ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNEJ STRATÉGII OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto materiálov teda neboli vypracované za účasti zástupcov občianskej spoločnosti, sú nevyvážené, jednostranné a ideologicky podfarbené. Príkladom môže byť výstup z Pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam alebo materiály zo skupiny pre práva LGBTI ľudí.

Mnohé dokumenty sú navyše len prílohami dokumentov iných organizácií (Rada Európy, OSN), prípadne prepismi už existujúcich materiálov. Vláda nemôže prijímať dokumenty iných organizácií takýmto spôsobom.

Osobitne je v rozpore s duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8, ktorá diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých občanov Slovenska oproti ľuďom LGBTI. Uvedené výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre LGBTI ľudí nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ako príklad uvádzame citácie opatrení navrhovaných v materiáloch prílohy 8:

 • Vytvoriť orgán na úrovni vlády SR zodpovedný za koordináciu opatrení zameraných na zlepšenie ochrany práv LGBTI ľudí
 • Podporovať informačné kampane, preventívne opatrenia a zvyšovanie povedomia v jednotlivých oblastiach ľudských práv LGBTI ľudí
 • Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity
 • Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí
 • Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Vzhľadom na úzku skupinu ľudí, ktorú predstavuje skupina LGBTI, rovnaké výsady a práva podľa princípu nediskriminácie by mali byť priznané aj všetkým špecificky znevýhodneným skupinám obyvateľstva (sluchovo a zrakovo postihnutí, ľudia s autizmom, psychicky chorí, ľudia postihnutí chudobou, ľudia na vozíčku, atď.) Prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nemá, žiaľ, zabezpečený ani väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky.

2. Priorita V. : Rodovú rovnosť ako horizontálnu prioritu žiadame v celom rozsahu zo Stratégie vypustiť a v úlohe V.1 odstrániť poslednú vetu – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Rodovú rovnosť nemožno považovať za horizontálnu prioritu alebo za rozhodujúcu oblasť v efektívnej implementácii ľudských práv. Rodová rovnosť v ničom nesúvisí napríklad s oblasťou súdnej a inej právnej ochrany a s ňou spojenými otázkami náležitého a efektívneho fungovania justície a vymožiteľnosti práva, ktoré sú najvypuklejšou problémovou oblasťou ľudských práv, ako je uvedené v samotnej Stratégii (str. 23). Rodová rovnosť takisto nesúvisí s posilnením nezávislých a ostatných mechanizmov na ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, mimovládnych organizácií a participáciou občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu rodová rovnosť nemôže byť považovaná za horizontálnu prioritu a žiadame ju zo Stratégie odstrániť.

Takisto žiadame vypustiť poslednú vetu „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ Rodové hľadisko sa takto uprednostňuje pred omnoho závažnejšími porušeniami ľudských práv.

3. Žiadame začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Tieto odporúčania boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Žiadame vypustiť zo Stratégie v celom rozsahu posledný odsek z rámca úlohy č. II.2. o financovaní a o rozpočtovej kapitole – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: K najvážnejšiemu porušovaniu ľudských práv dochádza vo veľmi špecifických oblastiach ako napríklad súdnictvo alebo rómske komunity, preto za riešenie problémov musia byť zodpovedné príslušné orgány štátnej správy a/alebo samosprávy. Prostriedky vynaložené na „stratégie, akčné plány, programy...“, ako sa uvádza v úlohe II.2. však problémy neriešia, keďže napríklad len v oblasti rómskej problematiky má vláda prijatých niekoľko dokumentov, okrem iného Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020, Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 a ďalšie. Prostriedky je potrebné investovať účelovo a do projektov konkrétnej pomoci a podpory ľudských práv. Z toho dôvodu žiadame príslušný odsek vypustiť.

5. Žiadame začleniť právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť do Celoštátnej stratégie ľudských práv – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

Odôvodnenie: Toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr.art. Veronika Remišová, M.A., DEA, PhD., Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova@fki.sk,
​ ​Mgr. ​Frantisek Neupauer ​, PhD.​, Robotnícka 7, 831 03 Br​​atislava, neupauer@fki.sk,
​ ​Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

ludskeprava2014.sk

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách Fóra kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená a môže byť kontaktovaný Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Pridaním svojho podpisu udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (4658)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanček František, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadková Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Vilma, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Matilda, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovič Alfonz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Daniel, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Branislav, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blahuta Ján, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šolcová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotuľák Marek, Makovická 4, 08501 Bardejov
 • Bahýl Vladimír, kontrolór, Strážska cesta 23, 960 06 Zvolen
 • Drugačová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Ján, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurikova Jana, dochodca, Romanova 13, 851 02 Bratislava
 • Augustínová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klenová Mária, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládek Róbert, konštruktér, Štefánikova 267/16, 02901 Námestovo
 • Malík Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukučka Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barník Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, dochod., Hlinky 48, 09101 Stropkov
 • Kurbel Tomáš, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muránsky Marek, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mittelmann Ervin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav, VS profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Anna, VS pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinková Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teslík Karol, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeňo Robert, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujec Patrik, Vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrigačová Eva, MOV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hreško Ján, študent, Komenského 2651/1, 06901 Snina
 • Hricíková Eva, soc. pracovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Cyril, konateľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikodem Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križan Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vivodik Marian, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domény Jozef, kňaz, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Rozália, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adámek Michal, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiczky Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháčová Anna, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takačová Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukášová Ivana, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Albína, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Lucia , fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balala Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Lydia, výtvarníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranský, Ing. Ján, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská, Ing. Terézia, poľn.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Elena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčániová Iveta, ekonómka, Povrazová 84, 04016 Košice
 • vaskova maria, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Limáneková Jozef, technik, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • Limáneková Anna, učiteľka, č. d. 19, 065 01 Lacková
 • Sásová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sás Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varmecký Rastislav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Mikuláš, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Marián, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • USA USA, vcztju@lyxxsg.com, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rujmib@fqltka.com rBljegzIWXEzBLsf, USA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bosakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorova Andrea, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrehová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Džopková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražbová Agnesa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krššáková Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgačova Maria, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankova Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovova Janka, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankov,Mgr Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugáňová Jarmila, profirodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák ml. Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčák Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Svetozár, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Alena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriela Kubackova, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubackova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zentková Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stefko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerňák Róbert, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebesňáková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaskova Maria, socialny pracovnik, 898, 91332 Dolna Suca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fučková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fridrich Dolhá Agáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papáková Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Faktor Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Augustín, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachinger Stanislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilka Štefan, technik/tlmočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lajčiak Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriel Kosnáč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demová Kornélia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, projektmanažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting