 • Slotka Róbert, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaliková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bulvas Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vysinska Silvia, s.vysinska@gmail.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertesová Chorvátová Martina , odborný referent KSKE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škuta Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLieštiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chocholáčková Jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fullová Jana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králik Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černá Ľubica, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažek Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grznárová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzvoniková Ľubica, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štajerová Margita , lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting