ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štieberová Lucia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranská Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spurná Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaľa Marek, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Alexander, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lušecká Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumuláková Terézia, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cervenáková Jana, admin.pracovníka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morawová Anna, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šindler Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotka Róbert, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchelová Monika , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonová Katarína, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bardyova Veronika, Veduca Predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fertaľová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krampl Tomáš , Katolícky kňaz, Farské nám. 4, 90301 Senec
 • Šimunčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mandev Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oborčoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varechová Slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doležalová Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Lidia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivák Jozef, vedecký prac., Laurinská 19, 81101 Bratislava
 • Červenáková Jana , obs.výrob.linky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanus Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krišteková ingrid, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • oravecz jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilková Renáta , komunálna poslankyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koša Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Dominik, VŠ študent, stáž v trendpark.cz, Červený Kameň 22, 01856 Červený Kameň
 • Sarvaš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lehotský Milan, manažér, Hybe 222, 032 31 Hybe
 • Herrmannová Irena, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimkovič Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednarčík Daniel, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hilmerova Eva, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvath Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacek Mario, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulik Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardoš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardošová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratna Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardošová Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šibová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Stanislav, Statik, Malokarpatska 22c, 900 21 Svätý Jur
 • Kořínková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gardošová Daniela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smigova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gardoš Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Broda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uher Martin , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenáková, MUDr. Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, Detvianska 19, 040 01 Košice
 • Ďurkovský Marcel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Emanuel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pieruzek Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišová Anna , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miskovsky Marek, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišová Jarmila, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tatranská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Didiová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopásková Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimanova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonyova Maria, laborantka, Karpatska č.5, 974 01 Banská Bystrica
 • káčer ing. albert, dochodca, čsa 23, 97701 brezno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Adriana, materská dovolenka, Doľany 502, 90088 Doľany
 • Fedorkovičová Jarmila, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Rozália, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Rozália, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchsová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sitár Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Jaroslav, thp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánkováb Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illáš Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hábová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cernak Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dušan Šimanský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašurek Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerkova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cernak Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčík Marián, kňaz, Puškinova 12, 06601 Humenné
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálková Slávka, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlna Lukas, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek, Lesnicka 11, 04011 Kosice
 • Noga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filip Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduchová Miriam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novysedlakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting